Samtalskompetens och uttal

– så stärker du sfi- och sva-elevernas muntliga färdighet

Lär dig att:

  • Utforma relevanta övningar som stärker eleverna inför olika typer av samtal
  • Få eleverna att föra och förstå samtal och våga samtala
  • Arbeta med intonation, rytm och betoning för att utveckla elevens uttal

Undervisning som utvecklar elevernas muntliga färdigheter

Det finns många faktorer som avgör om ett samtal fungerar eller havererar för en andraspråksinlärare. Ett samtal bygger på ömsesidigt turtagande, hörförståelse, funktionellt uttal, kroppsspråk och pragmatisk kompetens.

Kursen ger dig kunskap om både informella samtal såsom mellan lärare och elever men också hur vi övar på mer formella samtal som eleverna behöver behärska i sina roller som arbetstagare, förälder, medborgare. Hur bör övningarna utformas för att de ska fungera och stärka eleverna inför olika typer av samtal, och hur kan vi arbeta med uttal och samtalsstrategier i vår undervisning för att utveckla deras muntliga färdighet?

Hur skapar vi relevanta och meningsfulla samtalsövningar?

Inom andraspråksinlärningen är det vanligt med övningar i att presentera sig, berätta hur ens dag ser ut, vad man tycker om att göra etc.  Med tanke på att vi ska förbereda eleven för livet som samhällsmedborgare, arbetstagare och för vardagslivet i övrigt, behöver vi använda relevanta samtalsövningar i vår undervisning. För en sfi- eller sva-elev finns det många faktorer som skapar en kommunikativ stress. Därför behöver vi skapa en undervisning i interaktion med eleven. Kursen lär dig hur du kan utveckla och använda olika samtalsövningar.

Hur övar vi samtalsstrategier så att individen vågar inleda och delta i samtal?

Vuxna som ännu inte kommit långt i sin språkutveckling kan många gånger hämmas i samtalssituationer. Att inte förstå och inte göra sig förstådd är många gånger förenat med att tappa ansiktet. Hur kan vi med enkla medel och successivt mer avancerade steg få sfi- och sva-elever att våga ta initiativ till samtal och hur kan vi öva de strategier som behöver de för att förstå och göra sig förstådda?

Så blir uttalsträningen en naturlig del av samtalsundervisningen

Att öva uttal innebär att öva både språkljud och hela fraser och meningar där vi arbetar med intonation, rytm och betoning. Det är viktigt att fånga upp elever med uttalssvårigheter tidigt eftersom felinlärning automatiseras och gör det svårt att lära om. Med andra ord är uttalsträning viktigt och bör planeras in som ett naturligt moment i undervisningen. Under kursen får du kunskaper om hur du kan arbeta med uttalsträning i din undervisning.

Målgrupp

Vuxenutbildningens sfi-lärare och lärare i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kursort!

DIGITAL KURS, 26 november 2021
Kl 09.00-15.30 | 3.350 kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset för dig som träffar oss på plats.