Processutbildning i tre delar – för ett långsiktigt hållbart utvecklingsarbete

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

– SKUA som en del i det systematiska kvalitetsarbetet

Vi stödjer och handleder er till att:

 • ta gemensamt ansvar för elevernas språk- och kunskapsutveckling
 • utveckla språkstödjande aktiviteter i alla ämnen
 • förbättra elevaktiviteten genom medveten språkanvändning i syfte att öka likvärdigheten i det språkligt heterogena klassrummet
 • skapa stöttning som leder till utveckling, lärande och ökad måluppfyllelse för era elever
 • pröva, ompröva och utvärdera undervisningen
Det finns ofta en obalans mellan elevens språkliga förutsättningar och de språkliga krav som skolan ställer. Denna obalans riskerar att bli ett hinder för eleverna

Undervisning i språkligt heterogena klassrum

Den här gedigna processutbildningen ger er möjligheten att på ett framgångsrikt sätt möta de krav som språkligt heterogena klassrum ställer. Att medvetet arbeta med språkutvecklande aktiviteter är en förutsättning för lärande eftersom eleverna både lär sig ämnet och visar sina kunskaper med ämnesspråket.

Detta gäller framför allt flerspråkiga elever, men en tydlig explicit undervisning gynnar alla elever. Att investera i en fortbildningssatsning inom SKUA är därför framgångsrikt för alla elevers utveckling och lärande.

Under utbildningen får ni en fördjupad förståelse för språkets roll som en del av undervisningen i alla ämnen. Vi arbetar med mallar, modeller och strukturer för att skapa ett stöttande och språkutvecklande arbetssätt. Utbildningen ger er en kombination av kompetenshöjande dagar tillsammans med visioner, mål och planering framåt.

Under ledning av en erfaren processledare med spetskompetens inom SKUA får ni implementera utvecklingsarbetet i just er verksamhet. Innehållet är väl beprövat och uppskattat och det ger er en stabil grund att stå på. Efter utbildningen kan ni på ett långsiktigt och hållbart sätt förbättra undervisningen och ge alla elever goda språkliga förutsättningar.

Målgrupp

För er som önskar förbättra undervisningen utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt knutet till en huvudman, en skola eller ett enskilt arbetslag i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

Del 1: Undervisning som mynnar ut i språk- och kunskapsutveckling

SKUA för alla årskurser i alla ämnen

Alla elever gynnas av ett språkligt perspektiv i undervisningen – och för elever i språklig sårbarhet är det avgörande. Under den första delen av fortbildningen uppmärksammar vi därför språkets roll som en del av undervisningen i alla ämnen och hur vi anpassar vår undervisning efter elevernas förutsättningar och behov.

Vi utgår från ert nuläge och visar på stöttning som ökar likvärdigheten i en undervisning där fler får möjlighet att lyckas.

 • Ordförråd och vad som är svårt i språket
 • Framgångsfaktorer för elever i språklig sårbarhet
 • Fokus på språk, innehåll och språkanvändning – också genom transspråkande
 • Likvärdig undervisning – elevaktiv undervisning

Del 2: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – vad fungerar?

Stöttning för utveckling, lärande och ökad måluppfyllelse

Eftersom vardagsspråket saknar det djup och den bredd som behövs för att inhämta ämneskunskaper behöver eleverna stöd för att gå från vardagsspråk till det skolspråk som undervisningen kräver. Under utbildningens andra del fördjupar vi oss i den undervisning som leder till utveckling och skolframgång. Vi konkretiserar hur ni kan arbeta framåt med mallar, modeller och strukturer som stöttar elevernas lärande.

 • Språkundervisning i alla ämnen – aktiviteter där eleverna använder språket och interagerar
 • Skrivande i skolans alla ämnen – att skriva om det lästa stöttar ord- & läsförståelsen
 • Språk- och kunskapsutveckling – undersök och analysera undervisningen genom att utvärdera vad & hur

Del 3: Läsning och lässtrategier i alla ämnen

Att tillgängliggöra undervisningen och ämnesinnehållet

Undervisningsaktiviteter där eleverna använder språket inom ramen för att läsa, skriva och tala skapar goda förutsättningar för lärande och utveckling. Den tredje och sista utbildningsdelen fokuserar på hur ni skapar meningsfulla sammanhang där alla eleverna får möjlighet att vara språkligt aktiva. Ni får också kunskap om hur språkutveckling främjas genom läsaktiviteter.  

 • Vad är svårt i läromedelstexter utifrån lexikal nivå, syntax och underliggande budskap
 • Läsfrämjande arbete – läsförståelsens tre nivåer
 • Undervisning om lässtrategier – teknikträning för lustfyllt lärande
 • Stöttning i språkutvecklingen – bilder och andra visualiseringar som kontext och stöd

Fortbildning i process – för ett långsiktigt hållbart utvecklingsarbete

Utveckling och lärande måste få fäste. Tid behöver finnas för reflektion och diskussion, för att pröva, utvärdera och pröva igen. Fortbildningen är därför uppdelad i tre delar som fördelas under en termin eller ett läsår. Tillsammans skräddarsyr vi upplägget efter er skolas nuläge och behov och skapar en processutbildning där våra skickliga processledare hjälper er att göra skolutvecklingen hållbar.

Ni får mallar, modeller och strategier till undervisningen som bidrar till att öka likvärdigheten och stärka lärandet.

Processutbildning ger er:

 • Ett heltäckande utbildningspaket som kombinerar föreläsningar, workshops och eget arbete
 • En dedikerad processledare med spetskompetens som följer er genom utvecklingsarbetet
 • En kompetenshöjande insats och utvecklingsstöd med avstamp i era behov och ert nuläge
 • Ett stärkt kollegialt lärande
 • Möjlighet att lägga till handledning och stöd till utvecklingsledare och rektor

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Micaela Psilander

[15:51] Jozef Lego Silfverberg   Micaela Psilander Micaela har en gedigen erfarenhet i att genomföra skolutveckling genom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Hon utbildar lärare i hur undervisningen kan utformas för att ge eleverna stöd på vägen från vardagsspråk till ämnesspråk samt hur transspråkande kan stötta eleverna i deras kunskapsutveckling.   Susanne Weiner Ahlström Susanne utbildar i hur en kvalitetssäkrad läs- och skrivinlärning ger flerspråkiga elever de skriftspråkliga verktyg som möjliggör en kunskapsutveckling. Eleverna behöver ett utvecklat språk för att förstå vad de läser, uttrycka sig i skrift och kunna kommunicera.   Annsofie Engborg Genom djupa kunskaper inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt genomför Annsofie processutbildningar för olika skolformer. Hon sätter fokus på hur en medveten undervisning inom ämnesspråk och skolspråk samt användning av transspråkande gynnar elevernas kunskapsutveckling.

Micaela har en gedigen erfarenhet i att genomföra skolutveckling genom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Hon utbildar lärare i hur undervisningen kan utformas för att ge eleverna stöd på vägen från vardagsspråk till ämnesspråk samt hur transspråkande kan stötta eleverna i deras kunskapsutveckling.

Susanne Weiner Ahlström

Susanne Weiner Ahlström

Susanne utbildar i hur en kvalitetssäkrad läs- och skrivinlärning ger flerspråkiga elever de skriftspråkliga verktyg som möjliggör en kunskapsutveckling. Eleverna behöver ett utvecklat språk för att förstå vad de läser, uttrycka sig i skrift och kunna kommunicera.

Annsofie Engborg

Annsofie Engborg

Genom djupa kunskaper inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt genomför Annsofie processutbildningar för olika skolformer. Hon sätter fokus på hur en medveten undervisning inom ämnesspråk och skolspråk samt användning av transspråkande gynnar elevernas kunskapsutveckling.

Boktips från Lärarförlaget:

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i årskurs 4-9. Klassrumsnära exempel.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i årskurs 4-9. Klassrumsnära exempel.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti