Frihet att välja?!

23 september 2021

Välkommen tillbaka, säger vi till alla er som har tecknat ett Vägledarabonnemang för 2021 och välkommen hälsar vi också alla er som är nyfikna på att prova på Vägledarkalendariets konferenser för första gången. 

Vi startar hösten med fokus på kärnfrågan för oss alla - själva valet. Har alla verkligen samma möjligheter när vi kommer till att göra valen av utbildning och yrkesliv? 

Du får ta del av flera olika perspektiv i denna viktiga fråga!

Vägledarkalendariets konferenser ingår i abonnemanget, men går även att boka separat.

Sverige har som utgångspunkt att individer ska kunna välja både utbildningsvägar och yrke - men hur ser det ut i verkligheten?

Individers frihet att välja mellan olika alternativ vad det gäller utbildningsvägar och val av yrke, är en viktig institution i ett demokratiskt utvecklat samhälle. Att bistå med vägledning och information inom området studie- och yrkesvägledning, innefattar därför ett viktigt incitament inom skolsystemet. Frihet att välja är inte alltid så lätt. Referensramar och socioekonomisk bakgrund, likväl som olika normkodningar ihopkopplat med olika yrkesområden, kan påverka både utbildnings- och yrkesval.

I de regelverk, riktlinjer och styrdokument som styr Sveriges utbildningssystem tydliggörs varje elevs rätt att individuellt välja sin egen önskade väg mot yrkeslivet. Parallellt kommer larmrapporter om att svensk skola är dålig på att kompensera för socioekonomisk bakgrund och Sverige riskerar en ökad skolsegregation. 

Under vägledarkonferensen kommer du att få veta mer om...

  • alla barn- och ungdomars rätt att få utveckla sitt fulla potential - och göra sina egna val. 
  • hur man får bredd i yrkesinformationen - med hjälp av digitala plattformar.
  • forskning om övergångar mellan olika utbildningssystem och mellan utbildning och arbete, med fokus på utrikesfödda ungdomar, men även gällande infödda svenskar.
  • hur konsten att drömma stort kan vara en viktig hörnsten inför utbildningsval och yrkesliv. 
  • hur npf kan se ut i olika åldrar och hur vi som SYV bättre kan möta individer med npf.
  • hur man kan öka unga utrikesföddas chanser att komma ut i arbetslivet
  • utmaningen att matcha behovet av kompetens och hitta motiverad utbildad personal inom bristyrken.

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

Innehåll

8.45 Incheckning
9.00 Frihet att välja?!

Alla barn- och ungdomars rätt att få utveckla sin fulla potential, inför etableringen på arbetsmarknaden
Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin

Studie- och yrkesvägledare inom utbildningssystemet har ett viktigt demokratiuppdrag: Det gäller alla barn- och ungdomars rätt att få utveckla sitt fulla potential. Frihet att välja studievägar och yrkesval är en demokratisk rättighet.

Elisabeth Dahlin, f.d. generalsekreterare för Rädda Barnen och vår nuvarande Barnombudsman, gör ett kort anförande om detta. BO har även utarbetat skolmaterial för skolan, ”Mina Rättigheter”,  som rör alla barn- och ungdomars lika värde utifrån FN:s Barnkonvention, vilket kan användas i undervisning.

Avslutas med frågestund

9.40 Elevers inneboende drivkraft och ett entreprenöriellt förhållningssätt

Att utveckla elevers kreativitet genom ett entreprenöriellt förhållningssätt.
Martin Talllvid och Jakob Morozfrån Framtidsfrön /Hela Sverige Praoar.

Sedan 2002 arbetar den ideella organisationen Framtidsfrön med att stötta skolan i sitt uppdrag med att bejaka och utveckla elevers inneboende drivkraft, nyfikenhet och kreativitet. Det gör de genom att erbjuda utbildningar i entreprenöriellt förhållningssätt. Organisationen Framtidsfrön erbjuder kostnadsfritt läromedel inom området. Framtidsfrön står också bakom initiativet ”Hela Sverige Praoar” som är en del av deras digitala praopaket.

Avslutas med frågestund

10.25 paus
10.35 Utbildning - ett sätt att nå frihet och självständighet

Utbildning mot arbete underlättar social inkludering i samhället
Ali Osman, Docent vid Stockholms Universitet vid Institutionen för pedagogik och didaktik.

Olika typer av utbildningsinstitutioner och folkbildning som institutioner, fungerar som arenor och mekanismer för att underlätta övergången från olika former av vuxenutbildning till arbete eller till vidare utbildning, för människor med invandrarbakgrund. Det gäller även för svenskfödda som kommer från hem med låg studievana. Det handlar om kunskap kring förståelsen av bland annat de institutionella villkoren för social inkludering i det svenska samhället.

Avslutas med frågestund.

11.30 paus
11.40 Konsten att drömma stort

Drömmar, en viktig del för tankar om framtiden och vägar vidare
Linda Pira och Mikhael Mikalidis

Drömmar utvecklar individer och kan även göra livet mer meningsfullt. Alla individer har drömmar och en inre önskan att uppnå någonting och det är viktigt att få med i professionell studie- och yrkesvägledning. Linda Pira och Mikhael Mikaladis har skrivit boken ”Konsten att drömma stort”. Boken är en del av ett projektarbete med Storvretskolan i Botkyrka, där även elevintervjuer ingår. Vad olika individer drömmer om är ju väldigt individuellt, men det gemensamma är att genom drömmar kan det komma fram både vem man vill vara och vad man vill göra. Det är även ett faktum att drömmar kan stå nära affirmation: Därför är det viktigt att drömma stort.

Avslutas med frågestund

12.30 paus
13.30 Att gå igenom utbildningssystemet med NPF

Valsituationer kan vara svårt för individer med NPF – hur kan vi bemöta dem på bästa sätt? Alexander Skytte, lärare, författare och föreläsare delar med sig av egna erfarenheter.

Alexander Skytte ger en föreläsning om hur det är att vara elev genom skolsystemet med en NPF-problematik, men även hur man som lärare och syv kan bemöta dessa elever. Alexanders egen skolgång var ofta fylld av konflikter och missförstånd på grund av hans diagnoser. Det är viktigt att lärare och studie- och yrkesvägledare har kunskap kring NPF: Valsituationer och konsten att lära sig hur man gör då man väljer kan vara svår för alla - och för individer med vissa diagnoser kan det bli ännu svårare.  Alexanders viktiga berättelser kombineras med hans egna reflektioner som vuxen, samt som  yrkesverksam lärare. Han kopplar även ihop dem med forskning och teorier inom ämnet.  

Avslutas med frågestund

14.30 paus
14.50 Nyanländas väg till anställning och en etablering på arbetsmarknaden

Konsten att matcha utbildade nyanlända med uppehållstillstånd med arbetsmarknadens behov av arbetskraft.
Kinna Skoglund från Arbetskraftsförmedlingen.

I Sverige finns ungdomar med uppehållstillstånd som genom den nya gymnasielagen nu ska hitta en fast anställning. De är redo att börja arbeta. Den ideella organisationen Arbetskraftsförmedlingen står bakom projektet REDO, som vill matcha utbildad arbetskraft mot kompetensbehov. Kring nya gymnasielagen finns också många frågor kring vilka regler som gäller kring NGL/ Nya Gymnasielagen och Arbetskraftsförmedlingen kan ge svar.

Avslutas med frågestund

15.40 Avslutning av dagen med slutord av Jenny

Föreläsare

Information om våra föreläsare presenteras löpande.

Alexander Skytte
lärare, författare och föreläsare
Ali Osman
docent
Elisabeth Dahlin
barnombudsman
Jakob Moroz
projektledare
Kinna Skoglund
Linda Pira
Martin Tallvid
utbildare och kommunikatör
Mikhael Mikalidis

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Projektledare/koordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Livesänd
Digital konferens, 23 september 2021
09.00-15.30 | 1 995 kr ex moms
BOKA

Det här är Vägledarkalendariet

Vägledarkalendariet erbjuder fyra aktuella konferensprogram per år - till ett mycket förmånligt paketpris. Nyheter, fördjupning och tid för reflektion över hur förändringar påverkar vårt arbete som SYV. Här har du chansen att lyssna och ställa egna frågor till ansvariga myndigheter, politiker, forskare m m och inte minst, träffa kollegor med samma utmaningar som du själv har i rollen som studie- och yrkesvägledare. 

Abonnemangen för 2022 börjar säljas i oktober. Du har alltid möjlighet att köpa varje konferens separat. Studie- och yrkesvägledare från både skola och näringsliv är varmt välkomna att delta.