Skräddarsydd internutbildning för små och stora grupper

Utvecklingsprocesser sätter vi igång tillsammans!
När ni vill utveckla en gemensam förståelse i kollegiet och nå nya mål tillsammans så är uppdragsfortbildning den fortbildningsform som vi rekommenderar. Vi arbetar i process och startar där ni befinner er. 

Vi fortbildar på plats hos er eller online. Kontakta fortbildningsrådgivare Evert Norberg på 070-850 48 03, evert.norberg@lararfortbildning.se för mer information.

Är du nyfiken på vad vi kan hjälpa er med när det gäller Skolutveckling klicka här

Dessutom:
Föreläsningar

Gy25 – en reform som påverkar vårt arbete
Starta upp ert utvecklingsarbete inför Gy25

Vi erbjuder stöd i olika nivåer som hjälper er att organisera och genomföra processen på ett hållbart och systematiskt sätt. Det handlar både om att skapa en gemensam kunskapsbas och om att koppla det som är nytt till den egna verksamheten.

Språkdidaktik för yrkeslärare
Tydliggör du språkets roll i yrkesutbildningen

 • Identifiera och hantera yrkeselevers språkliga utmaningar, förutsättningar och möjligheter i yrkesämnen.
 • Planera och genomföra en språkligt tillgänglig undervisning.
 • Arbeta med effektiv stöttning och utveckla strategier för självständigt lärande.

Hållbart och utvecklingsinriktat rektorskap
Skapa ett distribuerat ledarskap

En kurs för rektorer som ger verktyg för att utveckla en stabil infrastruktur med en tydlig arbets- och utvecklingsorganisation som främjar en utvecklingsbenägen kultur. Kursen ger också insikter i välfungerande kollegialt lärande och distribuerat ledarskap.

ChatGPT som didaktiskt verktyg
Kom igång med AI och ChatGPT

 • Vad är AI och hur kan du som lärare använda det?
 • ChatGPT som didaktiskt verktyg och samarbetspartner i undervisningen
 • ChatGPT som stöd för elever, på ett ansvarsfullt och etiskt sätt
 • Workshop där du övar, prövar och praktiskt tillämpar.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
En del i det systematiska kvalitetsarbetet

 • Ta gemensamt ansvar för elevernas språk- och kunskapsutveckling
 • Utveckla språkstödjande aktiviteter i alla ämnen
 • Förbättra elevaktiviteten genom medveten språkanvändning i syfte att öka likvärdigheten i det språkligt heterogena klassrummet
 • Skapa stöttning som leder till utveckling, lärande och ökad måluppfyllelse för era elever
 • Pröva, ompröva och utvärdera undervisningen

Tillgänglig skola för alla
Specialpedagogik

 • Utforma en tillgänglig lärmiljö där alla elever får förutsättningar att nå målen
 • Utveckla hjälpsamma strukturer och använda er av tydliggörande pedagogik
 • Förbättra den fysiska lärmiljön med fokus på tillgänglighet
 • Utveckla arbetssätt för kartläggning och anpassningar
 • Höja kunskapen om olika förmågor och NPF i hela kollegiet

Stärk det kollegiala lärandet
Kollegialt lärande

 • Driv kontinuerlig undervisningsutveckling
 • Observera och analysera med utgångspunkt i elevers lärande
 • Implementera kollegiala metoder som kännetecknar lärares kollaborativa lärande
 • Skapa utvecklingsfrämjande strukturer i och av undervisningen

Språk- och kunskapsutvecklande klassrum
En del i det systematiska kvalitetsarbetet

 • Grundläggande kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger
 • Insikt i vad som kan vara svårt i skolspråket för flerspråkiga elever
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla ett stöttande och språkutvecklande arbetssätt.

Bedömning och återkoppling på distans
Bedömning

 • Hur ger vi effektiv återkoppling som ger effekt?
 • Hur skapar vi bedömningssituationer som försvårar fusk?
 • Hur får vi undervisning och bedömning att samverka?

Arbetslags- och mellanledare
Ledarskapsutveckling

 • Leda medskapande
 • Leda arbetslag och processer
 • Leda i ständig förändring

Distansundervisning
Lärande och undervisning

 • Hur designar vi undervisning som ger resultat digitalt?
 • Hur får vi till interaktionen?
 • Hur skapar vi meningsfullhet och motivation?

Grundläggande litteracitetsundervisning
Lärande och undervisning

 • Hur undervisar vi elever med kort eller ingen skolbakgrund?
 • Hur utgår vi från vuxnas kontexter och elevernas egna erfarenheter?
 • Hur konstruerar vi språkutvecklande och kognitivt utmanande uppgifter?

Hållbar grupp- och individanpassning
Lärande och undervisning i sfi och sva

 • Kartlägga elevers styrkor och resurser
 • Välja rätt metod för att anpassa undervisningen till dina elever
 • Planera din undervisning utifrån ett resursperspektiv

Psykisk hälsa och hållbara studier
Lärande

 • Främja elevers hälsa på gruppnivå med fokus på friskfaktorer
 • Stärka känslan av sammanhang (KASAM) för både dig själv och dina elever
 • Fånga upp signaler på ohälsa i tid
 • Använda samtalsmodeller och strategier i mötet med elever med psykisk ohälsa

Samtalsövningar för sfi och sva
Lärande och undervisning

 • Hur skapar vi relevanta och meningsfulla samtalsövningar?
 • Hur övar vi samtalsstrategier så att individen vågar inleda och delta i samtal?
 • Så blir uttalsträningen en naturlig del av samtalsundervisningen

Språkundervisning på distans
Lärande och undervisning

 • Hur lär man ut ett språk via distans?
 • Hur stärker vi elevinteraktionen?
 • Hur bedömer man när eleverna är på andra sidan datorn?

Stärk vuxna elevers läsförmåga
Lärande och undervisning

 • Hur kan modellering och dekonstruktion av texter stötta eleven i sin läsförståelse?
 • Hur kan vi använda lässtrategier i undervisningen?
 • Hur kan vi väcka läslust i ämnen som är utmanande?

Tematiskt arbetssätt
Strukturer och tankesätt

 • Tematiskt arbetssätt som vilar på vetenskaplig grund
 • Så skapar du flexibla teman med relevans och engagemang i fokus
 • Utforma undervisningen tillsammans med eleverna
 • Kom igång direkt med gemensam idébank

Undervisa vuxna med NPF
Lärande och undervisning

 • Hur påverkar NPF lärandet och den vuxne elevens förmågor?
 • Hur gör vi undervisningen mer tillgänglig och anpassad till vuxna elever med NPF?
 • Hur ger du alla samma möjlighet trots olika förutsättningar?

Vuxnas lärande
Lärande och undervisning

 • Hur möter vi vuxnas erfarenheter och utmaningar i undervisningen?
 • Hur designar du undervisning som utgår från vuxnas lärprocesser?
 • Så arbetar vi med stöttning och strategier för lärande

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti