Ledarskap

Arbetslags- och mellanledare

Ledarskapsutveckling

En tredagarskurs i process, för ledare som vill få konkreta verktyg och träning i att leda i arbetslag, ämneslag och andra grupper i skola och förskola.

Kursen genomförs med max 30 deltagare.

Genomsnittligt kursbetyg: 4,9 av 5

Kunskap, färdigheter och konkreta verktyg som stärker ditt ledarskap

Att leda kollegor utan att vara chef är en rolig och spännande utmaning. Som ledare driver du processer inom arbetslaget, utifrån verksamhetens långsiktiga pedagogiska processer. Det behöver vara tydligt vilka uppgifter, resurser och befogenheter som följer med det ansvaret. Rollen innebär till stor del att göra alla i arbetslaget medskapande i det gemensamma kvalitetsarbetet där målet är att alla deltar och tar ansvar utifrån förskolans/skolans gemensamma mål.

Genom teoretisk kunskap och konkreta arbetssätt, baserade på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, utvecklas du i din ledarroll. Du tar del av praktiska exempel och fungerande verktyg för att få goda förutsättningar i arbetet framåt – för ett fungerande arbetslag i sikte.

Välkommen till en praktiskt inriktad fortbildning!

Dag 1: Leda medskapande

Delaktighet och förmåga att främja motivation brukar känneteckna goda ledare. Arbetslagsledarens agerande har alltså betydelse för hur ledarskapet tas emot. Med hjälp av ett verktyg för självskattning inventerar du ditt eget ledarskap den första utbildningsdagen då rollen lyfts utifrån uppdraget och medarbetarskapet.

Framgångsrik kommunikation är också en del inom ett tydligt ledarskap och innebär att nå fram genom ett coachande förhållningssätt. Vilka är framgångsfaktorerna bakom den kommunikation som bidrar till att ett arbetslag tar gemensamt ansvar?  

 • Att leda medskapande – uppgifts- och relationsdrivet ledarskap.
 • Att sätta mål, följa upp och prioritera.
 • Intressentanalys – vilka ska jag kommunicera och samarbeta med?
 • Kommunikation som når fram.
 • Feedback som leder till utveckling och förbättring
 • Coaching som skapar engagemang och ansvarstagande.

Dag 2: Leda arbetslag och processer

Systematiskt kvalitetsarbete bedriver alla ledare i förskola och skola, oavsett nivå eller processansvar. Tillsammans med barn, elever, vårdnadshavare och kollegor sker det arbetet i en kontinuerlig process, med fokus på utveckling, förbättring och lärande. Förutsättningen för att leda och utveckla processer innebär ett medskapande tillsammansarbete. Kunskap om psykologi och grupprocesser är därför grundläggande för ett arbete inom grupputveckling. Detta är därför vårt fokus den andra utbildningsdagen:

 • En organisation som arbetar med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid.
 • Driva kvalitetsarbete, tillsammans och systematiskt.
 • Leda processer – från planering till resultat, analys och förbättring.           
 • Leda i olika utvecklingsfaser, från grupp till team (utifrån Susan Wheelan).
 • Leda effektiva möten och fatta kloka beslut.

Dag 3: Leda i ständig förändring

Ett arbete som innebär att en förändring blir en förbättring är en krävande process. Att leda en förskola eller en skola där förändring ständigt pågår är både en utmaning och något att förhålla sig till. Där också motstånd – en naturlig process – kan uppstå. Vi behöver bråka, både med våra egna och andras tankar. Med god kommunikation, strategier och ett medvetet förhållningssätt kan du som ledare bemöta reaktioner kopplade till förändringar i utvecklingsarbetet. Den tredje utbildningsdagen lyfter vi därför centrala frågor inom förändringsarbete:

 • Utveckla medarbetarskap och tillsammansarbete.
 • Leda hjärnsmart.
 • Förändringsprocessens reaktioner och dess kommunikation.
 • Gå från förändring till förbättring.
 • Förebygga, bemöta och hantera motstånd och konflikter.
 • Hantera försvarsmekanismer och bemöta härskartekniker.

Målgrupp

Arbetslagsledare, utvecklingsledare, förstelärare, ämneslagsledare och andra ledare i förskola och skola      

Fortbildning i process - vad innebär det?

Utveckling och lärande behöver tid och hög aktivitet för att få fäste. Genom reflektion, diskussion och praktiskt arbete ges i processutbildningen, som arbetsform, goda förutsättningar. Kursen innebär också arbete på egen hand, nära knutet till kursens innehåll. I det egna arbetet, mellan kursdagarna, använder du de kunskaper och verktyg du tagit med dig i din egen verksamhet i syfte att utveckla valda delar inom ditt ledarskap. Som stöd i detta finns ett metodmaterial att utgå från.

Innehållet behandlar medarbetarskapet och de processer som utgår från undervisningen eller det som innebär att utveckla en grupp till ett teamGenom konkreta metoder tränas kommunikation som fungerar bra – hur:et inom att ge feedback, coacha, hantera konflikter, leda förändringsprocesser och bygga organisation. Stort fokus ligger på att skapa en gemensam riktning   – ett fungerande tillsammansarbete.

 • Fortbildning: tre dagar, två fysiska träffar och en digital.
 • Utbildningspaket: föreläsningar, workshops och eget arbete utifrån ett metodmaterial.
 • Fortbildare med spetskompetens inom ämnet.
Jag har fått med mig väldigt många idéer och tankar, som jag kan använda mig av i mitt dagliga arbete såväl som i mitt framtida. Tre väldigt lärorika dagar som har berikat mina kunskaper i ledarskap. Bra och användbart material som kan tas med och användas som verktyg i arbetslaget. Värdefulla diskussioner med andra deltagare och en fantastisk föreläsare och utbildare!

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.


Hör fortbildare och deltagare berätta om varför de tycker att Lärarfortbildnings arbetslagsledarutbildning är viktig.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti