Rikskonferens: Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

Undervisning som stödjer elevernas utveckling och lärande i alla ämnen

Välkommen till en heldag med språkfokus!
Alla elever ska ges goda förutsättningar att lyckas i skolan. Därför uppmärksammar vi flerspråkiga elevers lärande och visar på vägen framåt för dig som lärare. En meningsfull och lärorik utbildningsdag för dig som vill få konstruktiva perspektiv på den språk- och kunskapsutvecklande undervisningen.


STOCKHOLM 12 NOVEMBER  | ONLINE 12 NOVEMBER

Konferensdagen lyfter relevanta och praktiknära perspektiv till din undervisning:

 • Om transspråkande och hur vi kan planera för fungerande strategier utifrån elevers alla språk i klassrummet.
 • Att främja läsutveckling i svenska som andraspråk – differentierad undervisning och tidiga insatser.
 • Träna tal, uttal och utöka ordförrådet på ett lustfyllt sätt genom ökad interaktivitet och variation.
 • Samtal som verktyg för lärande – utifrån krav på kommunikativ kompetens.
 • Läsa och skriva utifrån olika ämnens traditioner och egenart.

 

Välkommen till en konferens där språket och lärandet sätts i fokus!

God kunskap och framgångsrika metoder är nyckeln

Kunskap är centralt i dagens samhälle. Men villkoren för att tillägna sig kunskapen ser olika ut. Konferensen visar hur ett medvetet språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt bidrar till en mer likvärdig undervisning för alla elever. Det handlar om att skapa tillgång till lärandet – språkfärdighet och god läsförståelse är framgångsfaktorer för en elev.

I många klassrum finns det elever som läser på svenska som andraspråk, säkert i ditt klassrum också. Som grupp betraktat har de sämre måluppfyllelse än elever som läser på sitt förstaspråk. Som lärare behöver du ha stor kunskap om ditt ämne för att undervisa effektivt och för att kunna stötta eleven på bästa sätt i sitt lärande. Föreläsningarna ger dig perspektiv på hur det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet gynnar lärandet, tillgängliggör undervisningen och skapar fler möjligheter. Du får bland annat exempel på hur du genom transspråkande i undervisningen, där de flerspråkiga eleverna får interagera både på sitt första- och andraspråk, kan främja tänkandet som viktigt redskap inom lärandet. Du får också inblick i hur den stora tillgången till teknik, mediepedagogik och musik kan användas som komplement, variation och glädje i undervisningen. För vi vet ju att inlärningen blir mer effektiv när vi har roligt och blir engagerade.

Konferensdagen ger dig vägledning och stöd i dina flerspråkiga elevers lärande. Här får du den påfyllning du behöver för att undervisa effektivt och för att stötta eleven på bästa sätt i sitt lärande Alla elever är i behov en strukturerad, målinriktad och tydlig undervisning – och för flerspråkiga elever är det en förutsättning för en likvärdig och framgångsrik skolgång.

Välkommen till en dag med elevernas behov i fokus!

Målgrupp

Lärare, pedagoger och skolledare som arbetar i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Innehåll

08.15 Registrering

Kaffe/te och smörgås.

09:00 Välkommen

Moderator Micaela Psilander hälsar välkommen och inleder konferensdagen.

09:15 Transspråkande – flerspråkighet som resurs i undervisningen
Carla Jonsson, professor vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet

Forskningen betonar vikten av transspråkande som resurs i undervisningen för att ge tillgång till lärande. Att flerspråkiga elever interagerar både på sitt första- och andraspråk i undervisningen gynnar kunskapsutvecklingen men också den flerspråkiga litteraciteten. Att tillägna sig ett nytt språk innebär en investering för den enskilde individen då språk kan påverka självbilden, självkänslan och identitetsutvecklingen.

 • Vad ett språk innebär – teoretiska begrepp
 • Vad tvåspråkighet/flerspråkighet innebär – identitet, språkkompetens
 • En enspråkighetsnorm kan hindra tillgången till lärande
 • Flerspråkighet i undervisningen för att bygga kunskap och ge tillgång till lärande
 • Hur transspråkande kan användas och se ut i undervisningen
10:30  Paus

Kaffe/te och frukt.

11:00 Att främja läsutveckling i svenska som andraspråk – differentierad undervisning och tidiga insatser

Helén Egerhag, legitimerad speciallärare med inriktning mot språk-, skriv- och läsinriktning, filosofie doktor i pedagogik och universitetslektor på Linnéuniversitetet

Många nyanlända och flerspråkiga elever kämpar med läsningen. Vad det kan bero på och hur vi bättre kan stötta läsutvecklingen för elever som läser på sitt andraspråk lyfter den här föreläsningen. Framgångsfaktorerna kännetecknas av att ge flerspråkiga elever mer och effektivt stöd och under en längre tid. Så tidigt som möjligt behöver eleven utveckla bokstavskännedom och koppla ihop språkljuden med bokstäverna.

 • Screening och kartläggning av läsförmåga – avkodning, ordförråd och läsförståelse
 • Vikten av balanserad läsundervisning
 • Specialdidaktik i läsundervisning på svenska som andraspråk
12:00  Lunch
13:00 Ljud och bild i andraspråksundervisningen – vad, varför och hur?

Sara Lövestam, språkvetare, SFI-lärare och författare, även känd från Språkakuten i TV4, Språkspalten i Svenska Dagbladet, podden Livet på lätt svenska - och som domare i radiotävlingen Lantzkampen

Vi vet att inlärningen blir mer effektiv när vi har roligt och blir engagerade – och aldrig tidigare har vi haft så stor tillgång till musik, medieproduktioner på lätt svenska och teknik som för in ljud och bild i klassrummet. Sara Lövestam ger inspiration från egen framgångsrik undervisning och tipsar om medieutbud för andraspråksundervisning samt metoder som lyfter språkutvecklingen och lärandet.

 • Träna tal, uttal, hörförståelse och ordförråd med hjälp av ljud och bild.
 • Att göra egna inspelningar och poddar med eleverna.
 • Musik i undervisningen – hur kan du använda det i ditt klassrum?
 • Radioprogram och poddar på lätt svenska som underlag till hörövningar och övning i hörförståelse.
 • TV-utbud på lätt svenska och en titt bakom kulisserna.
14.00 Paus/bensträckare
14:10 Samtal som verktyg för lärande

Annsofie Engborg, fil.kand. i språkdidaktik

Samtal är väl ingen konst? Det är ju något som varje individ deltar i varje dag.”
Jo, faktum är att olika syften med samtal ställer olika krav på individens kommunikativa kompetens.

I undervisningen förekommer muntlig kommunikation: dialog, samtal och diskussioner. Samtalen är av varierade slag och har olika syften, från informellt småprat till lärarens kunskapskontroller och elevernas argumenterande debatter. I all kommunikation behöver eleverna ha kunskap om hur man bidrar till fungerande samtal: turtagningsregler, en viss samtalsstrukturs logiska delar och kunna delta med ett visst språkbruk – beroende på situation, intention och mottagare. I samtal behöver vi även vara goda lyssnare. Ytterst har samtal en demokratisk aspekt – elevens rätt att göra sin röst hörd och uttrycka tankar, idéer, förslag och åsikter. I detta pass får du ta del av:

 • vad du behöver veta om samtalstyper, samtalsstrukturer och samtalsstrategier
 • hur du kan öva och tillämpa samtalsstrategier i det flerspråkiga klassrummet
 • hur du kan använda muntliga interaktiva övningar för att eleverna ska bearbeta och befästa begrepp, ämnesspråket och kunskapsinnehåll
 • konkreta exempel hur du kan planera, genomföra och utvärdera samtalsövningar som stöttar lärandet
 • hur du och dina kollegor kan utveckla er undervisning via strukturerade lärande samtal
15.00 Paus

Kaffe/te och fikabröd

15.30 Läsa och skriva i skolans olika ämnen

Ett informerande och reflekterande samtal mellan Sara Ramsfeldt, Thomas Strandquist och Micaela Psilander.

Olika skolämnen kännetecknas av olika sätt att kommunicera och arbeta inom ämnet. Därför påverkas också läs- och skrivsituationer i undervisningen av ämnets traditioner och egenart – såsom ordval, resonemang och texttyper. Dina kunskaper om ditt ämnes karaktär är viktiga för att du ska kunna undervisa effektivt och stötta eleverna i sitt lärande. Språk- och kunskapsutvecklande arbete gynnas av ett kollegialt samarbete, utifrån begreppsutveckling och gemensamma lässtrategier.

Ämnen som lyfts: matematik, naturvetenskapliga ämnen (NV/NO), samhällskunskap, historia och litteratur.

 • textkultur – hur information presenteras och exempel på textgenrer
 • litteracitet – vad skrivande och läsande kan innebära inom respektive ämne

Sara är lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen årskurs 7-9, läromedelsförfattare och redaktör. Sara har också utformat lärarfortbildning inom Matematiklyftet.

Thomas är förstelärare inom det samhällsvetenskapliga programmet. Han är också utvecklingsledare och fortbildare inom: ämnesintegration, kollaborativt lärande och hur lärare i samhällskunskap utvecklar ett språk och kunskapsutvecklande förhållningssätt.

Micaela är produktutvecklare, fortbildare och lärare i svenska, svenska som andraspråk och franska.

16.30 Konferensen avslutas

Moderator Micaela Psilander sammanfattar och avslutar konferensdagen.

16.40 Tack för idag!

Carla Jonsson
Professor, Umeå universitet
Helén Egerhag
Legitimerad speciallärare, filosofie doktor och universitetslektor
Sara Lövestam
Språkvetare, SFI-lärare och författare
Annsofie Engborg
Fil.kand. i språkdidaktik
Läsa och skriva i skolans olika ämnen
Sara Ramsfeldt, Thomas Strandquist och Micaela Psilander

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Stockholm, 12 november 2024
9.00-16.30 | 3 850 kr ex moms
BOKA
Livesänd
Onlinekonferens live, 12 nov, tillgänglig t.o.m. 19 nov
9.00-16.30 | 3 450 kr ex moms
BOKA

Titta när det passar dig!
Som deltagare på onlinekonferensen kan du ta del av föreläsningarna under 7 dagar. När du ser konferensen i efterhand kan du välja hur du vill ta del av den. Du kan se den i ett svep eller dela upp och titta vid olika tillfällen. Du navigerar enkelt genom kapitelindelning och du har möjlighet att pausa, spola fram och tillbaka och se inslag igen.

Konferensen görs i samarbete med:

Vi hör ihop