Paketerat!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.
Vi anpassar utifrån ert nuläge och era mål.

Hittar du inte vad du söker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Bedömning och återkoppling på distans
Bedömning

 • Hur ger vi effektiv återkoppling som ger effekt?
 • Hur skapar vi bedömningssituationer som försvårar fusk?
 • Hur får vi undervisning och bedömning att samverka?

Distansundervisning
Lärande och undervisning

 • Hur designar vi undervisning som ger resultat digitalt?
 • Hur får vi till interaktionen?
 • Hur skapar vi meningsfullhet och motivation?

Grundläggande litteracitetsundervisning
Lärande och undervisning

 • Hur undervisar vi elever med kort eller ingen skolbakgrund?
 • Hur utgår vi från vuxnas kontexter och elevernas egna erfarenheter?
 • Hur konstruerar vi språkutvecklande och kognitivt utmanande uppgifter?

Hjärnan och ett smartare lärande
Lärande och undervisning

 • Hur hjälper ni eleverna att skapa hållbara minnesprocesser?
 • Hur skapar ni balans mellan krävande tankeprocesser och vila för hjärnan under lektionerna?
 • Hur bygger ni inlärningsprocesser som hjälper eleverna att tänka aktivt?
 • Hur lär ni eleverna att styra sitt belöningssystem?

Individ- och gruppanpassad undervisning
Lärande och undervisning i sfi och SVA

 • Vad innebär vuxenpedagogisk metodik inom sfi och sva?
 • Hur följer vi upp elevernas erfarenheter och kunskaper kontinuerligt?
 • Hur gör vi undervisningen mer individanpassad?

Kollaborativt lärande för lärare
Kollegialt lärande

 • Använda olika metoder som kännetecknar det kollaborativa lärandet
 • Observera och analysera elevernas lärande
 • Utveckla ett kontinuerligt laborerande
 • Skapa strukturer som främjar utveckling och likvärdig undervisning

Leda arbetslag och grupper
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Förstå uppdraget, växa i rollen och utvecklas som processledare
 • Omvandla ledaskapsteorier till att fungera i praktiken
 • Leda effektiva och strukturerade möten
 • Få kollegorna med dig, hantera konflikter och möta motstånd
 • Reflektera och utvecklas i ditt eget ledarskap

Mindset, grit och jävlar anamma
Lärande och undervisning

 • Hur hjälper vi elever att gå från ett statiskt mindset till ett dynamiskt mindset?
 • Hur ser undervisning ut som stärker grit?
 • Hur motiverar vi eleverna till att öva, öva, öva?

Samtalskompetens och uttal
Lärande och undervisning

 • Hur skapar vi relevanta och meningsfulla samtalsövningar?
 • Hur övar vi samtalsstrategier så att individen vågar inleda och delta i samtal?
 • Så blir uttalsträningen en naturlig del av samtalsundervisningen

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i vuxenutbildningen
2 dagar

 • Tillämpa olika strategier för lärande
 • Arbeta strukturerat med stöttning
 • Utföra modellering

Språkinriktad ämnesundervisning på Komvux
Lärande och undervisning

 • Hur skapar du en språkinriktad ämnesundervisning?
 • Hur skapar du språklig förståelse och stöttar språklig utveckling?
 • Hur planerar du in språket och dess olika uttrycksformer i undervisningen?

Språkundervisning på distans
Lärande och undervisning

 • Hur lär man ut ett språk via distans?
 • Hur stärker vi elevinteraktionen?
 • Hur bedömer man när eleverna är på andra sidan datorn?

Stärk vuxna elevers läsförmåga
Lärande och undervisning

 • Hur kan modellering och dekonstruktion av texter stötta eleven i sin läsförståelse?
 • Hur kan vi använda lässtrategier i undervisningen?
 • Hur kan vi väcka läslust i ämnen som är utmanande?

Undervisa vuxna med NPF
Lärande och undervisning

 • Hur påverkar NPF lärandet och den vuxne elevens förmågor?
 • Hur gör vi undervisningen mer tillgänglig och anpassad till vuxna elever med NPF?
 • Hur ger du alla samma möjlighet trots olika förutsättningar?

Vuxnas lärande
Lärande och undervisning

 • Hur möter vi vuxnas erfarenheter och utmaningar i undervisningen?
 • Hur designar du undervisning som utgår från vuxnas lärprocesser?
 • Så arbetar vi med stöttning och strategier för lärande

Skolutvecklingspaket: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
7 dagar inom 6–12 månader

I detta skolutvecklingspaket utgår ni från Helen Timperleys modell i kollegialt lärande. Vi tar avstamp i era elevers utmaningar och behov.