Bedömning

Det är stora skillnader mellan lärare och skolor hur elevprestationer bedöms. Även hur eleverna är delaktiga och får återkoppling kan skilja sig åt. Ibland kan elevernas tidigare skolerfarenheter påverka synen på bedömning men vi ska komma ihåg att bedömning inte bara handlar om det summativa betyget. Genom formativ bedömning ger vi eleverna möjlighet att utveckla och påverka sitt livslånga lärande. Vi ger er möjlighet att utveckla er bedömning på sfi som i sin tur ger eleven redskap att lyckas i framtida studier och arbete.

Välj 2-4 moduler.

Ibland är genomströmningen av elever snabb, känslan av att inte hinna tala med varje elev om deras utveckling är ständigt närvarande. Vi ser elever som inte riktigt hänger med på vissa delar men hinner inte ge dem det lilla extra på ordinarie lektionstid. Det hämmar såklart elevernas progression. Genom att erbjuda mentorssamtal med eleverna får vi möjlighet att individualisera uppgifter och diskutera elevens utveckling. Vi hjälper er att hitta strukturer och verktyg för att ha mentorssamtal.
Kamratbedömning kan vara något helt nytt för eleverna, många gånger kan det även finnas en motvilja att lämna sin uppgift till en kamrat. Ibland saknas det förståelse för varför man ska göra kamratbedömningar.  Forskning visar att kamratbedömning har många fördelar. Vi går igenom hur man steg för steg kan introducera kamratbedömning och få eleverna att se fördelarna.
Nationella provet ses ofta av eleverna som det absolut viktigaste under utbildningen. Eleverna är ofta mer fokuserade på provet än på kunskapskraven under kursen. Om provet får för stor betydelse finns risken att betyget som eleven får inte är rättssäkert. Vi behöver klargöra provets funktion för eleverna, men kanske också för oss själva? Tillsammans diskuterar vi provets syfte och hur vi kan konkretisera kunskapskraven för eleverna.
Eleverna arbetar med en uppgift som enligt dig har tydlig koppling till kunskapskraven. När uppgiften är gjord så har inte eleverna sett kopplingen. Du känner dig frustrerad, hur ska man kunna förklara tydligare? Vi reflekterar tillsammans kring uppgifter som har koppling till kunskapskraven och ger eleverna en tydlig bild av vad som förväntas av dem.
Att inte känna till målen med undervisningen kan göra att eleven känner sig vilsen och inte lär sig svenska i den takt man skulle kunna lära sig. Lärarens uppgift är att hitta elevens nuläge samt att förmedla lärandemålen för eleven. Eleverna behöver förstå målen för att lyckas med sina studier. Vi tränar och ser exempel på hur allt detta kan göras på sfi.
Saknas ett tryggt klimat är det svårt att skapa en stämning som gynnar lärande. Vi behöver synliggöra elevernas lärande. Vuxna elever ska utmanas i sitt lärande och läraren ska ha höga förväntningar på dem. Annars är risken att man infantiliserar eleverna. Mår eleven bra på lektionerna, utvecklas även lärandet. Vi arbetar med exempel på hur man kan bygga ett tryggt och lärorikt klassrumsklimat.
Lärarens uppgift är att skapa en miljö som gynnar lärande men endast eleven kan skapa lärande. Ju bättre eleven gör detta, desto bättre lär han eller hon. Eleven behöver nycklar för att kunna styra sin lärprocess. Målet är att äga sitt eget lärande. Du får exempel på hur självbedömning kan användas på sfi.
Vi vill att eleverna ska äga sitt eget lärande. Att ge feedback har stor betydelse för att se sitt lärande. Vi vet att det inte alltid är så lätt. Ibland kan det till och med vara kontraproduktivt. Feedback ska vara relaterad till lärandemålen. Den ska stötta elevens väg till vidare lärande. Även kamratrespons kan vara ett sätt som ger effekt. I utbildningen får du se hur effektivt feedback kan vara.

Mina val

Till höger kan du se din dag byggas upp när du klickar i vilka moduler du vill ha. Välj 2-4 moduler ovan.

Du har inte valt någon modul

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille