Förstelärarnas rikskonferens 2023

Lärardrivet ledarskap och skolutveckling

För att leda kollegial utveckling krävs att du själv är motiverad och har en tydlig riktning mot ett mål eller en vision. Den här konferensen fokuserar på att ge dig de verktyg du behöver för att bedriva lärande utveckling och kollegial samverkan på din skola. Vi lyfter utmaningar och möjligheter som kan finnas i rollen som förstelärare och konkretiserar hur samverkan och lärprocesser kan se ut inom ramen för kollegialt lärande.

Innehållet gav nya idéer och tankar att ta med i den fortsatta undervisningen och planeringen i kollegiet.

Att driva utvecklingsuppdrag på skolan utifrån vad, varför och hur

Programmet har, precis som tidigare år, tagits fram utifrån idéer och förslag från er förstelärare runtom i landet. Det tackar vi för!

Studier visar hur skolor utvecklas och blir mer framgångsrika när förstelärare leder utvecklingsuppdrag. Förstelärarnas rikskonferens 2023 sätter därför fokus på hur förstelärare genom utvecklingsarbete kan gynna skolan, kollegiet och verksamheten utifrån läraryrkets kärna – undervisningspraktiken.

Rollen som kollegial handledare kan vara komplex och ibland svår att greppa. Att stötta kollegor och driva utvecklingsarbete på skolan, samtidigt som du förhåller dig till en föränderlig och trendkänslig omvärld, är inte alltid enkelt. I rollen som kollegial handledare kan du, tillsammans med dina kollegor, bygga eller utveckla en lärandekultur som bidrar till likvärdighet, skolframgång och goda resultat för eleverna.

Från konferensen får du med dig verktyg för att organisera ett konkret kollegialt arbete som genomsyrar verksamheten och gör skillnad. Du får också ett metodmaterial att implementera i din skolas utvecklingsarbete för att sätta igång lärprocessen i kollegiet.

Välkommen till Förstelärarnas rikskonferens!

Målgrupp

Förstelärare i grund- och gymnasieskola

Innehåll

08.15 Registrering och incheckning

med kaffe, te och smörgås

09.00 Välkommen!

presentation och praktisk information

09.20 1. Uppdrag lärarledarskap – möjligheter och utmaningar

Lars Gustafsson, utbildare, föreläsare, processledare

Försteläraruppdraget kan se olika ut på skolor. Uppdrag lärarledarskap utgår från att driva kollegialt lärande för att stärka lärares förmåga att använda varandra som resurser, samt stödja lärare att förankra undervisningen i forskning och beprövad erfarenhet i syfte att främja en likvärdig undervisning

 • Förutsättningar för förstelärarrollen, ett tydliggörande av roller på en skola.
 • Verktyg för att leda utvecklingsarbete & driva utvecklingsuppdrag på skolan.
 • Nycklar till tydlig kommunikation i dialog med och handledning av kollegor.
 • Förhållningssätt i ledarskapet.
10.20 Paus
10.40 2. Lärardrivet ledarskap – ett praktiskt exempel

– kontinuerligt utvecklings- och förändringsarbete 
Inga-Lill Mårtensson, undervisande lärare, utvecklingslärare

Förstelärarrollen riktar sig mer till lärare än till elever. I rollen ligger ett uppdrag att leda kollegor till utveckling och lärande. I praktiken handlar det om att driva professionsutveckling tillsammans och skapa förutsättningar för att gemensamt utveckla och förbättra undervisningspraktiken.

Lärardrivet ledarskap är ett praktiskt exempel som konkretiserar vad, varför & hur inom utvecklingsarbete.

