Kvalitetssäkring

Lärarfortbildning AB har ett kvalitetssystem byggt på mer än 30 års erfarenhet av att fortbilda yrkesverksamma lärare och rektorer från förskola till vuxenutbildning.

Vi utvecklar fortbildning som ligger i linje med läroplan, skollag samt Skolverkets och Skolinspektionens riktlinjer. Men också utifrån professionens behov av praktiknära lösningar, beprövad erfarenhet och aktuell forskning. Det gör vi genom ett unikt samspel mellan anställda utbildare och utbildare som idag arbetar i förskolan och skolan.

Vi har en lång tradition av att mäta deltagarens upplevelser och snabbt agera på de förbättringsmöjligheter som identifieras. Alla våra kurs- och konferensdeltagare får möjlighet att digitalt utvärdera fortbildningen.

Våra fortbildare är legitimerade och väljs utifrån våra krav på pedagogisk kompetens och didaktisk ämneskunskap. Våra utbildare kompetensutvecklas fortlöpande i Lärarfortbildnings regi.

Lärarfortbildning AB ägs av Sveriges Lärare, men våra fortbildningar är frikopplade från den fackliga verksamheten och inga krav på medlemskap finns för våra deltagare. Vårt uppdrag är att utveckla hela lärarprofessionen och påverka utvecklingen av den svenska förskolan och skolan.