Kollegialt lärande där klassrummet är huvudarenan

Undervisningsnära skolutveckling som ger effekt

Skolutveckling bör bedrivas utifrån vad eleverna i ett visst sammanhang behöver. Ofta skiljer vi dock på vad som är undervisning och analys av elevernas behov samt vad som är kollegialt lärande. Genom att låta undersökandet av elevernas lärande utgöra navet i utvecklingen av undervisningen kan vi ge det kollegiala lärandet nya dimensioner. Då blir kollegialt lärande och undervisning delar av en och samma process. Kollaborativa metoder kan vara mycket användbara i dessa sammanhang – men vad menas egentligen med kollaborativt lärande?

Kollaborativt lärande är en form av kollegialt lärande som ligger nära, ja till och med utgör gemensam process med undervisningen. Prefixet ko- står för att vi gör det tillsammans och begreppet -laborativt för att vi laborerar; provar och utvecklar i relation till en specifik elevgrupp eller i relation till en särskild ämnesdidaktisk utmaning. Det är ett lärande mitt i vardagen som gynnar undervisningen och ger en känsla av meningsfullhet för dig som lärare eftersom du tillsammans med dina kollegor kan säga: ”Vi gör så här för att vi vet att det har en positiv effekt på elevernas lärande.”

 

Vad är definitionen på kollaborativ professionalism?
I kollaborativ professionalism utvecklar lärarnas undervisning och lärande tillsammans i syfte att främja elevernas lärande och utveckling. Den är förankrad i en evidensinformerad praktik där noggrann planering, djup och ibland krävande dialog, konstruktiv kollegial återkoppling och kollaborativt undersökande är en del av vardagen.

Denna kollaborativa professionalism är inbäddad i skolans kultur, där lärare aktivt bryr sig om och stöttar varandra i lärarnas lärande samt i det arbete de gemensamt utför kring sina elevers lärande. Den förekommer i lika hög grad lärarnas lärande som i elevernas. (Collaborative professionalism – when teaching together means learning for all, 2018).

 


Det vi kan vinna på att arbeta kollaborativt
När vi planerar, genomför och följer upp elevernas lärande gemensamt har vi möjlighet att samtidigt befinna oss i ett kontinuerligt kollegialt lärande men det kräver att vi arbetar i processer där vi dels använder oss av varandras kunskaper och förmågor, men framför allt där vi tillsammans undersöker vår undervisningseffekt på elevernas lärande. Det yttersta syftet är nämligen att skapa så hög grad av likvärdighet oss emellan kring hur vi skapar förutsättningar för just våra elevers lärande, ”opportunities to learn”. På det sättet stärker vi, i en ständig cyklisk process, vår skolas beprövade erfarenhet. 

 

Vår fortbildare Lena Göthe, skolutvecklingskonsult och utbildare på både lärar- och rektorsutbildningen vid Göteborgs universitet, har skrivit masteruppsatsen Lärares kollaborativa lärande där hon undersökte lärares förutsättningar för kollaborativt lärande.

Ta del av masteruppstasen Lärares kollaborativa lärande.

 

 

  

 

Vill ni stärka ert kollegiala lärande?

Låt Lena Göthe komma till er och ge er metoder för en kontinuerlig utveckling av undervisningspraktiken.

Läs mer här>>

 

 

 

 

Lena Göthe

Skolutvecklare med spetskompetens inom kollaborativt lärande.