Skräddarsydd internutbildning för små och stora grupper

Utvecklingsprocesser sätter vi igång tillsammans!
När ni vill utveckla en gemensam förståelse i kollegiet och nå nya mål tillsammans så är uppdragsfortbildning den fortbildningsform som vi rekommenderar. Vi arbetar i process och startar där ni befinner er. 

Vi fortbildar på plats hos er eller online. Kontakta fortbildningsrådgivare Evert Norberg på 070-850 48 03, evert.norberg@lararfortbildning.se för mer information.

Är du nyfiken på vad vi kan hjälpa er med när det gäller Skolutveckling klicka här >>ChatGPT som didaktiskt verktyg
Kom igång med AI och ChatGPT

 • Vad är AI och hur kan du som lärare använda det?
 • ChatGPT som didaktiskt verktyg och samarbetspartner i undervisningen
 • ChatGPT som stöd för elever, på ett ansvarsfullt och etiskt sätt
 • Workshop där du övar, prövar och praktiskt tillämpar.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
En del i det systematiska kvalitetsarbetet

 • Ta gemensamt ansvar för elevernas språk- och kunskapsutveckling
 • Utveckla språkstödjande aktiviteter i alla ämnen
 • Förbättra elevaktiviteten genom medveten språkanvändning i syfte att öka likvärdigheten i det språkligt heterogena klassrummet
 • Skapa stöttning som leder till utveckling, lärande och ökad måluppfyllelse för era elever
 • Pröva, ompröva och utvärdera undervisningen

Tillgänglig skola för alla
Specialpedagogik

 • Utforma en tillgänglig lärmiljö där alla elever får förutsättningar att nå målen
 • Utveckla hjälpsamma strukturer och använda er av tydliggörande pedagogik
 • Förbättra den fysiska lärmiljön med fokus på tillgänglighet
 • Utveckla arbetssätt för kartläggning och anpassningar
 • Höja kunskapen om olika förmågor och NPF i hela kollegiet

Stärk det kollegiala lärandet
Kollegialt lärande

 • Driv kontinuerlig undervisningsutveckling
 • Observera och analysera med utgångspunkt i elevers lärande
 • Implementera kollegiala metoder som kännetecknar lärares kollaborativa lärande
 • Skapa utvecklingsfrämjande strukturer i och av undervisningen

Språk- och kunskapsutvecklande klassrum
En del i det systematiska kvalitetsarbetet

 • Grundläggande kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger
 • Insikt i vad som kan vara svårt i skolspråket för flerspråkiga elever
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla ett stöttande och språkutvecklande arbetssätt.

Bedömning och återkoppling på distans
Bedömning

 • Hur ger vi effektiv återkoppling som ger effekt?
 • Hur skapar vi bedömningssituationer som försvårar fusk?
 • Hur får vi undervisning och bedömning att samverka?

Diplomerad arbetslags- och mellanledare
Ledarskapsutveckling

 • Leda medskapande
 • Leda arbetslag och processer
 • Leda i ständig förändring

Distansundervisning
Lärande och undervisning

 • Hur designar vi undervisning som ger resultat digitalt?
 • Hur får vi till interaktionen?
 • Hur skapar vi meningsfullhet och motivation?

Grundläggande litteracitetsundervisning
Lärande och undervisning

 • Hur undervisar vi elever med kort eller ingen skolbakgrund?
 • Hur utgår vi från vuxnas kontexter och elevernas egna erfarenheter?
 • Hur konstruerar vi språkutvecklande och kognitivt utmanande uppgifter?

Hållbar grupp- och individanpassning
Lärande och undervisning i sfi och sva

 • Kartlägga elevers styrkor och resurser
 • Välja rätt metod för att anpassa undervisningen till dina elever
 • Planera din undervisning utifrån ett resursperspektiv

Psykisk hälsa och hållbara studier
Lärande

 • Främja elevers hälsa på gruppnivå med fokus på friskfaktorer
 • Stärka känslan av sammanhang (KASAM) för både dig själv och dina elever
 • Fånga upp signaler på ohälsa i tid
 • Använda samtalsmodeller och strategier i mötet med elever med psykisk ohälsa

Samtalsövningar för sfi och sva
Lärande och undervisning

 • Hur skapar vi relevanta och meningsfulla samtalsövningar?
 • Hur övar vi samtalsstrategier så att individen vågar inleda och delta i samtal?
 • Så blir uttalsträningen en naturlig del av samtalsundervisningen

Språkundervisning på distans
Lärande och undervisning

 • Hur lär man ut ett språk via distans?
 • Hur stärker vi elevinteraktionen?
 • Hur bedömer man när eleverna är på andra sidan datorn?

Stärk vuxna elevers läsförmåga
Lärande och undervisning

 • Hur kan modellering och dekonstruktion av texter stötta eleven i sin läsförståelse?
 • Hur kan vi använda lässtrategier i undervisningen?
 • Hur kan vi väcka läslust i ämnen som är utmanande?

Tematiskt arbetssätt
Strukturer och tankesätt

 • Tematiskt arbetssätt som vilar på vetenskaplig grund
 • Så skapar du flexibla teman med relevans och engagemang i fokus
 • Utforma undervisningen tillsammans med eleverna
 • Kom igång direkt med gemensam idébank

Undervisa vuxna med NPF
Lärande och undervisning

 • Hur påverkar NPF lärandet och den vuxne elevens förmågor?
 • Hur gör vi undervisningen mer tillgänglig och anpassad till vuxna elever med NPF?
 • Hur ger du alla samma möjlighet trots olika förutsättningar?

Vuxnas lärande
Lärande och undervisning

 • Hur möter vi vuxnas erfarenheter och utmaningar i undervisningen?
 • Hur designar du undervisning som utgår från vuxnas lärprocesser?
 • Så arbetar vi med stöttning och strategier för lärande

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti