Planerade rastaktiviteter

Rasten och den pedagogiska utevistelsen

– Planerade rastaktiviteter, kvalitativ utevistelse och dess effekter på lärandet

Lär er att:

  • Planera, genomföra och utvärdera med fokus på rörelseglädje, lek och social träning
  • Använda leken som ett kraftfullt pedagogiskt verktyg
  • Skapa hjärnsmarta skoldagar med stöd av rasten och utevistelsen

Vad är det för skillnad på rast och pedagogisk utevistelse?

Är det någon skillnad och vad kan de vara utifrån ett fritidspedagogiskt perspektiv? Historiskt har rasten sett som en tid för icke lärande, en paus för vila och lek.

Idag löper en våg av utveckling över Sveriges skolor och planerade rastaktiviteter blir allt mer vanligt förekommande. Vinsterna är många om vi använder rasten och utevistelsen på ett genomtänkt sätt. När vi har ett uttalat syfte med aktiviteten, leken eller uppgiften kopplat till läroplanens övergripande mål kan vi skapa tillfällen för bland annat samarbete, rörelseglädje och kommunikation. Samtidigt arbetar vi förebyggande mot utanförskap och mobbning samt inkluderar elever som av olika anledningar har svårt för lekkoder. Fortbildningen lär oss hur vi kan planera, genomföra, observera och utvärdera med rasten och utevistelsen som vårt pedagogiska fält.

Rasten och utevistelsen som vårt fritidspedagogiska fält

Leken är ett pedagogiskt verktyg, ett lärtillfälle. I leken tränas sociala förmågor, initiativförmåga, ansvar, samarbete samtidigt som eleverna ges möjlighet att utforska olika fenomen på ett kravlöst sätt. Med genomtänkta syften i utevistelsen och rasten kan vi genom leken styra barnens lärande mot det vi ser att de behöver träna på. Fortbildningen ger oss en djupare insikt i vilken kraft leken för med sig om vi konkretiserar dess syfte och mål. Vi tittar även på hur vi kan organisera för det icke organiserade för att skapa förutsättningar för spontanlek, hjälpa elever att hitta glädjen i att aktivera sig samt ge möjlighet för att initiera och organisera lekar själva.

Hur skapar vi hjärnsmarta skoldagar med rasten och utevistelsen som verktyg?

Forskning visar att vi kan öka koncentrationsförmåga och fokus genom fysisk aktivitet. Med den kunskapen kan vi på ett enkelt sätt bidra till en ökad studiero och stärkt lärande genom att planera in rörelse under skoldagen. Pulshöjande aktiviteter bidrar till att eleverna mår bättre och orkar koncentrera sig under dagen. Under fortbildningen tittar vi närmare på hur vi kan organisera för ökad rörelseglädje och aktivitet samt vad det gör med hjärnans förmåga att lära.

Hur kan vi utveckla den fysiska miljön?

Hur ser en skolgård ut i dagens samhälle? Det finns härliga lummiga gårdar med mängder av variation i den fysiska miljön – och så finns det små platta asfaltsgårdar. Vi står med olika förutsättningar men alla kan vi med hjälp av vår kompetens bidra till att duka upp för en kreativ utemiljö som inbjuder till lek, rörelseglädje och kamratskap. Vi kommer att lägga grunden för vilka komponenter en utemiljö bör innehålla och hur vi med olika medel kan utveckla den miljö vi har till vårt förfogande. Vilka rum kan vi skapa och vilket material behöver vi tillföra?

Målgrupp

Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare.

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet>>

Aktuellt och väl förankrat
Bra i egna lokaler!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti