Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Goda språkkunskaper samt en utvecklad läs- och skrivförmåga är helt avgörande för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Här lyfter vi några nyckelfaktorer för att ge alla elever förutsättningar för kunskap, delaktighet och att lyckas i livet.

 

Susanne Weiner Ahlström, läs- och skrivexpert.

Dela den här sidan med dina kollegor

   


>size: 2px>

Varför satsa på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
som fortbildning för din skola?

Utvecklingen från vardagsspråk till skolspråk och ämnesspråk är för många elever en utmaning, och särskilt för våra flerspråkiga elever. Men att behärska skolspråk och ämnesspråk är vägen in till lärande utifrån begriplighet och hanterbarhet. Det utgör grunden för en tillgänglig skola för alla elever. Det här innebär att språk och kunskapsutveckling hänger samman i samtliga ämnen, därför är det alla lärares ansvar att utforma en medveten språkutvecklande ämnespraktik

 

 

Samsyn, medvetna strategier och ansvar för elevernas språkutveckling

Att göra en större satsning för hela skolan gällande språk-och kunskapsutvecklande undervisning har visat sig vara framgångsrikt. Genom ett längre processarbete har lärare skapat samsyn, hittat medvetna strategier för elevernas lärande och framförallt tagit ett gemensamt ansvar för elevernas språkutveckling. Det blir en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet med långsiktighet och hållbarhet i fokus. En annan stor vinst är att lärarna genom denna fortbildning utvecklar redskap för samarbete mellan ämnen och årskurser. 

 

 

 

 

 

 

Att medvetet reflektera över undervisningen

och dess effekter på elevernas lärande blir en ständigt pågående process. Så ger vi eleven en biljett in i framtiden Språket är grunden för tänkande, lärande och kommunikation så därför behöver vi lärare tillsammans på ett medvetet sätt ge eleverna de verktyg som behövs för en lyckad skolgång och framtid! Vi vet att tidiga misslyckanden i skolan är starkt förknippat med psykisk ohälsa och hemmasittande. En gemensam satsning på språk- och kunskapsutvecklande undervisning är skolutveckling som ger eleven biljetten in i framtiden!

Vill ni utvecklas inom SKUA? Boka en fortbildning.

Vi kan komma till er och föreläsa, ni bestämmer omfattning, tid och plats. Det går förstås lika bra att få hela eller delar av fortbildningen digialt. 

 

Lyckas med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

  • Vad innebär det för läraren att arbeta språkutvecklande i sin undervisning, oavsett ämne?
  • Vilket stöd behöver eleverna för att överbrygga glappet mellan vardagsspråk och ämnesspråk?
  • Vilka grunder vilar arbetssättet på? En koncis resa genom aktuell forskning

Tidig läs- och skrivinlärning

Att knäcka den alfabetiska koden är en av de stora händelserna i ett barns liv. Det är en utmaning för alla barn, för en del går det lätt och för andra blir det svårare. En extra utmaning blir det för flerspråkiga elever med ett annat modersmål än svenska. 

Undervisningspraktiken behöver ta sin utgångspunkt i hur det svenska symbolsystemet är uppbyggt och hjärnans krav på pedagogiken. Här får du lära dig hur du gör!