Genrepedagogik i sfi-undervisningen

- verktyg som stärker din undervisning och elevernas skrivutveckling

Välkommen till en kurs som ger dig grundläggande kunskap om hur du undervisar utifrån genrepedagogik och med hjälp av cirkelmodellen.

  • Så blir genrepedagogiken en röd tråd genom utbildningen
  • Stärk elevernas lärande med cirkelmodellen
  • Lär dig mer om individanpassad stöttning och formativ återkoppling

Om kursen

Dina sfi-elever behöver från första stund kunna fungera som föräldrar, konsumenter, hyresgäster och arbetssökande eller arbetstagare. Du ska vägleda och stötta eleverna i deras språkutveckling för att klara av det. Din undervisning ska skapa mening, sammanhang, mönster och förståelse, både språkligt och kulturellt. Kursen lär dig hur du planerar och genomför språkundervisning som tar vara på elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. Du får både teoretisk grund och praktiska tips så att du kan arbeta med genrepedagogik och cirkelmodellen på sfi oavsett studieväg och kurs, också A-nivå. Välkommen till en kurs som lär dig hur du kan använda genrepedagogik som en pedagogisk metod.

Innehåll

Hur kan du använda genrepedagogik för att utveckla sfi-elevernas skrivande?
Under sina sfi-studier möter eleverna ett antal olika texttyper som alla har det gemensamt att de har kopplingar till vardagslivets och arbetslivets domäner. Det är vanligt att samma texttyp, om än med olika tematiskt innehåll, återkommer flera gånger under sfi-utbildningen och även under samma kurs. Hur kan du använda dig av genrepedagogik och dra nytta av ett cykliskt skrivande med teman? Under kursen får du kunskap om hur ett genrepedagogiskt förhållningssätt kan bidra till att skapa en röd tråd genom utbildningen för elever och lärare.

 

Hur kan du kombinera cirkelmodellen med digitala resurser? 
Cirkelmodellen är en visuell modell för vad det här med olika texttyper innebär. Den gör genreundervisningen i klassrummet hanterbar och systematisk. En genomtänkt användning av digitala resurser tillsammans med cirkelmodellen stärker elevernas lärande ytterligare. Eftersom kursplaner för sfi innehåller krav på utvecklande av elevernas digitala kompetens, behöver eleverna använda digitala verktyg i undervisningen så ofta och så naturligt som det bara går. Under kursen får flera praktiska tips på hur du kan använda dig av digitala resurser för att undervisa om olika texttyper och deras karakteristiska språkliga, innehållsliga och formella drag.

 

Hur kan du använda formativ återkoppling tillsammans med cirkelmodellen? 
Språkutvecklande uppgifter som är kognitivt utmanande innebär att eleverna tvingas lämna sin trygghetszon. För att vägleda, stimulera och motivera eleverna i deras lärande under de olika faserna av cirkelmodellen, behöver du som lärare bl.a. ge individanpassad stöttning och använda dig av formativ återkoppling. Vi tittar närmare på vad stöttning innebär och hur det kommer sig att cirkelmodellen och formativa arbetssätt så fruktbart kompletterar varandra. Du får tips och pedagogiska redskap att använda i undervisningen.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Målgrupp

Sfi-lärare, modersmålslärare, skolledare

Mål

Kursen ger dig grundläggande kunskap om hur du undervisar utifrån genrepedagogik och med hjälp av cirkelmodellen. Du får också praktisk kunskap om hur du kombinerar cirkelmodellens fyra faser med olika digitala resurser och samtidigt stärker elevens lärande med individanpassad stöttning och formativ återkoppling.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Stockholm, 3 december 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl. moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.
Här finns jag 2 Här finns jag