Lärande och undervisning

Individ- och gruppanpassad undervisning i SFI och SVA

– vuxenpedagogisk metodik i heterogena grupper
Lär er att:
  • Skapa en flexibel vuxenanpassad undervisning
  • Gör anpassningar som passar alla
  • Planera undervisningen utifrån ett resursperspektiv



En flexibel och
 mer individanpassad undervisning inom sfi och sva har blivit allt viktigare, och betonas både i våra styrdokument och i utredningar. Samtidigt ställs vi varje dag inför utmaningen att undervisa elever som har helt olika bakgrund och erfarenheter. Vi måste börja se dessa olikheter som en resurs i vår undervisning! Välkommen till en fortbildning om hur vi anpassar vår undervisning efter de olika behov vi möter i våra heterogena grupper.

Vad innebär vuxenpedagogisk metodik inom sfi och sva?

Lär- och undervisningsmiljön inom sfi och sva är unik. Under fortbildningen får ni ta del av de viktigaste principerna när det gäller vuxenpedagogisk metodik och andraspråkutveckling samt exempel på pedagogiska metoder och modeller som rekommenderas av gällande andraspråksforskning.

Hur följer vi upp elevernas erfarenheter och kunskaper kontinuerligt?

Allt utvecklingsarbete bygger på att vi först har fångat nuläget. Detsamma gäller elevernas förmågeutveckling. Att kartlägga eleverna i ett tidigt skede är viktigt. Men hur bygger vi undervisningen på deras erfarenheter och behov, och hur följer vi upp deras utveckling kontinuerligt? Under fortbildningen går vi igenom hur vi kan bygga upp elevernas kunskaper så de hela tiden kommer närmare målet.

Hur gör vi undervisningen mer individanpassad?

Är det möjligt att individanpassa och individualisera utan att behöva klona sig som lärare?  Svaret är ja! Under fortbildningen får ni idéer för hur anpassningar kan göras redan i planeringen, och ni får prova på konkreta aktiviteter kring hur stöttning kan se ut i undervisningen.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själva kan använda direkt efter fortbildningen.

  • Tips på didaktiska strategier
  • Arbetssätt och aktiviteter som stärker anknytningen till studier och arbetsliv
  • Tips på vad en individuell studieplan bör innehålla så att den blir en effektiv vägvisare

Målgrupp

Sfi-lärare, sva-lärare i vuxenutbildning

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig