Lärarledda och interaktiva kurser 
Erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det gäller oavsett om du väljer att träffa oss på plats eller digitalt.
Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

Är ni en grupp (fler än 6 personer) som vill fortbildas tillsammans på plats hos er/digitalt? Då anpassar vi innehållet och datum i dialog med er - läs mer under uppdragsfortbildning.


Våra ledarskapskurser hittar du här >>


Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Barn i behov av stöd

– ett specialpedagogiskt förhållningssätt i förskolan
 • Förstå hur funktionsförmågor, behov och beteenden hänger ihop
 • Inta ett specialpedagogiskt förhållningssätt som gynnar alla barn
 • Använda tydliggörande pedagogik, visuellt stöd och andra hjälpmedel
 • Kartlägga behov och göra rätt anpassningar för barnet
| DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Barns rätt till språk

– språkutveckling i förskolan
 • Förstå språkets uppbyggnad och utveckling
 • Utveckla och utforma stimulerande språkmiljöer
 • Främja språkliga aktiviteter i kunskapsrika sammanhang
 • Uppmärksamma när språket inte utvecklas som förväntat
| DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Digital kompetens i förskolan

– med avstamp i de didaktiska frågorna
 • Avgöra när, vad och hur ni använder digital teknik i vardagen
 • Problematisera aktuell forskning, pågående debatt och det egna tyckandet
 • Använda digitala verktyg i barnens skapande, undersökande och kommunikation
| DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Dokumentation som utvecklar förskolan

– fånga barnens utveckling och pedagogernas arbetssätt
 • Arbeta metodiskt med vårt dokumentationsuppdrag
 • Använd dokumentation tillsammans med barnen
 • Reflektera och analysera som stöd för utvärdering
 • Utveckla samverkan med vårdnadshavare utifrån dokumentation
| Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

1-2-åringar i förskolan

– undervisning tillsammans med de yngsta barnen!
 • planera och genomföra undervisning för 1-2 åringar i riktning mot läroplanens mål
 • ta tillvara omsorgssituationer för undervisning
 • utgå från vetenskaplig grund kopplat till 1-2 åringars lärande och utveckling
 • utveckla undervisningen för att ge möjlighet till progression i barnens lärande
| DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt

– en språkutvecklande förskola där kulturer möts
 • Arbeta med språkutveckling för flerspråkiga barn
 • Utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i vardagen
 • Skapa en flerspråkig lärmiljö där kulturer möts
| DIGITAL KURS | Göteborg
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Förskolans uppdrag i nutid

– medveten utbildning och undervisning hela dagen utifrån Lpfö18
 • Få perspektiv på läroplanens texter och bli grundad i uppdraget
 • Förena lek, lärande och omsorg i undervisning, värdegrundsarbete och meningsfulla sammanhang
 • Använda vardagen för att följa läroplanens intentioner
 • Koppla arbetssätt och innehåll till vårt uppdrag
| DIGITAL KURS
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Hållbar utveckling

– att medvetet möta de stora frågorna i förskolans vardag
 • Arbeta medvetet med hållbar utveckling i undervisningen, leken, projekt och vardagen
 • Få förståelse för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet kan innebära i förskolans utbildning
 • Utveckla metoder som leder till ett hållbart lärande
| DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare, ämneslagledare och ledare för andra grupper i alla skolformer.

Leda arbetslag och grupper

– verktyg för pedagogiskt ledarskap som utvecklar
 • Kursen lär dig att:

  • Stötta och driva verksamhetens processer
  • Omsätta ledarskapsteorier till praktik och situationsanpassa ditt ledarskap
  • Planera och leda effektiva möten som driver den pedagogiska utvecklingen
| DIGITAL KURS | GÖTEBORG + DIGITALT | KURSORT MALMÖ + DIGITAL KURS | STOCKHOLM + DIGITALT
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Litteracitet i förskolan

Att arbeta med språkutveckling innan läsning och skrivning
 • Varför ska vi arbeta med litteracitet i förskolan?
 • Vad kan läs- och skrivutveckling i förskolan innebära?
 • Hur kan litteracitet i förskolans undervisning och lärmiljö se ut?
| DIGITAL KURS
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Naturvetenskap och teknik i förskolan

– utforska fenomen genom lek, estetiska lärprocesser och undervisning i vardagen
 • Få förståelse för vad naturvetenskap och teknik kan innebära i förskolans utbildning
 • Utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt
 • Nyttja vardagen i förskolan för naturvetenskapliga lärprocesser
 • Skapa förutsättningar för ett naturvetenskapligt lärande genom estetiska lärprocesser, leken och vardagen
| Göteborg
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Meningsfulla lärmiljöer för barn

– gör rum för fantasi, koncentration och skapande
 • skapa samsyn och handlingsplan med nya verktyg
 • skapa miljöer som möjliggör läroplanen
 • få hjälp att omsätta teori till praktik för iscensättandet av lärmiljöer
 • du kan utforma miljöer för fantasi, koncentration och skapande
Målgrupp:
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan – ny i rollen

– leda och organisera för samsyn, delaktighet och arbetsglädje

Kursen lär dig att:

 • Utveckla pedagogiska processer med förskollärare och arbetslag
 • Genomföra kvalitativa arbetsplatsträffar och möten
 • Skapa samsyn runt arbetssätt och barnsyn
 • Leda medarbetare så att de känner sig sedda och bekräftade
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Undervisning och projektarbete i förskolan

Konsten att ta tillvara barns nyfikenhet
 • Förstå undervisning i förskolans kontext och inta ett undervisande förhållningssätt
 • Utgå från barnens intressen och vidga deras förutsättningar att lära
 • Planera, genomföra och analysera projektarbeten med tydlig koppling till läroplanen
| DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Uterummets pedagogiska möjligheter

– undervisning, utforskande och lärande med hela kroppen
 • Koppla samman ute och inne för en rikare undervisning
 • Iscensätt en utemiljö som möjliggör och lockar till utforskande
 • Rikta ditt pedagogiska fokus mot utemiljön
 • Se bortom begränsningar kring vad som passar ute eller inne
| DIGITAL KURS | Malmö

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl