Bedömning och betyg i den anpassade skolan

– ett fungerande och stimulerande redskap för inlärning och återkoppling

En kurs för dig som vill lära dig:

 • hur du skapar en undervisningsmiljö som ger alla elever möjligheter att utvecklas
 • hur bedömningsmetoder och bedömningstillfällen kan skräddarsys för den anpassade grund- resp gymnasieskolan.
 • hur du kopplar samman undervisning med bedömning och samtidigt behåller elevens motivation

Så kan din bedömning stötta eleven i sin kunskapsutveckling

Mående och motivation är båda kopplade till inlärning och hänger nära samman med hur undervisning och bedömning genomförs. Intellektuell funktionsnedsättning påverkar elevens kognitiva och exekutiva förmåga i olika grad. Därför behöver undervisning och bedömning vara tydliggörande och differentierad, och utgå från kommunikationssätt anpassade efter elevens förutsättningar och behov. Bedömning har en etisk dimension som både kan sänka och höja elevens motivation.

För att få syn på elevens kunskapsutveckling krävs olika metoder. Du behöver ställa dig frågan på vilka olika sätt eleven kan visa sin kunskap i din undervisning. Genom att utgå från en bred repertoar av verktyg för undervisning och bedömning kan vi stötta eleven i sin kunskapsutveckling och främja inlärning, mående och motivation.

Under kursen ges också tillfällen till reflektion, samtal och tillämpning av metoder i syfte att konkretisera och förtydliga kursplanernas innehåll och betygskriterier för elever och lärare.

Önskar ni fortbildning på plats? Läs mer om uppdrag!

Den teoretiska bakgrunden: inlärning och bedömning

 • Hur fungerar inlärning? Hur vi främjar motivation och undervisar på ett elevcentrerat sätt.
 • Kunskap, kunskapssyn och förmågor − teorier och metoder som har betydelse för vår undervisning och bedömning.
 • Vad innebär bedömarkompetens? Hur vi får syn på elevens kunskaper och hur vi ger återkoppling som motiverar och stimulerar kunskapsutveckling.
 • Hur påverkar intellektuell funktionsnedsättning inlärningen och vilka strategier kan eleven använda för att överbrygga svårigheter? Konkreta exempel på stöd.
 • Bedömning i den anpassade skolan – forskning och historik.

Hur tolkar vi styrdokument och kursplaner - med revideringarna som utgångspunkt?

 • På vilka sätt kan styrdokumentens kursplaner skapa förutsättningar för formativ bedömning som gynnar elevens kunskapsutveckling?
 • Kursplaner och konkreta exempel från undervisning uppmärksammas och diskuteras utifrån kursplanerna för de nationella programmen, där flera möjligheter till bedömning ges inom ramen för förberedelsen inför vuxenlivet.

Praktiska tips och modeller

 • Visuella modeller för att åskådliggöra kunskapsutveckling och måluppfyllelse.
 • Med fokus på planering, genomförande och utvärdering av undervisningen ges exempel på hur det är möjligt att arbeta för att träna elevens förmågor.
 • Exempel på lektionsplaneringar som innehåller stöttande verktyg, som visuellt stöd och lättläst text.
 • Kommunikation och återkoppling är centralt för elevens lärande och kunskapsutveckling. Hur kan den genomföras på ett konstruktivt och begripligt sätt med de stöttande verktygen som stöd?

Målgrupp

Lärare som undervisar i den anpassade grund- och gymnasieskolan.

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Kursledare

Marcus Jonasson är lärare och läromedelsförfattare.

Marcus drivs av en vilja att utveckla skolan för att stärka alla elevers möjligheter. Med djupa kunskaper om elever med funktionsvariationer, brinner han för att arbeta med betyg och bedömning inom den anpassade grund- och gymnasieskolans ämnen. Han vill göra innehållet i styrdokumenten tillgängligt, enkelt att förstå och lustfyllt att arbeta med för både lärare och elever. Med modeller, reflektioner och exempel inspirerar Marcus till nya idéer och kunskaper inom området betyg och bedömning!

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan