Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp
Välj kurs när du vill fortbildas i mindre grupp, upp till ca 30 personer. Erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det gäller oavsett om du väljer att träffa oss på plats eller digitalt.

Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

Våra ledarskapskurser hittar du här >>

 

Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger och skolledare

Kreativa lärmiljöer i fritidshemmet

– gör skillnad med målstyrda lärmiljöer!
 • skapa tillgängliga lärmiljöer för lek, lärande och välmående
 • öka elevernas inflytande på sina lärmiljöer
 • planera för förstärkt samverkan mellan fritidslärare och klasslärare
 • inventera och analysera nuvarande lärmiljöer
 • minska stress, otrygghet och konflikter genom genomtänkta lärmiljöer
ONLINE KURS | | Stockholm
Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Npf och beteendeproblematik i fritidshemmet

– så bryter ni mönster och skapar en fungerande vardag
 • Identifiera behov bakom ett beteende
 • Hitta moment i verksamheten som skapar utmaningar
 • Skapa nya rutiner och arbetssätt
ONLINE KURS
Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Rasten som pedagogisk modell

– genomtänkta rastaktiviteter, leken som verktyg och effekter på lärandet
 • Planera, genomföra och utvärdera rasten med fokus på rörelseglädje, lek och social träning
 • Leken och lekmiljöerna hjälper oss att nå längre
 • Så kan rasten stötta studiero och koncentration i klassrummet
ONLINE KURS
Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem

Relationsskapande fritidshem

– stärk elevernas utveckling och främja ett inkluderande klimat
 • Förstå begreppet relation på ett djupare professionellt plan
 • Skapa goda relationer och förvalta det relationskapital som byggs upp
 • Hantera konflikter och främja ett inkluderande klimat
ONLINE KURS
Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Undervisning i fritidshemmet

– planering, genomförande och uppföljning med sikte mot läroplanens mål
 • Tolka undervisningsbegreppet ur ett fritidspedagogiskt perspektiv
 • Nyttja fritidshemmets möjligheter under elevernas hela dag
 • Skapa ett årshjul som planerar verksamheten mot läroplanens mål
 • Använda leken som verktyg för lärande och utveckling
ONLINE KURS

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.