Språk- och kunskapsutvecklande fritidshem

SKUA – ett arbetssätt som gynnar alla elever
  • Fritidshemmet som språkutvecklande arena.
  • Att vara språklig förebild i mötet med eleven.
  • Transspråkande och interkulturalitet – språk, identitet och självkänsla.
  • Skapa förutsättningar för samtal, interaktion och delaktighet.
Inom vilka perspektiv i språk- och kunskapsutvecklande undervisning behöver er verksamhet fortbildning?

Inventera

  • Vilka utmaningar har era elever inom tal, kommunikation och interaktion?
  • Vad gör ni idag i er verksamhet utifrån medvetna språkstimulerande övningar och i det spontana mötet med eleverna?
  • Vad skulle ni behöva göra mindre av i undervisningen för att ge plats för mer interaktion?
  • Vad behöver ni kunna i er yrkesroll för att ge den undervisning som era elever behöver?

Vad innebär språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på fritidshemmet?

Fritidshemmet är en viktig arena för att elever ska få använda sitt språk på fler och andra sätt än i klassrummet. Verksamheten kryllar av tillfällen för att använda och öva språket, och som språklig förebild är du som arbetar på fritidshem betydelsefull för barnens språkutveckling. Med ökad medvetenhet och kunskap kan du stärka det språkutvecklande arbetet och ge alla elever ännu bättre förutsättningar att utveckla sitt språk. Vi visar hur du kan skapa tillfällen för muntlig aktivitet, ge utrymme för frågor och skapa ett elevaktivt klimat som stimulerar berättande och diskussion. Vi går också igenom hur du kan se över miljön på fritidshemmet och hur den uppmuntrar till olika sorters aktiviteter och interaktion.

Fortbildningen ger dig vägledning för att inta ett medvetet förhållningssätt till elevernas språkutveckling. Du får verktyg för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen ur ett språkutvecklande perspektiv i relation till styrdokumenten.

Innehåll

Många elever vi möter på fritidshemmet är flerspråkiga
I mötet med flerspråkiga elever behöver vi ha kunskap om vad det innebär att kunna ett språk och vad som kan utmana i det svenska språket. Som grupp betraktat har elever med annat modersmål än svenska sämre måluppfyllelse i skolan. Fritidshemmet är en central del av barnens fritid och du som lärare i fritidshem har stor möjlighet att bidra till språkutvecklingen. Inte bara för att nå skolframgång – utan också för att stärka det sociala livet. När du fångar de tillfällen som uppstår får eleven fler tillfällen att använda och utveckla språket i samspel med andra.

Se språket i alla möjliga situationer! Låt samtalet ta plats vid samlingen, mellis, uteleken, sportaktiviteterna och städningen! Vi är språkbärare allihopa och vi kan förmedla till eleverna att språket bär kunskapen och att våra olika språk är lika mycket värda.

Forskningen betonar vikten av transspråkande och interkulturalitet
Språk och identitet hänger tätt samman. Att använda transspråkande som resurs i undervisningen handlar om att ge tillgång till tankeverktyg för lärande, vilket i praktiken innebär att ge flerspråkiga elever möjlighet att interagera både på sitt första- och andraspråk. Att bli trygg i ett nytt språk är en investering för individen eftersom språket påverkar självbilden, självkänslan och identitetsutvecklingen.

Ge eleverna tillgång till språket
Hänger eleverna som är nya i språket med i fritidshemsvardagen? I fritidshemmets verksamhet finns det många instruktioner och regler att förhålla sig till – lekar, spel osv. Utgångspunkten för ett medvetet förhållningssätt i undervisningen är mötet med eleven – interaktionen. I en välplanerad språk- och kunskapsutvecklande undervisning ger vi eleverna tillgång till språket. För det behöver vi skapa förutsättningar för interaktion och samtal utifrån elevernas intresse, erfarenhet och behov.

Vilken skillnad gör SKUA i fritidshem för verksamheten?

Investera i ökad kompetens inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i syfte att stärka den viktigaste nyckeln till lärande – språket!  

Fritidshemmet kryllar av tillfällen för språkutveckling! Ett språk- och kunskapsutvecklande fritidshem ger era elever förutsättningar att stärka sitt språk under hela skoldagen och goda möjligheter att nå längre i sitt lärande och utveckling, både inom skolämnen och i sociala sammanhang. En medvetet språkutvecklande verksamhet understödjer nyckeln till lärande, delaktighet och social integration.  

Genom ökad medvetenhet och kunskap hos personalen ger ni eleverna förutsättningar att stärka sin språkutveckling. Låt hela dagen i skolmiljön leda till lärande och språkutveckling! 

Målgrupp

Lärare i fritidshem, fritidspedagoger och skolledare

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Bra i egna lokaler!
Det fungerar!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti