Uppdraget

Fritidshemmets uppdrag

– för verksamhetens nya pedagoger
Låt oss titta närmare på hur fritidshemmets läroplan ser ut så att alla kan bli medskapare till en verksamhet som utvecklar både elever och pedagoger. Boka en uppdragsfortbildning för fritidshemmets nya medarbetare.

Om fortbildningen

Fritidshemmets uppdrag är tydligt och finns beskrivet i kapitel 4 i läroplanen. Läroplanstexten hjälper oss att se vikten och värdet av vårt uppdrag, men den utmanar oss också och ställer krav på vår profession. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Det är kärnan i uppdraget. Den här fortbildningen ger grundläggande kunskap om uppdraget och hur vi ger eleverna de bästa förutsättningarna till lärande genom att göra läroplanen levande i verksamheten.

Målgrupp

Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Innehåll

Hur ser fritidshemmets uppdrag ut?
Fritidshemsverksamheten är målstyrd. Det betyder att vi har mål för vilket lärande som ska ske. Vi har också syfte och centralt innehåll att förhålla oss till. För att alla elever ska få samma chans till lärande behöver vi se läroplanens syfte och centrala innehåll som hjälpmedel för att skapa likvärdighet. Vi är bra på att ta till vara varandras kompetenser på fritidshemmet men tack vare ett tydligare pedagogiskt uppdrag kan vi bli ännu bättre på det. Under fortbildningen diskuterar vi hur vi utformar verksamheten med hjälp av syfte och centralt innehåll.

Hur använder vi läroplanen i vår vardag?
Tid för reflektion och utvärdering faller lätt bort när vi har stora elevgrupper och lite personal. Då är det lätt att vi planerar utifrån vad som fungerat tidigare. När vi använder läroplanen i vår vardag blir det lättare att tolka, planera och utvärdera våra aktiviteter. Läroplanen ger oss fler verktyg för att bättre ta till vara på situationsstyrt och upplevelsebaserat lärande som tar fasta på elevernas förmågeutveckling. Vi behöver erövra läroplanens intentioner för att våra elever ska få ett lärande under hela dagen. Du får verktyg för att med läroplanen som grund skapa ett kreativt och delaktigt lärande.

Hur arbetar vi med pedagogiska planeringar?
Vi hamnar ofta i situationer där vi planerar utifrån en viss aktivitet. När vi planerar från det hållet får vi svårt att fånga vilket lärande som sker. Istället måste vi utgå ifrån målen, vilket kan liknas vid en slags baklängesplanering. Vi vill också involvera eleverna och ta hänsyn till deras egen nyfikenhet och intressen när vi planerar. Som ny pedagog i verksamheten är det viktigt att få känna sig trygg med syftet med de pedagogiska planeringarna. Det är också viktigt att du förstår hur de blir en naturlig del av den pedagogiska vardagen. Under fortbildningen får du testa att arbeta med några av delarna i en pedagogisk planering.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Du lär dig hur läroplanens olika delar hänger ihop så att du blir trygg i att vara med och planera och genomföra en verksamhet som är meningsfull och utvecklande.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti