Kurser för dig som arbetar i förskolan

I år firar vi 30 år och det firar vi med kurser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun, Halmstad, Luleå, Sundvall, Umeå, Växjö, Uppsala och Örebro

Välkommen till våra heldagskurser för förskollärare, barnskötare och förskolechefer. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. 

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.

Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer/rektor

Analysera mera!

– systematiskt kvalitetsarbete utifrån Lpfö18

Kursen lär dig att:

 • Driva utvecklingsarbete i vardagen som gör skillnad
 • Arbeta strukturerat med dokumentation, reflektion och analys
 • Långsiktigt och nogsamt kvalitetsarbete som gynnar barnen 
Falun | Göteborg | Luleå | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Digital kompetens i förskolan

Med avstamp i de didaktiska frågorna

Kursen lär er att:

 • Avgöra när, vad och hur ni använder digital teknik i vardagen
 • Problematisera aktuell forskning, pågående debatt och det egna tyckandet
 • Använda digitala verktyg i barnens skapande, undersökande och kommunikation
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Enkel och rolig programmering (ny titel i vår Analog och digital programmering)

Ett verktyg att nå läroplanens mål
Kursen lär dig att:
 • Omsätta läroplanen i praktiken med programmering som verktyg
 • Använda analog och digital programmering i er undervisning
 • Utveckla barnens matematiska och språkliga förmåga, kunnande och tänkande
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

1-2-åringar i förskolan

– så ger vi de yngsta de utmaningar de vill ha
Kursen lär dig att:
 • Ge de yngsta barnen inflytande
 • Förena undervisning och omsorg i hallen, vid matbordet etc
 • Utveckla lärmiljön utifrån de yngsta barnens behov
Falun | Göteborg | Luleå | Malmö | Skellefteå | Stockholm | Sundsvall | Uppsala | Växjö
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Funktionsvariation i förskolan

– funktionsnedsättning eller funktionsförmågor under utveckling?
Kursen lär dig att:
 • Förstå barns olika förutsättningar och behov vid nedsatta funktionsförmågor 
 • Arbeta förebyggande och hantera svåra situationer som uppstår 
 • Bemöta barn, föräldrar och kollegor på ett utvecklande sätt
Falun | Göteborg | Luleå | Malmö | Stockholm | Sundsvall | Uppsala | Växjö
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Fånga lärprocesser med pedagogisk dokumentation

– skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande för barnen
Kursen lär dig att:
 • Involvera barnen och ge dem inflytande
 • Reflektera på ett strukturerat sätt med barn och kollegor
 • Använda dokumentationen för att stötta barnens lärande
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Förskolans digitala lärmiljö

– släpp lös fantasi och lärande lek

Kursen lär dig att:

 • Utveckla lärmiljön med ljud, ljus och projektion
 • Ta vara på barnens initiativ, fantasi och kreativitet
 • Förena undervisning, fysisk miljö och digitala inslag
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Förskolans reviderade läroplan

– de viktigaste förändringarna i Lpfö 18
Kursen lär dig att:
 • Förstå innebörden i de viktigaste nya begreppen och skrivelserna
 • Diskutera och tydliggöra ert uppdrag
 • Tolka begreppen utbildning, undervisning och omsorg
Göteborg | Malmö
Målgrupp:
Förskollärare

Förskollärarens nya yrkesroll

Utökat ansvar – utökade möjligheter
Kursen lär dig att:
 • Tolka uppdraget och yrkesrollen i den nya kontexten
 • Konkretisera uppdraget i praktiken
 • Leda dina kollegor i det vardagliga arbetet
 • Strukturera ditt arbete för att möjliggöra det utökade ansvaret
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Hållbar utveckling – barnens viktigaste fråga?

Så omsätter vi Lpfö 18:s skrivningar i praktiken
Kursen lär dig att:
 • Prata med barnen om begreppet och att förstå det själva
 • Föra ner de globala hållbarhetsmålen till förskolans vardag
 • Iscensätta hållbar utveckling i leken, skapandet och projekten 
Falun | Göteborg | Halmstad | Luleå | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Alla i förskolan

Lek och undervisning

En utmaning att hitta balans mellan frihet och styrning
Kursen lär dig att:
 • I praktiken förena lek, undervisning och måluppfyllelse
 • Ta ansvar för att skapa tid, rum och ro för lek
 • Iscensätta och skapa förutsättningar för undervisning
Falun | Göteborg | Halmstad | Luleå | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Undervisning i förskolan

Barn lär sig hela tiden, men undervisar vi?
Kursen lär dig att:
 • Göra undervisningsbegreppet till ert – vad innebär det i förskolans praktik?
 • Skapa undervisningstillfällen i leken, skapandet och på promenaden
 • Utforma undervisning och lärande på barnhjärnans villkor
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Kursen lär dig att:

 • Leda och kommunicera för att skapa en fungerande grupp
 • Hjälpa arbetslaget att arbeta effektivt och målinriktat
 • Leda lärande möten kring vardagen, uppdraget och undervisningen
 • Fungera som processledare 
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Rektorer, arbetslagsledare, förstelärare

Coachande ledarskap

– för arbetslag med kraft och energi till utveckling

Kursen lär dig:

 • Vad ett coachande ledarskap innebär
 • Att använda coachande verktyg för att stärka utveckling
 • Hur du genomför ett coachande samtal
Stockholm
Målgrupp:
Rektorer, arbetslagsledare, förstelärare

Leda i motstånd och bristande samspel

– hur motståndets kraft kan vändas till engagemang

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

 

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Rektor och biträdande rektor i förskolan

Rektor i förskolan – ny i rollen

– en förskola där barn och pedagoger växer
Kursen lär dig att:
 • Skapa och upprätthålla trygga och kompetenta arbetslag
 • Implementera förändringar och ge dem fäste
 • Leda pedagogiska processer
 • Förebygga och hantera konflikter
Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.