Lärande och undervisning

Grundläggande litteracitetsundervisning i sfi

– Praktiska exempel på språkutvecklande arbetssätt för A-D
Få komprimerad kunskap om litteracitet som hjälper er utforma effektiv och funktionell undervisning utifrån elevgruppens behov och förutsättningar.

Omarbetad version, tidigare ”Alfabetisering”

Om fortbildningen

De sammanhållna studievägarna gör att lärare på alla nivåer i sfi-undervisningen nu kan möta elever med kort eller ingen skolbakgrund. Eftersom kunskapskraven för en kurs är desamma oavsett studieväg, behöver vi anpassa progressionstakt och arbetssätt för att dessa elever ska kunna nå kunskapskraven. Denna fortbildning fokuserar på hur ni undervisar elever som är i behov av grundläggande litteracitetsundervisning. Fortbildningen är en bra ingång till Skolverkets stödmaterial och passar även er som vill bredda er sfi-lärarkompetens men inte kan investera den stora mängd tid som det tar att arbeta sig igenom Skolverkets material. Fortbildningen har flera gemensamma moment med fortbildningen Digitala resurser i sfi.

Målgrupp

Sfi-lärare, skolledare, lärare i språkintroduktion, modersmålslärare

Innehåll

Hur undervisar ni elever med kort eller ingen skolbakgrund?
För att dessa elever ska kunna komma till rätta i samhället, behöver de tillägna sig fungerande strategier för att hantera skrift i vardagen. Fortbildningen hjälper er att förstå hur den här elevgruppen tolkar omvärlden. Ni får möta svårigheter som kan finnas när det gäller bild- och symboltolkning, fiktivt och abstrakt tänkande samt förmågan att generalisera. Det finns välfungerande metoder men även fallgropar och vi tittar på några av dem.

Hur utgår vi från vuxnas kontexter och elevernas egna erfarenheter?
Det är viktigt att eleverna känner att det de lär sig är användbart i livet utanför sfi-klassrummet och att de blir bekräftade som tänkande och erfarna vuxna. Därför måste vi skapa undervisning som är meningsfull, vuxenrelevant och håller ett funktionellt perspektiv. Fortbildningen ger er handfasta tips på hur ni väljer och arbetar med vuxenrelevant innehåll, hur ni stöttar eleverna i deras läs- och skrivutveckling och hur ni kan använda flerspråkighet som resurs i klassrummet.

Hur konstruerar vi språkutvecklande och kognitivt utmanande uppgifter?
Det är en konst och en utmaning att konstruera uppgifter som är språkutvecklande, kognitivt utmanande och fokuserar på förmågor i stället för på resultat. Fortbildningen ger er flera konkreta exempel på hur ni kan utveckla elevernas muntliga och skriftliga färdigheter, så väl analogt som digitalt. Ni får också att lära er vad som menas med att fokusera på lösningar utanför uppgiftens kontext och hur ni kan göra det.

Genomförande

Grundläggande fortbildning som bygger på teoretisk genomgång, dialog, reflektion och digitala omröstningar som utgångspunkt för diskussion. Obs! medtag någon typ av digital enhet med internetuppkoppling.

Mål

Ni får komprimerad kunskap om litteracitet som hjälper er utforma effektiv och funktionell undervisning utifrån elevgruppens behov och förutsättningar. Ni får ta del av flera praktiska exempel på språkutvecklande arbetssätt för A-D. Ni får också kunskap om vilka metoder och modeller som är mest framgångsrika.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille