Fritidspedagogik

Relationsskapande fritidshem

– stärk elevernas utveckling och främja ett inkluderande klimat

Lär er att:

  • Förstå begreppet relation på ett djupare professionellt plan
  • Skapa goda relationer och förvalta det relationskapital som byggs upp
  • Hantera konflikter och främja ett inkluderande klimat

Fritidslärarens relationskompetens är en nyckelfaktor

Fritidshemmet är ett socialt präglat sammanhang där elevernas samspel utgör ett stort fokus. Eleverna ska få möjlighet att utveckla sin tilltro till sig själv, sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. De ska få pröva sin identitet och ges möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Relationskompetens är därför en av nyckelkompetenserna för lärare i fritidshem.

Genom att låta relationen utgöra navet i fritidshemslärarens uppdrag under hela dagen kan eleverna få ännu bättre förutsättningar att lära, utvecklas och må bra. Fortbildningen ger en teoretisk grund om relationen som pedagogiskt verktyg, kunskap om hur du skapar goda relationer samt hur du hanterar konflikter och förvaltar det relationskapital som byggts upp. Det ges också utrymme för gemensam reflektion, interaktiva samtal och diskussion med utgångspunkt i den egna verksamheten.

Så blir du en relationsskapare!

Att relationer har stor betydelse för lärande och utveckling vet vi idag, men vad menas egentligen med goda relationer på ett professionellt plan? Med hjälp av olika teorier och aktuell forskning fördjupar vi förståelsen för goda relationer i fritidshemmet och dess effekter på lärandet. Du får lära dig vad som krävs för att relationer ska skapas och hur ni gemensamt i kollegiet aktivt kan främja relationer, både lärare-elev och elev-elev.  Vi reflekterar även över hur du skapar tillitsfulla relationer med de elever som utmanar skolan mest och som kan vara svåra att nå.

Förvalta relationskapitalet – att hantera konflikter och svåra situationer med bibehållen tillit

Utöver att skapa goda relationer handlar relationskompetens om att kunna hantera olika situationer utan att relationen tar skada. Hur gör du för att förvalta det relationskapital som byggs upp? Du får lära dig hur du som lärare kan stötta eleven att utveckla strategiska beteenden som fungerar när konflikter uppstår. Du får också en inblick i ett verktyg för framgångsrika samtal, CPS, som bygger på samarbetsorienterad problemlösning.

Skapa ett inkluderande klimat som främjar en social arena

I fritidshemmet samlas många barn med olika bakgrund, olika förutsättningar och med olika intressen och förmågor. För att skapa ett fritidshem och en skola som utvecklas utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt krävs det att eleverna känner trygghet och tillit för varandra och för alla som arbetar där. Under fortbildningen får du lära dig mer om hur du skapar ett inkluderande klimat där alla elever får möjlighet att skapa tillitsfulla relationer.

Målgrupp

Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare.

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Bra i egna lokaler!
Det fungerar!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti