Lärande

Språk- och kunskapsutvecklande klassrum

– bli rustad med kunskap som gör skillnad!
 • Grundläggande kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger
 • Insikt i vad som kan vara svårt i skolspråket för flerspråkiga elever
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla ett stöttande och språkutvecklande arbetssätt.

Det språkligt heterogena klassrummet ställer särskilda krav på undervisningen för att skolspråket ska bli en möjlighet och inte ett hinder i kunskapsutvecklingen. Lärare behöver därför vara medvetna om både framgångsfaktorer och utmaningar i undervisningen, eftersom eleverna både lär sig ämnet och visar sina kunskaper med ämnesspråket.

Skolframgång genom språket

I våra klassrum finns det elever som har kommit olika långt i sin språkutveckling. Skolframgång handlar till stor del om hur väl elever lyckas förstå och använda språket i lärandesituationer. De behöver få många tillfällen till att medvetet använda språket i styrda situationer och autentiska samtal.

Under fortbildningsdagen skapar vi en gemensam bas att utveckla vår undervisning från. Vi tittar på framgångsfaktorer och utmaningar i det språkligt heterogena klassrummet.

 • Språkutveckling: utmaningar och möjligheter – teori och praktik.

Planera och genomföra undervisning

Ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt handlar om att planera och genomföra undervisning där arbetssätt och arbetsformer främjar inlärning och gynnar den parallella språk- och kunskapsutvecklingen. Till stor del handlar det om att omvandla teorier till praktik, utifrån det som vi vet är framgångsfaktorer för undervisning och lärande. Du som lärare blir rustad med kunskap och konkreta verktyg för en elevaktiv undervisning.

 • Språkutveckling – skolspråk och vardagsspråk.
 • Interaktion, mallar och modeller – för ökad måluppfyllelse.
 • Läsa, skriva, tala – hur stöttar vi eleven?

Praktiska tips och modeller

 • Sätta fokus på språk, innehåll och språkanvändning.
 • Använda visuellt stöd som kontext.
 • Främja interaktion och utforskande samtal. 
 • Framgångsfaktorer och utmaningar för elever i språklig sårbarhet.
 • Språkundervisning i alla ämnen – läs- och skrivstrategier, genrer och ordförråd.

Om fortbildningen
Under dagen ges tillfällen till reflektion, samtal och tillämpning av metoder i syfte att konkretisera och befästa kursens innehåll.

Målgrupp

Lärare, utvecklingsledare, skolledare i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti