Rikskonferens: Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

SKUA i alla ämnen – så får vi till det i praktiken

Välkommen till en efterlängtad rikskonferens för lärare och skolledare som vill bredda och fördjupa sina kunskaper inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, SKUA. Forskningen har gått snabbt framåt och ämnesdidaktiska frågor uppmärksammas allt mer. Med avstamp i detta visar konferensen hur SKUA kan bidra till höjd måluppfyllelse och ökat lärande. Här får du den uppdatering du behöver för att ta den språk- och kunskapsutvecklande undervisningen ett steg längre i det språkligt heterogena klassrummet.

Nyhet! Den digitala konferensen kommer att vara tillgänglig mellan den 15 - 25 november.

 • Fördjupa din förståelse för språk- och kunskapsutvecklande undervisning
 • ”SKUA höjde våra resultat”– ta del av en SKUA-skolas erfarenheter
 • Så inkluderar undervisningen språkliga perspektiv i alla ämnen
 • Klassrumsförankrade och praktiknära föreläsningar 
 • Expertpanelen hjälper dig att ta kunskapen till din vardag

Språkutvecklande aktiviteter är en förutsättning för lärande

Varje elev ska kunna använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt, vilket ställer krav på att lärare bedriver undervisning som stimulerar både språk- och kunskapsutveckling i alla ämnen. Tvärvetenskaplig forskning och ämnesdidaktik har bidragit till att vi idag vet att alla ämnen har olika litteracitet och arbetssätt som uttrycks i ordval, resonemang och texttyper. Ämneslärare med ambition att arbeta språk- och kunskapsutvecklande arbetar mer med begreppslistor, textsamtal och andra muntliga aktiviteter. Men räcker det?

SKUA är ett förhållningssätt som kännetecknas av en komplex uppsättning metoder, modeller och strukturer. Konferensen visar hur språkutvecklande aktiviteter ger förutsättningar för lärande, bidrar till ökad måluppfyllelse och höjda meritvärden. Du får konkreta exempel på undervisning som ger effekt och hjälper dig att förstå hur språk- och kunskapsutvecklande metoder, modeller och strukturer samverkar.

Värde för organisationen
Du som är skolledare eller leder utvecklingsarbetet får genom konferensen exempel på hur du kan organisera för ett framgångsrikt SKUA-arbete och kollegialt lärande. Vi visar hur du genom tydliga mål, systematiskt kvalitetsarbete och forskningsbaserat arbetssätt lyckas med att få det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet att genomsyra hela organisationen.

Expertpanelen hjälper dig framåt
Mellan föreläsningarna lyfter en expertpanel relevanta frågeställningar utifrån utmaningar i undervisningen. Expertpanelen resonerar också kring hur vi kan implementera föreläsningarnas budskap såväl i ämnesundervisningen som i det fortsatta kollegiala lärandet i den egna verksamheten.

 

Målgrupp

Lärare och skolledare som arbetar i grundskolan, på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen.

Innehåll

09:00 Välkommen!

Moderator Micaela Psilander inleder och ger praktisk information

09:15 Lärarrollen i en språkinriktad undervisning
Maaike Hajer, professor och forskare i flerspråkig undervisning

När det gäller språk- och kunskapsutvecklande undervisning är det centralt att specificera SKUA mot olika ämnen. Men det kan vara en svår uppgift för en ämneslärare att arbeta aktivt med den med den språkinriktade undervisningen. Några engageras i att arbeta medvetet med läsförståelse inom SO eller NO. Andra kanske satsar på fler muntliga aktiviteter för att skapa ett mer interaktivt klassrum.

I den här föreläsningen presenterar Maaike Hajer hur man på en skola eller i ett arbetslag kan planera för ett fortsatt arbete med SKUA i undervisningen och stödja lärare i olika faser av sin SKUA-kompetensutveckling. Utifrån forskning kring lärares lärande om SKUA skissar Maaike Hajer sin framtidssyn, med praktiska exempel inte bara för elever utan också för lärare och betonar vikten av:

 • att formulera ämnesspråket i undervisningens mål
 • att skapa kontextualiserad undervisning som utgår från elevens vardagsspråk
 • att erbjuda en mängd aktiviteter som utmanar elevens aktiva språkanvändning, i olika samarbetsformer
 • att planera in språklig stöttning i arbetsformer och i klassrumsinteraktion.

 • Expertpanelen reflekterar och kommenterar

10:30  Kaffe

 Kaffe med ”SKUA-mingel & tema-bord” + Zoom breakout rooms

11:00 Praktiska och digitala verktyg som stöd för språk- och kunskapsutveckling

Mara Haslam Universitetslektor, Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet

Innehåll och språk behandlas hos eleven i parallella processer. Inom SKUA är det därför viktigt med en innehållsbaserad undervisning som har ett tydligt syfte och en för eleven relevant kontext. Men hur får vi till det på riktigt, i praktiken? I den här föreläsningen ger Mara Haslam exempel på både praktiska verktyg och digitala sådana som du kan använda för att stötta dina elever i den parallella språk- och kunskapsutvecklingen.

 • Synkroniserad språk- och innehållsundervisning: begriplig input 
 • Exempel på hur elevernas produktion gynnas av teknikstöd i undervisningen.
 • Hur lektionens innehåll kan analyseras för att förstärka och stödja språkutvecklingen genom språk- och ämnesmål och hur AI-verktyg som ChatGPT kan användas  för att underlätta och spara tid i den processen.
 • Exempel på en lektionsplanering för teknikstödd språkutveckling.

• Expertpanelen reflekterar och kommenterar

12:00  Lunch
13:10 Läsande och skrivande i ämnesundervisningen

Mikael Olofsson Grundskol-/gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk. Universitetsadjunkt på Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet.

En central tanke inom SKUA är att uppmärksamma språkets betydelse för lärande i alla ämnen. Det handlar om hur man samtalar i och om ett ämne, liksom kunskap om vilka typer av läsande och skrivande som undervisningen behöver innehålla. Inom SKUA används ofta den genrepedagogiska cirkelmodellen som utgångspunkt för att stötta elevernas språk- och kunskapsutveckling. Många ämneslärare menar dock att modellen är alltför tidskrävande och att den dessutom ställer höga krav på språklig kompetens hos läraren. Därför uppmärksammas inte alltid de språkliga dragen i den utsträckning som förespråkas i modellen och ger då inte heller eleverna den stöttning som skulle gagna dem. Så hur kan man tänka kring modellen för att den ska bli ett redskap i ämnesundervisningen?

Mikael Olofsson diskuterar och ger exempel på följande perspektiv i sin föreläsning:

 • arbetssätt kring läsning och skrivande i alla ämnen kopplat till cirkelmodellen
 • språkliga aspekter som är relevanta att uppmärksamma i ämnesundervisningen
 • viktiga förutsättningar för flerspråkiga elevers lärande.

• Expertpanelen reflekterar och kommenterar

14:15 Kaffe

Kaffe med ”SKUA-barometen” + Zoom  breakout rooms

14:45 SKUA-satsningen höjde både måluppfyllelse och meritvärden

Yvania Medina, rektor, Björn Eriksson, förstelärare, processledare, lärare i idrott och hälsa och Nicole Wilson, förstelärare, processledare, undervisar i engelska & svenska

Annerstaskolan har under de senaste åren gjort en stor satsning på att bli en SKUA-skola, där man implementerat språk- och kunskapsutvecklande perspektiv i alla ämnen. Genom tydliga mål, systematiskt kvalitetsarbete och forskningsbaserat arbetssätt har de lyckats skapa en undervisningsmiljö som stödjer elevernas lärande. Resultaten som uppnåtts är mycket positiva. Elevernas meritvärde har ökat och måluppfyllelsen likaså. Under den här föreläsningen får du ta del av deras erfarenheter och hur de genom engagemang och kollegialt samarbete drivit ett framgångsrikt utvecklingsarbete.

 • Implementeringsarbetet steg för steg – hur gick vi till väga
 • Så skapar vi organisatoriska förutsättningar
 • Framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet
 • Våra bästa råd till er som vill komma vidare

• Frågestund för ”SKUA-satsningen” + expertpanelen vidareutvecklar

15:50 Sammanfattning och reflektion
16:10 Moderator avslutar dagen

Föreläsare

Maaike Hajer
Professor emerita
Mara Haslam
Universitetslektor
Mikael Olofsson
Universitetsadjunkt
Yvania Medina Avila
Rektor
Nicole Wilson
Förstelärare
Björn Eriksson
Förstelärare
Micaela Psilander
SKUA-expert och moderator
Annsofie Engborg
SKUA-expert
Linda Martins
SKUA-expert

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Stockholm, 15 november 2023
9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Livesänd
Digital konferens, 15 november 2023
9.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA
Eftersänd
Digital konferens, 15 - 25 november
När det passar dig! | 3 350 kr ex moms
BOKA

I samarbete med

Konferens för hela arbetslaget
Gå fyra så bjuder vi rektor

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>

Dela med dina kollegor!

Vi hör ihop