Bedömning

Bedömning och betyg i den anpassade grund- och gymnasieskolan

– ett fungerande och stimulerande redskap för inlärning och återkoppling

Boka en uppdragsfortbildning på plats hos er för att lära mer om:

 • hur vi utformar en undervisningsmiljö som ger alla möjlighet att utvecklas 
 • vad bedömarkompetens innebär
 • hur bedömningsmetoder och bedömningstillfällen kan skräddarsys för den anpassade skolan 
 • hur vi kopplar samman undervisning med bedömning och samtidigt behåller elevens motivation

Bedömning som stöttar eleven i sin kunskapsutveckling

Mående och motivation är båda kopplade till inlärning och hänger nära samman med hur undervisning och bedömning genomförs. Intellektuell funktionsnedsättning påverkar elevens kognitiva och exekutiva förmåga i olika grad. Därför behöver undervisning och bedömning vara tydliggörande och differentierad, och utgå från kommunikationssätt anpassade efter elevens förutsättningar och behov. Bedömning har en etisk dimension som både kan sänka och höja elevens motivation.

För att få syn på elevens kunskapsutveckling krävs olika metoder. Du behöver ställa dig frågan på vilka olika sätt eleven kan visa sin kunskap i din undervisning. Genom att utgå från en bred repertoar av verktyg för undervisning och bedömning kan vi stötta eleven i sin kunskapsutveckling och främja inlärning, mående och motivation.

Under fortbildningen undersöker vi följande frågor…

Den teoretiska bakgrunden: inlärning och bedömning

 • Hur fungerar inlärning? Hur vi främjar motivation och undervisar på ett elevcentrerat sätt.
 • Kunskap, kunskapssyn och förmågor − teorier och metoder som har betydelse för vår undervisning och bedömning.
 • Vad innebär bedömarkompetens? Hur vi får syn på elevens kunskaper och hur vi ger återkoppling som motiverar och stimulerar kunskapsutveckling.
 • Hur påverkar intellektuell funktionsnedsättning inlärningen och vilka strategier kan eleven använda för att överbrygga svårigheter? Konkreta exempel på stöd.
 • Bedömning i den anpassade skolan – forskning och historik.

Hur tolkar vi styrdokument och kursplaner - med revideringarna som utgångspunkt?

 • På vilka sätt kan styrdokumentens kursplaner (Lgrsär22 och GySär13) skapa förutsättningar för formativ bedömning som gynnar elevens kunskapsutveckling?
 • Kursplaner och konkreta exempel från undervisning uppmärksammas och diskuteras utifrån kursplanerna för de nationella programmen, där flera möjligheter till bedömning ges inom ramen för förberedelsen inför vuxenlivet.

Praktiska tips och modeller

 • Visuella modeller för att åskådliggöra kunskapsutveckling och måluppfyllelse.
 • Med fokus på planering, genomförande och utvärdering av undervisningen ges exempel på hur det är möjligt att arbeta för att träna elevens förmågor.
 • Exempel på lektionsplaneringar som innehåller stöttande verktyg, som visuellt stöd och lättläst text.
 • Kommunikation och återkoppling är centralt för elevens lärande och kunskapsutveckling. Hur kan den genomföras på ett konstruktivt och begripligt sätt med de stöttande verktygen som stöd?

Tips och verktyg

Fortbildningen innehåller: teori, dialog, övning och reflektion. Den innehåller också konkreta förslag, verktyg och praktiska tips att använda i egen verksamhet.

 • Visuella modeller som åskådliggör måluppfyllelse och förmågor.
 • Tips på hur man kan samtala om utmaningar och strategier för att överbrygga dessa med elever som har IF.
 • Metoder för att öka begreppsförståelse hos eleven samt förmåga att använda dessa.
 • Tips på hur betygskriterierna kan konkretiseras och uttryckas för att skapa ökad förståelse, samt hur stöttande verktyg kan bidra till elevens motivation och kunskapsutveckling.

Målgrupp

Lärare som undervisar i den anpassade grund- och gymnasieskolan.

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Ingen processfortbildning - bara föreläsning.
Se vårt utbud av kunskapsföreläsningar>>

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti