Utveckla ert språkutvecklande arbetssätt

Att inventera, planera, följa upp och utvärdera det språkutvecklande arbetet 

Från forskningen vet vi att barns språkutveckling är som allra starkast under de sex första levnadsåren. Att få möjlighet att utveckla sitt språk är en demokratisk rättighet och grunden för livslångt lärande.

Maria Heimer

Maria Heimer, lärare, skolbibliotekarie och författare

Delar ur Maria Heimers föreläsning

Att inventera, planera, följa upp och utvärdera det språkutvecklande arbetet 

Förskolan har ett betydelsefullt uppdrag att ge alla barn en god språklig grund att bygga vidare på under resten av sitt liv. För att säkerställa att vi ger alla barn bästa möjliga förutsättningar att utveckla sitt språk behöver vi inventera såväl vår undervisning som våra planerade och oplanerade stunder. Det kan till exempel handla om att vi inventerar vår högläsning, både den planerade och den spontana, utifrån frågor som:

  • Blir alla barn lästa med?
  • Läser vi vid en tidpunkt när barnen är pigga och kan vara delaktiga?
  • Hur många barn läser vi högt med åt gången?
  • Är alla barn aktiva i högläsningen?

Med utgångspunkt från vad vår inventering visar planerar vi för en högläsning som ännu bättre gynnar varje barns språkutveckling, och efter en bestämd tid följer vi upp vilka förändringar som vi har sett och vad de har lett till samt planerar för nya insatser. 

Maria var en av föreläsarna på konferensen Språkrik förskola, här är delar ur hennes föreläsning.