Planerade rastaktiviteter

Rasten som pedagogisk modell

– genomtänkta rastaktiviteter, leken som verktyg och effekter på lärandet

Lär er att:

  • Planera, genomföra och utvärdera rasten med fokus på rörelseglädje, lek och social träning
  • Ta vara på leken och lekmiljöerna som pedagogiska verktyg
  • Skapa hjärnsmarta skoldagar med hjälp av rasten och rörelsen

Använder den fritidspedagogiska kompetensen över hela dagen

Rasten har länge setts som enbart en paus från lektionerna, men under rasterna pågår ett annat lärande som handlar om relationer. När vi ser rasten som ett eget ämne, som går att planera och utvärdera, kan vi bidra med vår fritidspedagogiska kompetens, där vi aktiverar, stöttar och löser konflikter. Ett uttalat syfte med aktiviteten, leken eller uppgiften kopplat till läroplanens övergripande mål skapar tillfällen till samarbete, rörelseglädje och kommunikation.

Fortbildningen lär dig hur du kan planera, genomföra och utvärdera med rasten och utevistelsen som pedagogisk modell. Du får utveckla din förståelse för hur rasten kan formas bäst för att göra eleverna redo för nästa lektion.

Leken och lekmiljöerna hjälper oss att nå längre

Våra fysiska lekmiljöer ser olika ut, men vårt uppdrag är detsamma. Leken är vårt pedagogiska verktyg och i en genomtänkt rastverksamhet kan vi använda leken för att hjälpa eleverna att utvecklas. De får träna olika sociala förmågor, som turtagning, kommunikation och samförstånd, samtidigt som vi kan utmana dem att utforska sociala strukturer och invanda mönster. Genom att planera in observationer lär du dig mer om elevernas rastbeteenden. Då kan du organisera för aktiviteter som når ett steg längre och skapa förutsättningar för social utveckling. Under fortbildningen får du nya infallsvinklar på leken och ser hur du kan använda den mer medvetet för att ge eleverna möjlighet att utveckla sin lekkompetens.

Så kan rasten stötta studiero och koncentration i klassrummet

Rörelse har stor betydelse för både välmående och inlärning. Många studier har visat att vi kan öka koncentrationsförmåga och fokus genom fysisk aktivitet. Genom att planera för rörelse och pulshöjande aktiviteter under rasten och utevistelsen kan vi alltså hjälpa våra elever till ökad studiero, bättre skolresultat och hållbara livsstilsval. Fortbildningen ger konkreta exempel på hur du kan skapa hjärnsmarta skoldagar och ökad rörelseglädje med rasten och utevistelsen som verktyg.

Hur skapar du bra raster?

Våra elever är olika och deras uppfattningar om ”den bästa rasten” skiljer sig åt. För att rasten ska bli stimulerande för alla elever, behöver vi anpassa verksamheten efter elevernas styrkor och intressen. När vi organiserar för ett varierat utbud, med aktiviteter som är både grupp- och individbaserade, och utgår från det situationsstyrda och upplevelsebaserade lärandet, når vi långt! Under fortbildningen får du ta del av många bra exempel på hur du kan planera för bra raster – och hur du kan rädda situationen när det inte blir som du har tänkt.

Målgrupp

Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare.

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Aktuellt och väl förankrat
Bra i egna lokaler!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti