Kurser för dig som arbetar i förskolan

Kurser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Östersund

Välkommen till våra heldagskurser för förskollärare, barnskötare och förskolechefer. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet.

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.

Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

1-2-åringar i förskolan

– hur ger vi de yngsta de utmaningar de vill ha
  • Skapa utmaningar för de yngsta
  • Gör läroplanen levande i vardagen
  • Lär er vad undervisning är när vi talar om 1-2-åringar
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Analysera mera!

– hur utvecklas ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan?

Vi behöver ha koll på hur vårt arbete på förskolan påverkar barns lärande och utveckling. Om vi inte vet det så blir det svårare för oss att utveckla och förbättra rätt saker. Dokumentationen är utgångspunkten när vi kartlägger nuläget och definierar styrkor och utvecklingsområden. Under fortbildningen undersöker vi hur dokumentation, reflektion, uppföljning och analys kan leda till verklig utveckling. 

Göteborg | Malmö | Stockholm | Östersund
Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Istället för att vara upptagen av frågan hur du ska hinna med uppdraget som arbetslagsledare behöver du erövra redskap för att möjliggöra att arbetslaget gemensamt tar ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Arbetslaget ska vara navet i skolutvecklingen och den lärande reflektionen ska vara navet i arbetslagets väg framåt.

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Arbetslagsledarutbildning steg 2

- påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd (dag 4)

Välkommen till en påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd. Kursen vänder sig till arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning.

Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Barn i behov av särskilt stöd

– strategierna och verktygen som fungerar

Hur verksamheten är organiserad kan ha betydelse för barn som har svårt att finna sig tillrätta i förskolegruppen. Barn som har svårt att sitta still på samlingen, leka på gården utan att det blir bråk eller ofta blir sittande om inte personalen är där och hjälper till, behöver individuell anpassning. Fortbildningen lär dig att identifiera kritiska situationer och förebygga problem samt ger dig fungerande verktyg.

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Barn i språklig sårbarhet

- språklig funktionsnedsättning i förskolan

Språket är det viktigaste redskapet för tanke och handling. Men, hur möter vi barn i språklig sårbarhet på bästa sätt? Barn med en språklig funktionsnedsättning ger oss pedagoger många gånger stora utmaningar. I fortbildningen får du teoretiska kunskaper och praktiska tips hur du kan hantera just detta.

Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Barns rätt till ett språk

– tidig språkutveckling i förskolan

Förskoleåldern är en viktig period när det gäller utveckling av barns språk. Fortbildningen fördjupar kunskaperna kring ett språkutvecklande arbetssätt samt vikten av pedagogens förhållningssätt, medvetenhet och utformning av verksamheten. Du får med dig fungerande strategier och redskap samt en inblick i aktuell forskning.

Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Digital kompetens i förskolan

– hur blir vi bättre på att utnyttja de digitala verktygen?

Om vi inte använder den nya teknik vi har tillgång till så slösar vi bort både pedagogiska resurser och värdefull tid tillsammans med barnen. För barnen är den digitala tekniken helt naturlig. Men även om barn utforskar fritt med hjälp av sin nyfikenhet så behöver de pedagogisk ledning. Den här utbildningen svarar både på frågan hur du kan stödja och utmana barnen när de vill utforska världen och hur du kan effektivisera din vardag när det gäller såväl kommunikation som dokumentation. 

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Flerspråkighet i förskolan

– hur underlättar vi språkutvecklingen?

Antalet flerspråkiga barn i förskolan ökar och förskoletiden kan vara avgörande för deras språkutveckling och lärande. För oss som arbetar i förskolan innebär detta naturligtvis ett ansvar, men ett positivt sådant utifrån det faktum att flerspråkighet är en kompetens. Att skapa goda förutsättningar för språkutveckling låter möjligen svårare än vad det är. Förutom kunskap om flerspråkiga barns lärande krävs en fungerande språkmiljö i förskolan.

Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Fånga lärprocesser

– med pedagogisk dokumentation

Läroplanen är tydlig och det dokumenteras som aldrig förr i landets förskolor. Barn gör saker. De lär sig. Hur går det till egentligen? Det är ju inte det enskilda barnets resultat som ska utvärderas. Istället är det barnets förmågor och lärprocesser som ska uppmärksammas. Fortbildningen ger en introduktion till dokumentation och pedagogisk dokumentation.

Göteborg | Malmö | Stockholm | Östersund
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Förskolans lärmiljöer

– barnet, rummen och möjligheterna

När den pedagogiska miljön inte fungerar ger det effekt på barnens nyfikenhet och utforskande. Om vi vill stötta barn i deras lärande behöver vi utveckla systematiskt så att miljön, verksamheten och vårt förhållningssätt går hand i hand. Här krävs lite mod, ny blick på verksamheten och ny kunskap. Välkommen på en kurs som hjälper er i detta.

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Nyblivna förskolechefer

Förskolechef – ny i rollen

– varje barns bästa förskola, ditt uppdrag

Att vara ny som chef kan vara fantastiskt, inspirerande och energigivande. Eller förvirrande och i värsta fall så utmanande att det dränerar dig på energi. När du går från att vara medarbetare till att bli chef så kan du ge dig själv en kickstart genom att börja fylla din egen verktygslåda. Förskolechef – ny i rollen är en ledarskapsutbildning som ger dig kunskap, praktisk träning och konkreta verktyg samt inspiration till att leda och utveckla dig själv, kollegorna och verksamheten. 

Göteborg | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Konflikter och motstånd på jobbet

– från låsning till lösning i förskolans personalgrupp

Förskolans värld är komplex. Vi samspelar med barn, kollegor och föräldrar, vi har väldigt höga krav på oss och vi vill mycket med vår verksamhet.

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Matematik på ett lekfullt sätt

– hur utvecklar vi förståelsen och bejakar nyfikenheten?

I förskolan ska barnen få utveckla sin förståelse och nyfikenhet för matematik. Läroplanens intention är att vi ska närma oss matematiken på ett lekfullt sätt genom att utveckla barnens förståelse för rum, form, läge och riktning samt mängd, antal, ordning och talbegrepp. Välkommen till fortbildningen där du motiveras, inspireras och förses med de senaste idéerna, metoderna och verktygen för utvecklande matematik i förskolan.

Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Projekt på barns villkor

– planera, analysera och utveckla med pedagogisk dokumentation

I förskolan är vi vana vid projekt, men ibland kan vi fastna i ett vuxenperspektiv istället för att skapa förutsättningar för undervisning på barns villkor. Undervisning på barns villkor betyder att vara medvetna om målen och lyfta fram dem i undervisningen på olika sätt, samtidigt som vi ger plats för barnens lekar och funderingar. Låt dig inspireras till nya arbetssätt med kursen Undervisning på barns villkor.

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Undervisning i naturvetenskap

– kreativa lärprocesser och forskningsbaserad praktik
Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Utvecklingssamtal och föräldradialog i en ny tid

– hur kan pedagogisk dokumentation bidra till bättre möten med föräldrar?

Är det så att vi arbetar på ett sätt, men pratar med föräldrar på ett annat? Forskning visar att pedagoger tenderar att möta föräldrars förväntningar istället för skollag och läroplan. Det påverkar utvecklingssamtalens innehåll och den dagliga dialogen med föräldrar, vilket i förlängningen kan leda till en felaktig uppfattning om vad som händer på förskolan.

Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Mattias Olsson