Hur kan min yrkesstolthet bidra till vår samsyn?

Arbetet i förskolan är ett intellektuellt yrke där det ställs krav på regelbundna processer såsom granskning och omprövning av min egen och andras yrkesutövning. I dessa processer är reflektion och de kollegiala samtalen viktiga verktyg som kan påvisa styrkor och utvecklingsmöjligheter som också är en utgångspunkt för att skapa samsyn kring arbetet.

Att känna yrkesstolthet

För att ge barnen i förskolan det de har rätt till behöver vi ha ett uppdragsfokus och engagemang för den utbildning vi bedriver. Det gäller varje individ som arbetar inom förskolan, oavsett yrkesgrupp. En viktig faktor för att kunna bidra till en kvalitativ verksamhet är den egna yrkesstoltheten, när man känner en yrkesstolthet är det lättare att visa upp vad man kan men också att diskutera öppet vad man inte kan. När vi har en hög känsla av professionalitet har man lättare att känna yrkesstolthet och att se reflektionen tillsammans med andra som en drivkraft för den utveckling och förändring som verksamheten behöver.

Det individuella ansvaret
För att kunna synliggöra det arbete som fungerar och det som behöver utvecklas på en förskola krävs det något av var och en av oss som arbetar i verksamheten. Vi måste vilja dela med oss och lyssna in andra kollegors perspektiv för att kunna djupdyka i betydande begrepp.  Hur tolkar vi olika begrepp som finns i läroplanen och vad är det vi menar när vi säger exempelvis att barnen sa utveckla förmågan att ta ansvar? Vad är det vi vil se? Det är något vi behöver föra dialog kring.

Vikten av samsyn
Ett utmärkande drag för förskolan är att pedagogerna arbetar tillsammans i ett arbetslag. Som en del i ett team ska alla i arbetslaget ta ansvar för att verksamheten för barnen blir stimulerande och bidrar till utveckling och lärande. Samtidigt ska alla pedagoger erbjuda barnen en trygg omsorg och även skapa tillitsfulla relationer till barnens närstående vuxna.  För att kunna erbjuda alla barn en mer likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet spelar inte bara kunskap om läroplanen roll utan även att det finns en samsyn inom arbetslaget. Det innebär att hela arbetslaget kontinuerligt behöver reflektera kring och diskutera de olika formuleringar och mål som finns i läroplanen. Det bidrar både till ett upprätthållande av kunskap och förståelse men bidrar även till en samsyn.

Erika Gudmundsson Olsson

Erika Gudmundsson Olsson är en av föreläsarna på Förskolans rikskonferens. Hör henne bl a prata om hur vi kan skapa tydliga ramar som skapar tillit och trygghet och hur delakulturen gör att varje person känner sig värdefull.