Språkutveckling i förskolan

Att ge barnen goda förutsättningar att utveckla sitt språk är ett av förskolans viktigaste uppdrag. En medvetet språkutvecklande undervisning blir alltså en viktig kvalitetsfaktor. Men vad är det egentligen som stärker barnens språkutveckling och hur kan förskolan aktivt arbeta för att stötta språket? Vi har svaren men också verktygen för att höja den språkliga medvetenheten hos dig som pedagog samt att utveckla en språkstödjande förskola.

Språkutvecklande arbetssätt genom läroplanens alla målområden

Man kan jämföra språkutvecklingen med en trappa som ser olika ut för ett barn jämfört med ett annat. Förskolans uppgift är att bygga alla dessa trappor så att varje barn kan lära sig att kommunicera med ord, ljud, bilder, tecken och rörelse. Språkutveckling sker i varje aktivitet som för ett barn sammantaget utgör en dag på förskolan. Men vad är egentligen språk och hur påverkar användning och bearbetning av språk barnens utveckling?

Men medvetna pedagoger som har kunskap om olika uttryckssätt, kommunikationsmönster samt hur hjärnans utveckling hänger ihop med språkets kan de språkutvecklande aktiviteterna täcka in läroplanens alla olika mål.

Det här och mycket mer får du ta del av på kursen Barns rätt till språk

Lyft kulturer på ett naturligt sätt och väv in det i undervisningen

I förskolan möts människor från olika kulturer som talar olika språk. Med rätt stöttning kan de flerspråkiga barnen utveckla både sitt modersmål, det svenska språket och en flerspråkig kompetens. Men hur får man till det i praktiken?

Vill du lära dig hur du kan arbeta för att lyfta barnens kulturer på ett naturligt sätt och väva in det i undervisning och utbildning? Vill du ha verktyg för att arbeta med barnens språkande och kultur, ta vara på språkresurser samt hur du skapar en lärmiljö som främjar flerspråkighet?

Dessa frågor och mycket annat får du svar på under kursen Flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt

Att arbeta med språkutveckling innan läsning och skrivning

Det stora och övergripande svaret på varför arbete med läs- och skrivutveckling i förskolan är viktigt: förmågan att kommunicera, läsa, skriva och söka kunskap är nödvändig i dagens samhälle. Att tidigt få positiva och lustfulla möten med böcker, ord, berättelser och bokstäver gör skillnad och motiverar att lära mer.

Vill du lära dig vad läs- och skrivutveckling i förskolan kan innebära och hur litteracitet i förskolans undervisning och lärmiljö kan se ut?

Läs mer och boka kursen Litteracitet i förskolan här

Mötesplatser och språkstimulerande material

Meningsfulla mötesplatser och material som erbjuder barnen en palett av utforskande aktiviteter kan stötta språkutvecklingen genom ett medvetet fokus. Hur skapar vi mötesplatser som öppnar upp för olika typer av samtal i en och samma plats och hur blir materialet ett centralt verktyg i det språkstimulerande arbetssättet?

Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäversten har tagit fram föreläsningen Språkrika lärmiljöer – där alla barn får förutsättning att bli språkande individer. Deras uppfinningsrika och kreativa arbetssätt presenteras på ett väldigt inspirerande och vardagsnära sätt genom konkreta beskrivningar tillsammans med forskning och teorier. 

Du kan även köpa deras bok Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta här

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan

I det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet är omsorg och undervisning en helhet där vi arbetar medvetet med språkutveckling och kvalitet i olika pedagogiska sammanhang. 

Vill du lära dig grunderna i språkets uppbyggnad, åldersadekvat språkutveckling och hur ni kan stimulera språket i förskolans vardag? Boka en föreläsning där vi tittar på hur ni kan koppla samman undervisning, språk och relationer för att ge alla barn förutsättningar för inflytande, inkludering och delaktighet. Få en gemensam kunskapsgrund som inspirerar till utveckling.

Dramatisera för glädje och gemenskap

Att vara språkmotor

Författarna intervjuas i tidningen förskolan

"Ett kapitel heter ”Möjligheten att bli sitt bästa jag”. Berätta! 

– Vi tänker att när barn ska utveckla sitt språkande så behöver omgivningen vara en plats där barnet känner sig trygg och respekterad, en plats där barnet känner att det går att lyckas. Därför blir det viktigt för oss att vi skapar en utbildning där barnen ges möjlighet att bli sitt bästa jag."

Läs hela Cecilia Lindgrens intervju med författarna i tidningen Förskolan 3 december 2021>>