Preparera!

Visst är utveckling och förändring spännande och roligt? Men för många organisationer innebär det också utmaningar. Det kan vara svårt att veta var man ska börja och hur man ska involvera och engagera alla medarbetare i processen. Vad behöver du hjälp med? Kanske förbereda för inspektion eller har du nyligen haft en?

Uppdraget

Förskolan har ett lärandeuppdrag och lägger därmed grunden för barns livslånga utveckling. Det pedagogiska uppdraget är stärkt och begreppet undervisning är därmed synligt. Men, vad betyder undervisning i förskolan och hur ska den bedrivas?

Lärande och undervisning

Undervisning ska bedrivas i förskolan. Vad innebär det och hur genomför vi denna undervisning? Verksamheten ska utmana och stimulera varje barn. Förutsättningar ska ges så att varje barn får möjlighet att utveckla sin fulla potential.

Specialpedagogik

Hur skapar vi en förskola där olikheter ses som en tillgång? Vad betyder ett inkluderande förhållningssätt? Får alla barn det stöd som krävs för att lärande ska kunna ske? Vi är alla olika – men är förskolans verksamhet anpassad efter detta?

Bedömning

För att arbeta målstyrt behöver vi göra likvärdiga bedömningar av förskolans verksamhet, detta  säkerställer den förväntade kvaliteten. Grunden för en likvärdig bedömning bygger på en samsyn av förskolans uppdrag.

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete handlar om att kontinuerligt identifiera vilka förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen. Allt bygger på att förskolan kan identifiera sitt eget nuläge genom en adekvat analys. Utan den blir det svårt att se vilka insatser och åtgärder som behöver göras.

Ledarskap och kollegialt lärande

Hur kan vi utveckla det förbättringsarbete som präglas av delaktighet och stimulerar samarbete mellan förskollärare. Förskolechefen ska skapa de förutsättningar som krävs för att verksamheten ska kunna utvecklas med hjälp av det kollegiala lärandet. Forskning och beprövad erfarenhet talar för att verksamhetens utveckling blir som störst när fortbildning sker kollegialt.

Dela med dina kollegor!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille