Lärande och undervisning

Genrepedagogik i sfi-undervisningen

- verktyg som stärker din undervisning och elevernas skrivutveckling
Välkommen att boka en uppdragsfortbildning där ni får ta del av både teoretisk grund och praktiska tips så att ni kan arbeta med genrepedagogik och cirkelmodellen oavsett studieväg och kurs.

Om fortbildningen

Era sfi-elever behöver från första stund kunna fungera som föräldrar, konsumenter, hyresgäster och arbetssökande eller arbetstagare. De förväntas fungera aktivt som medborgare. Ni ska vägleda och stötta eleverna i deras språkutveckling. Fortbildningen lär er hur ni kan använda genrepedagogik som en pedagogisk metod för detta. NI får kunskaper om hur ni planerar och genomför språkundervisning som tar vara på elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. Ni får ta del av både teoretisk grund och praktiska tips så att ni kan arbeta med genrepedagogik och cirkelmodellen oavsett studieväg och kurs, också A-nivå.

Målgrupp

Sfi-lärare, modersmålslärare, skolledare.

Innehåll

Hur kan ni använda genrepedagogik för att utveckla sfi-elevernas skrivande? 
Under sina sfi-studier möter eleverna ett antal olika texttyper som alla har det gemensamt att de har kopplingar till vardagslivets och arbetslivets domäner. Det är vanligt att samma texttyp, om än med olika tematiskt innehåll, återkommer flera gånger under sfi-utbildningen och även under samma kurs. Hur kan du använda dig av genrepedagogik och dra nytta av ett cykliskt skrivande med teman? Under fortbildningen får ni kunskap om hur ett genrepedagogiskt förhållningssätt kan bidra till att skapa en röd tråd genom utbildningen för elever och lärare.

Hur kombinerar ni cirkelmodellen med digitala resurser?
Cirkelmodellen är en visuell modell för vad det här med olika texttyper innebär. Den gör genreundervisningen i klassrummet hanterbar och systematisk. En genomtänkt användning av digitala resurser tillsammans med cirkelmodellen stärker elevernas lärande ytterligare. Eftersom kursplaner för sfi innehåller krav på utvecklande av elevernas digitala kompetens, behöver eleverna använda digitala verktyg i undervisningen så ofta och så naturligt som det bara går. Fortbildningen ger flera praktiska tips på hur ni kan använda digitala resurser för att undervisa om olika texttyper och deras karakteristiska språkliga, innehållsliga och formella drag.

Hur ger ni formativ återkoppling tillsammans med cirkelmodellen?
Språkutvecklande uppgifter som är kognitivt utmanande innebär att eleverna tvingas lämna sin trygghetszon. För att vägleda, stimulera och motivera eleverna i deras lärande under de olika faserna av cirkelmodellen, behöver ni bland annat ge individanpassad stöttning och använda formativ återkoppling. Vi tittar närmare på vad stöttning innebär och hur det kommer sig att cirkelmodellen och formativa arbetssätt så fruktbart kompletterar varandra. Ni får också under fortbildningen flera tips och pedagogiska redskap att använda i undervisningen.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Kursen ger er grundläggande kunskap om hur ni undervisar utifrån genrepedagogik och med hjälp av cirkelmodellen. Ni får också praktisk kunskap om hur ni kombinerar cirkelmodellens fyra faser med olika digitala resurser och samtidigt stärker elevens lärande med individanpassad stöttning och formativ återkoppling.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille