Våra expertföreläsningar

Har din verksamhet behov av att skapa en gemensam kunskapsbas kring arbetet med ämnesbetygreformen?

Här nedanför kan du läsa mer om våra expertföreläsningar för en ökad översikt och förståelse. 

 

Gy25 – vad, varför och hur?

Jörgen Tholin är forskare och docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. Han var tidigare statlig betygsutredare och ledde utredningsarbetet som ligger till grund för ämnesbetygreformen.


Föreläsning 1: Perspektiv på betyg och bedömning - kunskapsbas

I den första delen av föreläsningen ger Jörgen en kunskapsbas kring betyg och bedömning utifrån flera perspektiv, bland annat genom att beskriva den ur en historisk kontext. Genom att se på bedömningsfrågan ur ett bildningsperspektiv kan vi skapa förståelse för den komplexitet som ligger bakom en reform. Under föreläsningens andra del beskriver Jörgen vad ämnesbetygsreformen innebär för undervisning, bedömning och betygssättning. Vad har vi lärt av tidigare reformer och praktiker?

 • Bedömningspraktik i en större kontext – förr och nu.
 • Varför en gymnasiereform – intentionen?
 • Centralt innehåll, sammanhållna ämnen och nivåer.
 • Långsiktigt lärande utifrån en helhetssyn.
 • Sammantagen bedömning, ämnesbetyg och programmål.
 • Möjligheter och utmaningar med reformen.


Föreläsning 2: Jörgen svarar på frågor om reformen

 • Hur ska jag tänka när jag implementerar reformen i min undervisning?
 • Vad innebär rättvis bedömning egentligen? Hur ska jag tänka när ett betyg omfattar fler poäng än tidigare? Hur gör vi detta rättssäkert?
 • Vad innebär en helhetssyn på lärande och långsiktigt lärande? Hur kan vi tänka om programmålen i detta?
 • Vad innebär sammantagen bedömning? Vilken roll har de nationella proven i detta?
 • Vad innebär lärarens friutrymme?
 • Hur kan vi tänka in bildningstanken i vår undervisning?
 • Hur kan vi motivera elever att läsa kurser på de högre nivåerna? Hur kan vi undvika taktiska val?

Långsiktigt lärande med bildningstanken i fokus

Gy25 för med sig en förändrad syn på lärande där undervisningen ska ha ett tydligare bildningsfokus och främja ett mer långsiktigt lärande utifrån en helhetssyn. Larissa Mickwitz är universitetslektor på Stockholms universitet vid Institutionen för pedagogik och didaktik.

 


I sin föreläsning
ger hon insikter kring lärprocesser och hur elevernas lärande påverkas av den nya synen på lärande och vad det innebär för din undervisning. 

 • Lärprocesser, bildning och metoder för att lära och utvecklas.
 • Att undervisa långsiktigt och hållbart utifrån en helhetssyn.
 • Professionell bedömningspraktik och progression.

Gy25 i praktiken

Jesper Grönlund är gymnasielärare och arbetar i dag med utvecklingsarbete på huvudmannanivå där han bland annat leder olika utbildningsinsatser. Hans styrka ligger i att utgå från beprövad erfarenhet och presentera med hög igenkänning – och ett innehåll som är lätt att omsätta till egen praktik.

Jesper är också författare till nya boken Bedömning i gymnasieskolan – mer än bara betyg


Under den här föreläsningen
hjälper han till att förstå vad reformen kommer att betyda i praktiken och lärarvardagen.

 • Centralt innehåll, nivåer, betyg och programmål.
 • Hur påverkas min planering och undervisning?
 • Helhetssyn och minskad fragmentisering – vad betyder det konkret?
 • Vad innebär sammantagen bedömning?

Jörgen Tholin svarar på frågor om Gy25

Boktips!

Bedömning i gymnasieskolan
– mer än bara betyg
Jesper Grönlund

I boken får du som lärare nya perspektiv på bedömning och betygssättning. Boken utmanar invanda tankemönster, men ger också hopp om en bedömning som stärker relationer och lärande.
Läs mer om boken här