Hur kan vi öka vår kompetens kring olika förmågor?

Med kunskap om förmågor och förståelse för hur eventuella brister påverkar elevers förmågor, lärande och studiesituation kan vi bättre kartlägga behov.  När vi vet hur eleven fungerar i olika lärmiljöer och sammanhang får vi en tydlig bild av vad vi behöver göra och på vilket sätt vi ska göra det. Då kan vi skapa bättre förutsättningar för lärande – för alla elever!

Vi har gedigen kunskap och många fortbildare med specialpedagogisk kompetens som på olika sätt kan hjälpa er i arbetet för att öka kompetensen kring olika förmågor. Vi kan arbeta med er långsiktigt i process för ökad tillgänglighet, utbilda all personal inom ett specifikt område eller höja kompetensen hos enskilda individer.

 

 

Fem steg som tar er framåt

 

1. Öka kunskapen om förmågor hos all personal på skolan.

2. Genomför systematiska kartläggningar varje år där ni kartlägger lärmiljö, kommunikation och varje elevs förmågor.

3. Analysera hur elevgruppen och individer fungerar i olika miljöer och sammanhang, går det att föra över framgångsfaktorer till andra situationer så att det fungerar bättre i fler sammanhang?

4. Fundera på vad som kan förbättras i lärmiljön – även små förändringar kan göra stor skillnad.

5. Tänk på kommunikationen till eleverna, kan du genom ett annat kommunikationssätt nå fram till ännu fler elever ännu bättre?

 

 

Tre nyckar för en mer tillgänglig skola

Specialpedagogerna Anna Morell (vänster i bild) och Jenny Karlsson (höger i bild) är två av våra fortbildare med spetskompetens inom NPF och kunskap om hur skolan kan bli mer kompetent och tillgänglig. Vi har frågat dem om tre nycklar för en mer tillgänglig skola.

 

1. Ökad kompetens hos personalen
Det är viktigt att skapa samsyn hos personalen. Detta gör man genom att bygga ett bra systematiskt kvalitetsarbete och en elevhälsa som arbetar i alla led. Ett gemensamt förhållningssätt, ett gemensamt språk och samsyn på eleverna är nycklar att som skola sträva efter. Det är viktigt som skola att i grunden förstå samspelet mellan undervisning, lärmiljö och elevernas förmågor. Skolan är en kontext där relation och ett professionellt förhållningssätt skapar förutsättningar för lärande. Det är då viktigt att skapa systematik för att upprätthålla, utveckla men också bibehålla en god inlärningsmiljö för alla elever. Med utgångspunkt i gruppen, eleven och de förmågor som undervisningssituationen kräver tror vi att vi kan hitta sätt att möta ALLA elever. Fungerande skolvardag där alla elever får möjlighet till utveckling och lärande.

2. Gör skoldagen begriplig och hanterbar genom tydliggörande pedagogik
Alla behöver vi begriplighet för att veta hur vi ska navigera oss i vardagen, detta behöver även eleverna. Vi behöver förstå det sammanhang och den situationen samt aktivitet vi är satta i och ska förhålla oss till. Men vi behöver också ha färdigheter att klara dessa situationer. Genom att skolan arbetar tydliggörande kan eleven lättare förstå situationen och vad som förväntas av honom/henne. Vi pedagoger behöver också få verktyg att kunna kartlägga vad som blir svårt och vart det finns styrkor hos en elev för att kunna arbeta tydliggörande och med rätt anpassningar. Då får vi en bild och förståelse av en aktivitet eller uppgift och kan redan där justera om vi ser Tre nyckar för en mer tillgänglig skola att den blir för utmanande för vissa elever. Vi kanske då redan innan förstår att till exempel en länge genomgång av ett moment blir för utmanande för en elev med uppmärksamhetproblematik. Det ger oss verktyg att ändra och anpassa hur situationen ser ut redan innan så att eleven slipper misslyckas.

3. Förbättra den fysiska lärmiljön
Vi tror det är viktigt att själv sätta sig in i hur en elev med svårigheter skulle uppleva klassrummet. Att vi själva som pedagoger försöker förstå och kartlägga hur man kan uppfatta den fysiska lärmiljön. Är den begriplig och hanterbar? Sedan börja skala av och minimera intryck. Med mycket små medel kan en pedagog till exempel tydliggöra sakers plats. Detta genom att använda sig av miljö men även gärna också av färger och bilder. Att använda sig av möblering för att visa på förväntningar och skapa rum i rummet.

 

 

 

 

 

Fortbildningstips inom området:

   

Vägar till skolnärvaro: kurs med Sirkka Persson

                       

Från hemmasittare till återvändare – hantera och förebygg problematisk skolfrånvaro

 • Olika riskfaktorer och att tidigt känna igen varningstecken
 • Framgångsfaktorer för att få en elev att återvända till skolan
 • Känna till friskfaktorer och att arbeta för en tillgänglig skola
 • Hur du skapar ett fungerande samarbete med hemmet

 

Psykisk hälsa och hållbara studier

                       

Så kan du förebygga psykisk ohälsa och stress hos eleverna

 • Främja elevers hälsa på gruppnivå med fokus på friskfaktorer
 • Stärka känslan av sammanhang (KASAM) för både dig själv och dina elever
 • Fånga upp signaler på ohälsa i tid

 

 

Extra anpassningar och särskilt stöd

                               

Hitta gränsdragningen mellan extra anpassningar och särskilt stöd

 • Kartlägga elevens behov på individ-, grupp- och organisationsnivå
 • Säkerställa att eleven får rätt stöd i rätt omfattning
 • Minnesfunktioner, kognitiva funktioner och exekutiva funktioner

 

 

Npf och beteendeproblematik i fritidshemmet

                           

Så bryter ni mönster och skapar en fungerande vardag

 • Identifiera behov bakom ett beteende
 • Hitta moment i verksamheten som skapar utmaningar
 • Skapa en verksamhet som är tillgänglig och meningsfull för alla