Undervisningsutveckling i linje med Gy25

Främja ett långsiktigt sammanhållet lärande.

Undervisningsutveckling som främjar långsiktigt lärande

Gy25 är ett gyllene tillfälle för Sveriges skolor att ta ett omtag om elevernas lärande. Det handlar om så mycket mer än ämnesbetygen – det handlar om en förändrad syn på lärande där långsiktighet och helhetssyn står i centrum. Här får du exempel på hur undervisningsutveckling i linje med Gy25 kan se ut.

 

I filmen får du möta Thomas Strandquist, försterlärare och utvecklingsledare tillsammans med Lena Göthe, skolutvecklingskonsult med spetskompetens inom kollegiala lärprocesser. De har länge arbetat tillsammans för att utveckla undervisning genom integrerade lärprocesser över ämnesgränserna i syfte att skapa ett mer sammanhållet lärande för eleverna. Här resonerar de kring de möjligheter Gy25 för med sig och hur implementeringen av reformen kan bidra till undervisningsutveckling som ger elever – och lärare – ett fördjupat lärande över tid.

Vill du och dina kollegor ha hjälp att utveckla undervisningen mot ett mer sammanhållet lärande? Läs här om hur vi kan komma till er och stötta er i arbetet. 

 

 

Vi har sett ett fördjupat lärande och förbättrad måluppfyllelse. Men häftigast är att tidigare elever hör av sig och tackar för att de är så väl förberedda för högskole- och universitetsstudier.

Behöver ni stöd i implementering av Gy25? Vi erbjuder allt från enstaka punktinsatser till ett processtöd genom hela implementeringsarbetet.

 

Thomas Strandquist
Förstelärare, utvecklingsledare och fortbildare

Thomas är förstelärare och programansvarig för det samhällsvetenskapliga programmet där han arbetat med programutveckling på flera sätt. Han har praktisk erfarenhet av att bygga upp strukturer och modeller i olika lärarlag för hur man kan arbeta med att skapa ett holistiskt perspektiv på elevernas lärande. Vid många tillfällen har han fått erfara hur lärarlagets tillsammansarbete positivt gynnar elevernas lärande och studieresultat.

 

Lena Göthe
Skolutvecklingskonsult samt lärar- och rektorsutbildare vid Göteborgs universitet

Lena Göthe stöttar skolor och kommuner i elevnära utveckling av undervisningspraktiken, att etablera strukturer för det nyfikna undersökandet av elevers lärande. På Göteborgs universitet undervisar Lena på lärarprogrammen i kurser om bedömning och utveckling av undervisning.

Lena är också utbildningsledare på rektorsprogrammet där hon undervisar om undervisningsnära systematiskt kvalitetsarbete. Lena anlitas även av Skolverket i frågor kopplat till kollegialt lärande. I masteruppsatsen Lärares kollaborativa lärande undersökte hon lärares förutsättningar för kollaborativt lärande.

Här kan du ta del av en miniföreläsning och tillhörande diskussionsövning om hur det kollegiala lärandet kan utgöra motorn i skolutvecklingen.

Har du några frågor?

Kontakta vår fortbildningsrådgivare 

evert.norberg@lararfortbildning.se
070-850 48 03

 

Thomas Strandquist

 

Thomas Strandquist
Förstelärare, utvecklingsledare och fortbildare

 

Lena Göthe

 

Lena Göthe
Skolutvecklingskonsult samt lärar- och rektorsutbildare vid Göteborgs universitet