 • Ge form åt utvecklingsarbetet utifrån lärares och elevers behov.
 • Våga lyfta blicken och möta utmaningar.
 • Flexibilitet och helhetssyn i undervisningen.
 • Elever är också människor – så kan vi se dem, och inte värdera dem.
 • Plocka in forskningen i klassrummet på ett enkelt sätt och lyft det professionella språket.
 • Ett exempel från undervisningen – synligt och tillgängligt lärande:
  • från görande till lärande
  • tydlig och flerstämmig undervisning
  • hur gör jag istället för betygsmatriser?
  • analysera undervisningen genom elev- och lärarreaktioner
11.40 Workshop – att leda lärare
12.00 Lunch
13.00 3. Läraryrkets kärna: Vi behöver metodiken för att utveckla vår undervisning

– så använder vi den i vår yrkesvardag
Silwa Claesson, metodiklärare, universitetslektor, författare

Lärare behöver förstå vad som fungerar i klassrummet och varför det gör det. I dagens heterogena klassrum är detta mer aktuellt än någonsin. Metodik är grunden för god undervisning. Föreläsningen lyfter vad ”god undervisning” innebär och hur vi går från teorier om lärande till undervisningspraktik i klassrummet. Lärares gemensamma språk uppmärksammas – som grunden för lärande samtal i kollegiet. Du får också veta hur klassrumsobservationer kan användas för att utveckla undervisningen när lärare leder lärare.

 • Vad är metodik, och hur vet jag vad som fungerar i klassrummet?
 • Hur har metodik utvecklats genom tiderna – och vad tar vi med oss för lärdomar av olika trender?
 • Lärandeteorier och undervisningsmetoder – med fokus på hur vi lär.
 • Skolan förändras och utvecklas i takt med samtiden. Hur kan du stå stadigt i en föränderlig och trendkänslig omvärld?
 • Så kan du utveckla kollegiet genom en enkel observationsmetod för klassrumsstudier.
 • Vikten av ett gemensamt professionellt språk som grunden för pedagogiska och didaktiska samtal.
14.00 Panelsamtal

Utmaningar och möjligheter i förstelärarrollen

14.25 Paus
14.45 4. Var finner jag kunskap för att undervisa – uppåt, nedåt eller sidledes?

Anette Jahnke, lektor i pedagogik, projektledare, författare

Det har betydelse vilka kunskapskällor vi använder oss av i vår undervisning. Olika former av kunskap har också betydelse för hur vi skapar en tillgänglig och begriplig undervisning. Vi behöver fundera över hur vi skapar kunskap som skolans verksamhet kan vila på, och vilken roll lärare, förstelärare och rektorer har i detta.

 • Vi får veta vad som kännetecknar fyra kunskapskällor: personligt yrkeskunnande, praxis, dokumenterat utvecklingsarbete och forskningsresultat. Vad innebär det att viss kunskap är ”tyst”, och hur använder vi sådan kunskap i vår yrkesutövning?
 • Vi funderar över vilka konsekvenser det kan få när vi använder de olika kunskapskällorna – för lärares undervisning, elevernas lärande och ledares utvecklingsarbete.
 • Vi behöver förstå vad vi riskerar om vi bortser från det personliga yrkeskunnandet, praxis, utvecklingsarbete och forskningsresultat, och hur vi använder dessa kunskapskällor konkret och aktivt i vår yrkesvardag.
15.45 Tipsverkstad

Verktyg för kollegial utveckling – att leda utvecklingsarbete

16.15 Moderatorer sammanfattar dagen

och skickar med konkreta råd och tips i form av ett metodmaterial.

Föreläsare

Lars Gustafsson
Utbildare, föreläsare och processledare
Inga-Lill Mårtensson
Undervisande lärare och utvecklingslärare
Silwa Claesson
Universitetslektor och författare
Anette Jahnke
Lektor i pedagogik, projektledare och författare
Anna Klockar
Moderator och fortbildare
Mia Vestman
Moderator och fortbildare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Stockholm, 22 mars 2023
9.00-16.30 | 4 350 kr ex moms
BOKA
Livesänd
Digital konferens, 22 mars 2023
9.00-16.30 | 3 850 kr ex moms
BOKA
Göteborg, 29 mars 2023
9.00-16.30 | 4 350 kr ex moms
BOKA
4+ erjudande

Dela med dina kollegor!