Skräddarsydd fortbildning för små och stora grupper

Fortbildning på plats hos er eller online

När ni vill utveckla en gemensam förståelse i kollegiet så är uppdragsfortbildning den fortbildningsform som vi rekommenderar. Vi arbetar i process och startar där ni befinner er. Ni får föreläsningar och praktiknära forskning, verktyg och metoder, skräddarsytt efter era behov. Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Fritidshemmets uppdrag
En läroplanssäkrad verksamhet

 • Läroplanen - det kompensatoriska och kompletterande uppdraget
 • Hur håller vi fokus på vårt fritidspedagogiska huvuduppdrag?
 • Hur kan skola och fritids samverka och ömsesidigt komplettera varandra?

Språk- och kunskapsutvecklande fritidshem
– SKUA: ett arbetssätt som gynnar alla elever

 • Fritidshemmet som språkutvecklande arena.
 • Att vara språklig förebild i mötet med eleven.
 • Transspråkande och interkulturalitet – språk, identitet och självkänsla.
 • Skapa förutsättningar för samtal, interaktion och delaktighet.

Npf och beteendeproblematik
Specialpedagogik

 • Hur kan fritidshemmet möta elever med olika funktionsvariationer?
 • Hur skapar vi en verksamhet som möter allas behov?
 • Hur hittar vi de kritiska momenten i vår verksamhet?

Rasten som pedagogisk modell
Planerade rastaktiviteter

 • Leken och lekmiljöerna hjälper oss att nå längre
 • Så kan rasten stötta studiero och koncentration i klassrummet
 • Hur skapar du bra raster?

Relationsskapande fritidshem
Skapa goda relationer

 • Så blir du en relationsskapare!
 • Förvalta relationskapitalet – att hantera konflikter och svåra situationer med bibehållen tillit
 • Skapa ett inkluderande klimat som främjar en social arena

Tydliggörande pedagogik
Specialpedagogik

 • Hur möter du olika behov och förutsättningar i din planering?
 • Så utformar du visuellt stöd - tips och lektionsexempel för olika åldrar
 • Hur använder du tydliggörande pedagogik för att göra eleverna mer självgående?

Undervisning i fritidshemmet
Lärande och utveckling

 • Så kan vi förstå undervisningsbegreppet i fritidshemmets verksamhet
 • Planering, utvärdering och uppföljning mot läroplanens mål
 • Fånga elevernas intresse – leken är ditt viktigaste verktyg!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti