Lärande

Stärk vuxna elevers läsförmåga

– lässtrategier för ämnes- och yrkestexter

Fortbildningen lär dig att:

  • Vägleda eleverna i textförståelse och användning av ”skolspråk”
  • Identifiera och lära ut lässtrategier som passar olika typer av texter
  • Väcka elevens läslust i mötet med texter som utmanar

Om fortbildningen

Det är en utmaning för många vuxna elever att ta till sig kunskapen i läromedelstexter. Klivet från vardagsspråket in i ämnesspråket och skolans allmänakademiska språkbruk är stort. Eftersom nyckeln till läsförmåga är lässtrategier behöver vi ha kunskap om hur vi undervisar om detta så att det ger effekt på elevernas lärande. Det finns fler än 30 stycken så vilka ska man välja? Kursen lär dig de vanligaste lässtrategierna och hur de kan kombineras. Dessutom får du inspirerande kunskap om hur du väcker läslust och nyfikenhet inför läsningen.

Målgrupp

Vuxenutbildningens ämnes- och yrkeslärare på grundläggande och gymnasial nivå

Innehåll

Hur kan modellering och dekonstruktion av texter stötta eleven i sin läsförståelse?
Genom att bryta ner läromedelstexter tillsammans med eleven kommer eleven upptäcka textens struktur, språk och användning av ämnesbegrepp. När vi visar eleverna hur vi bygger en text struktur- och innehållsmässigt, kan vi öka elevens förståelse för hur man använder ämnesspråket. Under kursen får du öva på hur du kan arbeta praktiskt med dina elever i detta.

Hur kan vi använda lässtrategier i undervisningen?
Det finns ett trettiotal lässtrategier. Genom att du som lärare uppmärksammar eleven identifierar sitt sätt att läsa och förstå ökar elevens medvetenhet och strategierna stärks. I ditt uppdrag som lärare kan du forma eleven till en kompetent läsare som kan kombinera och aktivt välja lässtrategier. Under kursen går vi igenom de vanligaste och du får lära dig hur de fungerar och hur du lär eleven att använda dem.

Hur kan vi väcka läslust i ämnen som är utmanande?
Vägen in i en text är nyfikenhet. Att stötta eleverna till läslust och ge strategier för att läsa olika slags texter i olika ämnen är nödvändigt och kräver kunskap och medvetenhet från läraren. Vi går igenom vuxnas lärprocesser och hur vi kan väcka nyfikenhet och därmed läslusten hos varje elev genom några väl beprövade strategier.

Tips och verktyg

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Stärk vuxna elevers läsförmåga

– lässtrategier för ämnes- och yrkestexter

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille