Lärarledda och interaktiva kurser 
Erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det gäller oavsett om du väljer att träffa oss på plats eller digitalt.
Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

Vill ni ha en skräddarsydd fortbildning till er arbetsplats? - läs mer under uppdragsfortbildning.

Våra ledarskapskurser hittar du här >>


Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Barn i behov av stöd

– ett specialpedagogiskt förhållningssätt i förskolan
 • Förstå hur funktionsförmågor, behov och beteenden hänger ihop
 • Inta ett specialpedagogiskt förhållningssätt som gynnar alla barn
 • Använda tydliggörande pedagogik, visuellt stöd och andra hjälpmedel
 • Kartlägga behov och göra rätt anpassningar för barnet
DIGITAL KURS | | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Barns rätt till språk

– språkutveckling i förskolan
 • Förstå språkets uppbyggnad och utveckling
 • Utveckla och utforma stimulerande språkmiljöer
 • Främja språkliga aktiviteter i kunskapsrika sammanhang
 • Uppmärksamma när språket inte utvecklas som förväntat
DIGITAL KURS | | Göteborg | Malmö | Stockholm | Umeå
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Dokumentation som utvecklar förskolan

– fånga barnens utveckling och pedagogernas arbetssätt
 • Arbeta metodiskt med vårt dokumentationsuppdrag
 • Använd dokumentation tillsammans med barnen
 • Reflektera och analysera som stöd för utvärdering
 • Utveckla samverkan med vårdnadshavare utifrån dokumentation
DIGITAL KURS | | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

1-2-åringar i förskolan

– undervisning tillsammans med de yngsta barnen!
 • planera och genomföra undervisning för 1-2 åringar i riktning mot läroplanens mål
 • ta tillvara omsorgssituationer för undervisning
 • utgå från vetenskaplig grund kopplat till 1-2 åringars lärande och utveckling
 • utveckla undervisningen för att ge möjlighet till progression i barnens lärande
DIGITAL KURS | | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt

– en språkutvecklande förskola där kulturer möts
 • Arbeta med språkutveckling för flerspråkiga barn
 • Utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i vardagen
 • Skapa en flerspråkig lärmiljö där kulturer möts
DIGITAL KURS
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Förskolans digitala uppdrag

– förståelse, förhållningssätt och samsyn
 • Vad innebär digital kompetens?
 • Varför ska vi arbeta med digital kompetens i förskolan?
 • Förståelse för hur vi kopplar aktuell forskning till förskolans kontext.
DIGITAL KURS | | Göteborg | Malmö
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Förskolans uppdrag i nutid

– medveten utbildning och undervisning hela dagen utifrån Lpfö18
 • Få perspektiv på läroplanens texter och bli grundad i uppdraget
 • Förena lek, lärande och omsorg i undervisning, värdegrundsarbete och meningsfulla sammanhang
 • Använda vardagen för att följa läroplanens intentioner
 • Koppla arbetssätt och innehåll till vårt uppdrag
DIGITAL KURS
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Hållbar utveckling

– att medvetet möta de stora frågorna i förskolans vardag
 • Arbeta medvetet med hållbar utveckling i undervisningen, leken, projekt och vardagen
 • Få förståelse för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet kan innebära i förskolans utbildning
 • Utveckla metoder som leder till ett hållbart lärande
DIGITAL KURS | | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Litteracitet i förskolan

Att arbeta med språkutveckling innan läsning och skrivning
 • Varför ska vi arbeta med litteracitet i förskolan?
 • Vad kan läs- och skrivutveckling i förskolan innebära?
 • Hur kan litteracitet i förskolans undervisning och lärmiljö se ut?
DIGITAL KURS
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Meningsfulla lärmiljöer för barn

– gör rum för fantasi, koncentration och skapande
 • skapa samsyn och handlingsplan med nya verktyg
 • skapa miljöer som möjliggör läroplanen
 • få hjälp att omsätta teori till praktik för iscensättandet av lärmiljöer
 • du kan utforma miljöer för fantasi, koncentration och skapande
DIGITAL KURS
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Naturvetenskap och teknik i förskolan

– utforska fenomen genom lek, estetiska lärprocesser och undervisning i vardagen
 • Få förståelse för vad naturvetenskap och teknik kan innebära i förskolans utbildning
 • Utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt
 • Nyttja vardagen i förskolan för naturvetenskapliga lärprocesser
 • Skapa förutsättningar för ett naturvetenskapligt lärande genom estetiska lärprocesser, leken och vardagen
DIGITAL KURS | | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Undervisning och projektarbete i förskolan

Konsten att ta tillvara barns nyfikenhet
 • Förstå undervisning i förskolans kontext och inta ett undervisande förhållningssätt
 • Utgå från barnens intressen och vidga deras förutsättningar att lära
 • Planera, genomföra och analysera projektarbeten med tydlig koppling till läroplanen
DIGITAL KURS | | Göteborg | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Uterummets pedagogiska möjligheter

– undervisning, utforskande och lärande med hela kroppen
 • Koppla samman ute och inne för en rikare undervisning
 • Iscensätt en utemiljö som möjliggör och lockar till utforskande
 • Rikta ditt pedagogiska fokus mot utemiljön
 • Se bortom begränsningar kring vad som passar ute eller inne
DIGITAL KURS | | Göteborg
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Vårdnadshavare i förskolan

Att främja samarbete och kommunikation mellan hem och förskola
 • främja ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare
 • utveckla ett interkulturellt förhållningssätt
 • skapa goda utvecklingssamtal
DIGITAL KURS | Göteborg | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare, ämneslagledare och ledare för andra grupper i alla skolformer.

Diplomerad arbetslags- och mellanledare

– ledarskapsutveckling för dig i skola och förskola

En tredagarskurs i process för ledare som vill utveckla sitt pedagogiska ledarskap och få verktyg och träning i att leda i arbetslag, ämneslag och andra grupper i skola och förskola.

DIGITAL KURS | GÖTEBORG: | MALMÖ: | | STOCKHOLM:
Målgrupp:
Rektorer och ledare i förskolan

NYHET 2023: Leda en lärande förskola

Rektors roll som chef och pedagogisk ledare

En tredagarskurs i process, uppdelad på två tillfällen, för dig som vill hitta balansen mellan en välmående arbetsorganisation och en driven utvecklingsorganisation och samtidigt utveckla dig själv som chef och ledare

BONUS! Boken Att leda en lärande förskola ingår i kursavgiften.

DIGITAL KURS | GÖTEBORG:

Dela med dina kollegor!

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.