Specialpedagogik

Barn i behov av stöd

– ett specialpedagogiskt förhållningssätt i förskolan

Lär er att:

  • Förstå hur funktionsförmågor, behov och beteenden hänger ihop
  • Inta ett specialpedagogiskt förhållningssätt som gynnar alla barn
  • Använda tydliggörande pedagogik, visuellt stöd och andra hjälpmedel
  • Kartlägga behov och göra rätt anpassningar för barnet

Barn gör så gott de kan, utifrån de förutsättningar de ges!

För några av barnen på förskolan upplevs vardagen som snårig och svårbegriplig. Det kan handla om allt från att förstå rutiner och sammanhang, hantera känslor, samspela med andra, följa instruktioner eller hålla fokus. När kraven i förskolan överstiger barnets funktionsförmåga blir resultatet beteenden som på olika sätt utmanar eller oroar oss pedagoger. Vissa barn drar sig undan, andra får starka känsloutbrott, några får svårt att samspela med andra barn och ytterligare andra klamrar sig fast vid en vuxen.  

Under den här fortbildningen får du lära dig mer om funktionsförmågor och vad som kan bli svårt. Vi fördjupar oss i begrepp som tillgänglighet, likvärdighet och delaktighet samt hur ditt förhållningssätt påverkar barnens möjligheter att utvecklas. Du får verktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö och hur du genom tydliggörande pedagogik gör dagen begriplig och hanterbar för alla barn.

Under fortbildningen undersöker vi följande frågor…

Vad innebär ett specialpedagogiskt förhållningssätt?

Grunden för ett specialpedagogiskt förhållningssätt bygger på kunskap och kompetens om faktorer som påverkar barns lärande och utveckling. Det innebär att du som pedagog har kunskap om barnets förmågor och förståelse för den obalans som kan uppstå i förhållande till omgivningens krav på barnet. Under fortbildningen går vi igenom hur ditt förhållningssätt påverkar barnets möjligheter att lära och få erfarenheter av att lyckas. Du får utveckla din förmåga att skilja på beteende och person, bli medveten om ditt bemötande och förväntningar samt förståelse för hur du arbetar förebyggande innan utmaningarna blir för stora.

Funktionsvariationer eller förmågor under utveckling?

Barn utvecklar som bekant förmågor i olika takt och under förskoleåren kan skillnaderna vara stora. Du får under fortbildningen lära dig mer om förmågornas utveckling och vad som kan bli svårt när förmågorna ännu inte räcker till. Med ökad kunskap kan du efter fortbildningen känna dig tryggare i att förstå när det handlar om förmågor under utveckling och när det är läge att oroa sig.

Skapa en tillgänglig lärmiljö med hjälp av tydliggörande pedagogik

En tillgänglig lärmiljö handlar om att alla barn behöver få möjlighet att känna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i utbildningen; känsla av sammanhang. Under fortbildningen kommer du att få lära dig flera strategier och verktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö utifrån barnens funktionsförmågor. Du får lära dig tydliggörande pedagogik samt hur du skapar förutsägbarhet för barnen och trygghet i gruppen genom tydliga rutiner, strukturer och förväntningar. Vi visar hur du kan använda bildstöd, ritprat och andra visuella hjälpmedel för att tydliggöra och stötta barnen till att lyckas.

Så kan du kartlägga behov och ge alla barn förutsättningar att utvecklas

Läroplanen är tydlig med förskolans ansvar att uppmärksamma de barn som behöver särskilt stöd och ge alla barn förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. För att kunna anpassa utbildningen och lärmiljön efter barnets behov måste du först kartlägga behoven. Vad är det som blir svårt? Vad ligger bakom barnets beteenden? Under fortbildningen får du lära dig en konkret metod för hur du steg för steg kan kartlägga ett barns behov för att därefter utforma utbildning och lärmiljö på bästa sätt.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare och rektorer

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra fortbildningar ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Ni har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få mängder av tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som ni kan använda redan dagen efter fortbildningen.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Aktuellt och väl förankrat

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti