Nycklar till språkutvecklande arbete

Genom att lyssna nyfiket och engagerat kan vi ta tillvara på barnens tankar och utifrån dem planera en språkutvecklande undervisning. 

Pedagogens roll är viktig
Under uppstarten av projektet är det viktigt att vi pedagoger reflekterar kring vad vi tänker är språkutvecklande i det vi planerar att möta och göra. Genom att bryta ner begreppet underlättar vi för den fortsatta undervisningsplaneringen. Vi kan då ställa oss frågorna; vad blir språkutvecklande i min undervisning? Vad blir viktigt att benämna och samtala kring? Vad vill jag uppmuntra?

Lyssna nyfiket
Hur vi väljer att lyssna på barnen och hur vi tar tillvara på deras tankar och idéer blir också viktiga nycklar. Jag vill att min nyfikenhet och mitt intresse för barnens görande och tänkande ska spegla ”Jag lyssnar på dig och det du säger är viktigt”. Det är barnen som sätter ord på det som sker och jag lyssnar och ställer frågor som kan leda till eftertanke. Barnen kommer med förslag på lösningar och hur de vill arbeta vidare och jag lyssnar nyfiket, stöttar och utmanar. Genom att vara nyfiken upplever jag att det blir så mycket roligare både för mig och barnen. Jag tycker det är viktigt att vi har roligt tillsammans! 

Stötta barnens tankar
Jag tycker också det är viktigt att vi pedagoger sätter värde på barnens görande, tankar och idéer. Det tror jag är en viktig pusselbit i att barnen vågar tänka större, resonera och prova sig fram i sitt utforskande. Jag som pedagog finns nära för att stötta deras tankar, språk och lärande. 

Våga vänta in
Hos mig väcker det en lustfylld förväntan över att inte veta vart projektet kommer att ta vägen. Det enda vi vet från början är att vi utifrån barnens intressen ska planera en språkutvecklande undervisning. Så den sista nyckeln blir att som pedagog våga vänta in, inte skynda fram och inte komma med alla idéer och lösningar, vilket kan vara en utmaning ibland! Jag tror att vi måste stanna upp och se de små språkskapande processerna som en del i den stora språkutvecklingen och låta det ta tid. Då får vi roligt på jobbet, tillsammans med barn och kollegor.

 

Anna Kemson, förskollärare och utvecklingspedagog

 

Språk, lärande och identitet – så hänger det ihop i förskolan

Det är genom språket vi kommunicerar och förstår vår omvärld, utvecklar ny kunskap och provar de erfarenheter vi har upplevt. Under denna fortbildning får du lära dig olika arbetssätt som vilar på aktuell forskning och teorier samt utveckla din egen kunskap och förhållningssätt.