Processutbildning i tre delar - för ett långsiktigt hållbart utvecklingsarbete

Stärk det kollegiala lärandet

– klassrummet som huvudarena för det systematiska kvalitetsarbetet

Vi stödjer och handleder er till att:

 • driva kontinuerlig undervisningsutveckling
 • observera och analysera med utgångspunkt i elevers lärande
 • implementera kollegiala metoder som kännetecknar lärares kollaborativa lärande
 • skapa utvecklingsfrämjande strukturer i och av undervisningen.
Låt klassrummet bli huvudarena för undervisningsutvecklingen – med avstamp i det systematiska kvalitetsarbetet.

Organisera för skolframgång – effekter av ett framgångsrikt kollegialt lärande

Vi ger er en gedigen processutbildning där ni själva väljer ett utvecklingsområde. Med avstamp i det får ni stöd att implementera metoder, förhållningssätt och arbetssätt för att stärka det kollegiala lärandet. Tillsammans med en skicklig processledare får kollegiet arbeta gemensamt under ett läsår eller en termin för att utveckla metoder som ger effekt på undervisningen och lärandet. Med en kombination av kompetenshöjande, lärarledda dagar och eget arbete som följer en tydlig struktur får ni en god grund för långsiktigt hållbar undervisningsutveckling, anpassad till era förutsättningar, utmaningar och möjligheter.

Under processutbildningen får ni lära mer om fördelarna med kollaborativt lärande, samt hur skolutveckling kan utgå från era elevgrupper och deras behov. Med det kollaborativa förhållningssättet och dess metoder får ni grundläggande verktyg i en undervisningsnära skolutveckling. Under utbildningen får ni prova på konkreta metoder som anpassas efter just er skolas undervisning och utvecklingsresa.

Vill du veta mer om kollaborativt lärande? Läs artikeln där vår fortbildare Lena Göthe berättar mer.

Målgrupp

För er som vill komma vidare med kollegialt lärande i utvecklingsarbetet kopplat till elevernas lärande – knutet till en kommun eller en enskild skola.

Del 1: Kollaborativt lärande som förhållningssätt och arbetssätt

Skolutvecklingsforskningen visar att det kollegiala lärande som sker nära, eller med utgångspunkt i de aktuella elevernas lärande, också har störst effekt på elevernas lärande. Det är centralt att vi arbetar för att stärka professionen – lärarna – i att ges och ta mandat för att vara undervisningsutvecklingens centrala aktörer. Den här första dagen arbetar vi för att stärka upplevelsen av meningsfullhet och gemensam angelägenhet när det kommer till begreppet skolutveckling.

 • Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – det kollaborativa lärandets nav.
 • Kontinuerlig undervisningsutveckling.
 • Undersökning och förbättring – med utgångspunkt i elevernas lärande.
 • Kollaborativt lärande som effekt av gemensam planering och genomförande av undervisning.

Del 2: Kollaborativa metoder i det kollegiala lärandet och undervisningsutvecklingen

Ett kollaborativt lärande är inte kollaborativt om det inte innebär att kollegor gemensamt undersöker, planerar för och utvecklar undervisningen. Det handlar om ett laborerande som resulterar i att vi vet att vi arbetar med att utveckla rätt saker utifrån det eleverna behöver. Det handlar också om att vi använder oss av metoder i undervisningen som vi vet har positiv effekt på elevernas lärande. Under dag 2 prövar vi några centrala förhållningssätt och metoder i det kollaborativa lärandet.

 • Lärcykel för kollaborativ undervisningsutveckling.
 • Observera och analysera med utgångspunkt i elevers lärande.
 • Metoder inom kollaborativt lärande.
 • Samtal som fungerar lärande och utvecklande.

Del 3: Strukturer för det kollaborativa lärandet

En långsiktig och hållbar skolutveckling tar sin utgångspunkt i elevernas lärande. Denna utgångspunkt påverkar hur vi organiserar oss och hur vi bedriver vårt utvecklingsarbete. En skola som utvecklar sin verksamhet med hjälp av kollaborativa metoder kännetecknas av ramar och strukturer. Dessa sätter undervisningen i centrum för det systematiska kvalitetsarbetet genom kollaborativa normer för det vardagliga samarbetet. Det skapar en gemensam förståelse för vad det innebär att utgå från elevernas förutsättningar att lära och utvecklas när beslut ska fattas om utvecklingsarbetet.

 • Det kollaborativa lärandet som grund för det systematiska kvalitetsarbetet.
 • Att främja förbättring snarare än förändring.
 • Förutsättningar, rutiner och strukturer som ger stadga åt det kollaborativa lärandet.
 • Redskap för att undersöka din skolas kollaborativa förmåga.

Fortbildning i process - för ett långsiktigt hållbart utvecklingsarbete

Utveckling och lärande måste få fäste. För det behöver tid finnas för reflektion och diskussion – för att pröva, utvärdera och pröva igen. Fortbildningen är uppdelad i tre dagar som fördelas under en termin eller ett läsår. Tillsammans skräddarsyr vi upplägget efter er skolas nuläge och behov, och skapar en processutbildning där våra skickliga processledare hjälper er att göra skolutvecklingen hållbar.

Processutbildningen ger:

 • ett heltäckande utbildningspaket som kombinerar föreläsningar, workshops och eget arbete
 • en processledare med spetskompetens som följer er genom utvecklingsarbetet
 • en kompetenshöjande insats och utvecklingsstöd med avstamp i era behov och ert nuläge
 • möjlighet att lägga till handledning och stöd till utvecklingsledare och rektor.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Processledare: Lena Göthe

Lena Göthe, skolutvecklingskonsult samt lärar- och rektorsutbildare vid Göteborgs universitet

Lena Göthe stöttar skolor och kommuner i elevnära utveckling av undervisningspraktiken, att etablera strukturer för det nyfikna undersökandet av elevers lärande. På Göteborgs universitet undervisar Lena på lärarprogrammen i kurser om bedömning och utveckling av undervisning. Lena är också utbildningsledare på rektorsprogrammet där hon undervisar om undervisningsnära systematiskt kvalitetsarbete. Lena anlitas även av Skolverket i frågor kopplat till kollegialt lärande. Hon har också skrivit masteruppsatsen Lärares kollaborativa lärande där hon undersökte lärares förutsättningar för kollaborativt lärande.

Vad är kollaborativt lärande?

Kollaborativt lärande är en form av kollegialt lärande som ligger nära, ja till och med utgör gemensam process med undervisningen. Prefixet ko- står för att vi gör det tillsammans och begreppet -laborativt för att vi laborerar; provar och utvecklar i relation till en specifik elevgrupp eller i relation till en särskild ämnesdidaktisk utmaning.
Läs mer

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti