Gör det lättare att vara flerspråkig elev

Elevaktiv undervisning

– grunden för ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt i klassrummet

Min motivation som lärare har alltid handlat om att se mina elever utvecklas. Jag tror det är allmänmänskligt för oss som valt att ägna vårt yrkesliv till barn och ungas lärande.

Att ett klassrum av naturen är heterogent vet vi som jobbat länge i skolan. Det kan till exempel innebära språklig sårbarhet. Men flerspråkiga elever är inte heller en enhetlig grupp. Nyanlända elever kommer till skolan i olika åldrar – och gynnas alternativt missgynnas genom bostads- och skolsegregationen. Helt säkert är att eleverna i ett och samma klassrum befinner sig på olika platser i språkutvecklingen. När vi hittar elevernas lärandebehov förstår vi också vårt eget, eftersom vi behöver utgå från de elever som finns i klassrummet – deras utmaningar, deras behov.

Vill ni ta ett gemensamt ansvar för elevernas språk- och kunskapsutveckling? Läs om vår processutbildning som ger er ett långsiktigt hållbart utvecklingsarbete här

Alla ska med

Det är för eleverna vi inventerar förkunskaper, ger förförståelse, skapar medvetna undervisningsaktiviteter som utmanar, aktiverar och stöttar. Det är rimliga och relevanta krav som ställs på vår undervisning när alla ska med och det finns många elever som inte kommer till skolan med de nära 10.000 ord i bagaget som är önskvärda för en progressiv utveckling genom grundskolan. Därför är kunskapen om elevens alla språk och kartläggning från start en central del, också för att skarvarna mellan stadierna i skolan ska fogas till smidiga övergångar med information om elevens språkutveckling i svenska.

En flerspråkig elev har dubbla uppgifter i skolan; både att lära sig ett andraspråk och lära på sitt andraspråk.

Det finns en hel del vi kan göra för att stötta våra flerspråkiga elever för att avlasta dem i sitt lärande. Den idag världsledande forskaren inom flerspråkighet är Jim Cummins och hans klassrumsmodell med fokus på språk, innehåll och språkanvändning är tydlig att utgå från i planeringen av din undervisning. Cummins studier handlar nämligen om interaktionen i undervisningen, såväl i tal som i skrift och i alla ämnen. Han betonar att det är alla lärares ansvar att förändra sättet att använda språk i klassrummet, i syfte att ge alla elever de bästa förutsättningar för lärande.

Förklara istället för att förenkla

Genom olika modeller och strukturer kan också du skapa en tydlig undervisning som gör det lättare att vara flerspråkig elev i just ditt klassrum. Det handlar till stora delar om att skapa förförståelse, kontext och sammanhang. Att förklara istället för att förenkla. Att hitta elevaktiva uppgifter som utvecklar och motiverar.

I ett språk- och kunskapsutvecklande klassrum krokar vi arm med eleven och går framåt tillsammans. I perioder kan det innebära två steg fram och ett tillbaka – men vi gör det gemensamt, på ett medvetet sätt, med ett mål.

Elevaktiv undervisning där eleverna får använda språket

Att lyfta ämnesinnehållet genom läsande, skrivande och samtalande är en framgångsfaktor för alla elever, och särskilt viktigt för våra flerspråkiga elever. Att få många tillfällen till att medvetet använda språket ger bäst effekt. Eleverna behöver få samspela med varandra mycket mer än vad de gör i de flesta klassrum idag. Ju fler tillfällen en elev får att använda språket – särskilt det utmanande abstrakta skolspråket – ju bättre effekt ger det på kunskapsutvecklingen. Vi behöver därför planera för variation och medveten aktivitet på lektionerna. Vi kan inte använda generella metoder och modeller när det behövs specifika sådana. Vi behöver också stötta eleverna genom att skapa kontext och sammanhang, så att undervisningen blir motiverande och relevant.

Ta del av en kort film om läs- och skrivundervisning här

Flerspråkiga elevers förutsättningar till skolframgång

Med ett medvetet fokus på en parallell språk- och kunskapsutveckling skapar vi goda förutsättningar för våra flerspråkiga elever att nå skolframgång. Det kommer att öka likvärdigheten i det enskilda klassrummet, på skolan och ge ringar på vattnet i samhället. För att skapa den tydliga och explicita undervisning som en elev i språklig sårbarhet behöver är ditt lärande som lärare om språket i ditt ämne viktigt för att du ska kunna arbeta medvetet.

Det kommer att ge effekt på elevernas resultat, vilket gör skillnad – på riktigt.

Gå vår kurs som ger dig mallar, modeller och strukturer för att utveckla ett stöttande och språkutvecklande klassrum. Läs mer här

 

Skrivet av Micaela Psilander

Micaela Psilander

Micaela har stor kunskap och lång erfarenhet från skolvärlden. Som lärare i svenska som andraspråk, svenska och franska står språk i relation till undervisning och lärande i centrum – och engagemanget för elevers språk- och kunskapsutveckling. På Lärarfortbildning har Micaela varit en av våra uppskattade fortbildare inom SKUA. Micaela har både fortbildat lärare inom ämnet och stött lärarlags kollegiala lärande inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.