Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp
Välj kurs när du vill fortbildas i mindre grupp, upp till ca 30 personer. Erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det gäller oavsett om du väljer att träffa oss på plats eller online.

Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

Våra ledarskapskurser hittar du här >>

Målgrupp
Vux, sfi, folkhögskola

Bedömning och återkoppling på distans

– kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet i vuxenutbildningen
 • Följ elevernas kunskapsutveckling digitalt
 • Variera bedömningssituationerna
 • Använd strategier för formativ bedömning som passar distansundervisningen
 • Forma undervisning och bedömningssituationer som underlättar en rättssäker bedömning
ONLINE
Målgrupp
Vux, sfi, folkhögskola

Hållbar grupp- och individanpassning

– effektiv, flexibel och motiverande undervisning för vuxna
 • Kartlägg elevers styrkor och resurser
 • Välj rätt metod för att anpassa undervisningen till dina elever
 • Planera din undervisning utifrån ett resursperspektiv
ONLINE | Göteborg
Målgrupp
Vuxenutbildningens sfi-lärare och lärare i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Samtalsövningar för sfi och sva

– så höjer du sfi- och sva-elevernas muntliga aktivitet
 • Utforma relevanta övningar som stärker eleverna inför olika typer av samtal
 • Få eleverna att föra och förstå samtal och våga samtala
 • Arbeta med intonation, rytm och betoning för att utveckla elevens uttal
ONLINE
Målgrupp
Sfi, SVA på komvux, gymnasium och folkhögskola

Språkundervisning på distans

– digital didaktik som stärker lärandet
 • Tydliga strukturer för en språkinlärningsprocess 
 • Språk- och kunskapsutvecklande undervisning där eleverna äger sitt eget lärande
 • Använd strategier för formativ bedömning som passar språkutveckling på distans
ONLINE
Målgrupp
Vuxenutbildningens ämnes- och yrkeslärare på grundläggande och gymnasial nivå

Stärk vuxna elevers läsförmåga

– lässtrategier för ämnes- och yrkestexter
 • Vägled eleverna i textförståelse och användning av ”skolspråk”
 • Identifiera och lär ut lässtrategier som passar olika typer av texter
 • Väck elevens läslust i mötet med texter som utmanar
ONLINE
Målgrupp
Sfi-lärare

Tematiskt arbetssätt

– elevaktiv undervisning baserad på sfi-elevens behov
 • Designa flexibelt temainnehåll utifrån lärandemål med utrymme för individanpassning
 • Skapa, planera och strukturera tematiskt arbete i praktiken
 • Bygga in elevaktiva strukturer som tar tillvara på elevernas erfarenheter
| ONLINE
Målgrupp
Lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

ChatGPT som didaktiskt verktyg

– använd AI praktiskt i undervisningen

Nya möjligheter för dig som lärare och nya möjligheter för dina elever

| ONLINE
Målgrupp
Lärare, utvecklingsledare, skolledare i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen

Språk- och kunskapsutvecklande klassrum

– bli rustad med kunskap som gör skillnad!
 • Grundläggande kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger
 • Få insikt i vad som kan vara svårt i skolspråket för flerspråkiga elever
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla ett stöttande och språkutvecklande arbetssätt.
Malmö | | ONLINE
Målgrupp
Ämneslärare i grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan och vux

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – samhällsvetenskapliga ämnen

Ämnesfördjupning
 • Grundläggande kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger.
 • Insikt i vad som kan vara svårt i skolspråket.
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla stöttande och språkutvecklande undervisning.
 • Konkreta verktyg att direkt plocka in för att stötta elevernas parallella språk- och kunskapsutveckling.
| ONLINE
Målgrupp
Ämneslärare i grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan och vux

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – svenska som andraspråk

Ämnesfördjupning
 • Grundläggande kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger.
 • Insikt i vad som kan vara svårt i skolspråket.
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla stöttande och språkutvecklande undervisning.
 • Konkreta verktyg att direkt plocka in för att stötta elevernas parallella språk- och kunskapsutveckling.
| ONLINE
Målgrupp
Ämneslärare i grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan och vux

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – naturvetenskapliga ämnen

Ämnesfördjupning
 • Kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger.
 • Insikt i de naturvetenskapliga ämnenas utmaningar, såväl det ämnesövergripande skolspråket som det ämnesspecifika naturvetenskapliga språket.
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla stöttande och språkutvecklande undervisning i naturvetenskap.
 • Konkreta verktyg att direkt använda i undervisningen för att stötta en parallell språk- och kunskapsutveckling.
| ONLINE
Målgrupp
Ämneslärare i grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan och vux

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – matematik

Ämnesfördjupning
 • Kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger.
 • Insikt i matematikens utmaningar, såväl det ämnesövergripande skolspråket som det ämnesspecifika matematiska språket.
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla stöttande och språkutvecklande undervisning i matematik.
 • Konkreta verktyg att direkt använda i undervisningen för att stötta en parallell språk- och kunskapsutveckling.
| ONLINE

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.