Processutbildning i tre delar – för ett långsiktigt hållbart utvecklingsarbete

Tillgänglig skola för alla

- begriplig, hanterbar och meningsfull lärmiljö för alla elever

Vi stödjer och handleder er till att:

 • Utforma en tillgänglig lärmiljö där alla elever får förutsättningar att nå målen
 • Utveckla hjälpsamma strukturer och använda er av tydliggörande pedagogik
 • Förbättra den fysiska lärmiljön med fokus på tillgänglighet
 • Utveckla arbetssätt för kartläggning och anpassningar
 • Höja kunskapen om olika förmågor och NPF i hela kollegiet
Utbildningen ger er kunskap och verktyg för att skapa en lärmiljö som är bra för alla elever, men absolut nödvändig för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).

En tillgänglig lärmiljö minskar behoven av extra anpassningar och särskilt stöd

Vi erbjuder er en gedigen processutbildning där ni får en kompetenshöjning för hela skolans personal med fokus på funktionsvariation och tillgänglighet. Tillsammans med en skicklig processledare med stor specialpedagogisk kompetens får ni arbeta gemensamt under ett läsår eller en termin. Med en kombination av kompetenshöjande, lärarledda dagar och eget arbete som följer en tydlig struktur kan ni på ett medvetet och systematiskt sätt öka möjligheterna för alla era elever att lyckas, minska behoven av individuella anpassningar samt öka både måluppfyllelse och välmående hos era elever.

Under processutbildningen utgår vi från era behov och förutsättningar och ger er den kunskap ni behöver för att utforma en tillgänglig lärmiljö. Med ett relationellt förhållningssätt, kunskap om olika förmågor och gemensamma strukturer som grundar sig i tydliggörande pedagogik kan ni skapa en mer inkluderande skola. Resultatet blir elever som får möjlighet att ta del av lärande och gemenskap, men också lärare som upplever mindre stress genom färre individuella anpassningar.

 

Mer om hur vi kan öka kompetensen kring olika förmågor >>

Målgrupp

Lärare och skolledare i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen

Del 1: En gemensam kunskapsgrund och förhållningssätt

Den absolut viktigaste pusselbiten för en tillgänglig skola är att öka kunskapen och förståelsen hos all personal. Vi kommer under den här dagen att fördjupa förståelsen av funktionsförmågor, öka kunskapen om NPF och på vilket sätt skolan sätter eleven i svårigheter. Vad är det som blir svårt och vilka konsekvenser får det för undervisningens och lärmiljöernas utformning? Vi pratar om förhållningssätt och elevsyn samt vikten av det relationella perspektivet.

 • Elevsyn, salutogent förhållningssätt och gemensamma ställningstaganden
 • Kunskap om NPF och hur nedsatta förmågor påverkar skolvardagen
 • Så förstår vi behoven bakom beteenden som utmanar
 • Relationen som pedagogiskt verktyg

Del 2: Bredda basen – tillgänglig lärmiljö på grupp- och organisationsnivå

Genom ett systematiskt tillgänglighetsarbete på grupp- och organisationsnivå kan ni minska behovet av extra anpassningar och särskilt stöd på individnivå. Under den här delen går vi igenom hur ni kan förbättra er fysiska lärmiljö och hur ni gör skoldagen hanterbar och begriplig. Ni får lära er hur ni kan arbeta med tydliggörande pedagogik och visuellt stöd. Vi visar exempel på hur ni med gemensamma strukturer kan skapa förutsägbarhet och trygghet för eleverna.

 • Kartlägg er fysiska lärmiljö – vad kan förbättras och hur?
 • Tydliggörande pedagogik som gör skoldagen begriplig
 • Struktur och rutiner som skapar förutsägbarhet och trygghet
 • Stödstrukturer och kommunikation för ökat lärande
 • Visuellt stöd – bildstöd, ritprat och andra hjälpmedel

Del 3: Möta individens behov, utforma rätt anpassningar och hantera utmanande situationer

Under den tredje delen växlar vi över till individnivå. Hur möter ni de elever som är i behov av individuellt stöd, extra anpassningar eller särskilt stöd? Vi kommer gå igenom kartläggningsverktyg för att ringa in behoven och hur ni kan hitta de rätta anpassningarna. Ni får lära er grunderna i lågaffektivt bemötande för att kunna hantera utmanande situationer. Vidare diskuterar vi hur ni får det viktiga samarbetet med hemmet att fungera samt kopplar allt vi lärt oss till hur ni kan främja skolnärvaro.

 • Kartläggningsverktyg för att ringa in behov och hitta rätt anpassningar
 • Vad gör vi när det brister? – grunden i lågaffektivt bemötande
 • Främja skolnärvaro och förebygg problematisk skolfrånvaro
 • Samverkan med hemmet – kommunikation, stöd och samarbete

Fortbildning i process – för ett långsiktigt hållbart utvecklingsarbete

Utveckling och lärande måste få fäste. Tid behöver finnas för reflektion och diskussion, för att pröva, utvärdera och pröva igen. Fortbildningen är därför uppdelad i tre delar som fördelas under en termin eller ett läsår. Tillsammans skräddarsyr vi upplägget efter er skolas nuläge och behov och skapar en processutbildning där våra skickliga processledare hjälper er att göra skolutvecklingen hållbar.

Processutbildning ger er:

 • Ett heltäckande utbildningspaket som kombinerar föreläsningar, workshops och eget arbete
 • En dedikerad processledare med spetskompetens som följer er genom utvecklingsarbetet
 • En kompetenshöjande insats och utvecklingsstöd med avstamp i era behov och ert nuläge
 • Ett stärkt kollegialt lärande
 • Möjlighet att lägga till handledning och stöd till utvecklingsledare och rektor

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Anna Morell, processledare

Anna Morell, processledare

Anna Morell, processledare

Anna är specialpedagog och har lång erfarenhet av att arbeta med personer med autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon har erfarenheter från sär- och grundskolan på både skol- och huvudmannanivå. 

Jenny Karlsson, processledare

Jenny Karlsson, processledare

Jenny Karlsson, processledare

Jenny är specialpedagog och speciallärare, hon har även en magister i specialpedagogik och en master i didaktik. Jenny har erfarenhet från såväl grundskolan som gymnasieskolan, särskild undervisningsgrupp och centralt elevhälsoarbete.

Magdalena Berger, processledare

Magdalena Berger, processledare

Magdalena Berger, processledare

Magdalena har en gedigen akademisk utbildning med spetskompetens inom specialpedagogik och psykiatri. Hon har erfarenheter från både gymnasie- och grundskolan, med särskilda undervisningsgrupper och resursklass, samt särskolan där hon arbetat med elever med autism.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti