Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp
Välj kurs när du vill fortbildas i mindre grupp, upp till ca 30 personer. Erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det gäller oavsett om du väljer att träffa oss på plats eller digitalt.
Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

Våra ledarskapskurser hittar du här >>


Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

1-2-åringar i förskolan

– så ger vi de yngsta de utmaningar de vill ha
 • Ge de yngsta barnen inflytande
 • Förena undervisning och omsorg i hallen, vid matbordet etc
 • Utveckla lärmiljön utifrån de yngsta barnens behov
| DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Barns rätt till språk

– språkutveckling i förskolan
 • Förstå språkets uppbyggnad och utveckling
 • Utveckla och utforma stimulerande språkmiljöer
 • Främja språkliga aktiviteter i kunskapsrika sammanhang
 • Uppmärksamma när språket inte utvecklas som förväntat
| DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Digital kompetens i förskolan

– med avstamp i de didaktiska frågorna
 • Avgöra när, vad och hur ni använder digital teknik i vardagen
 • Problematisera aktuell forskning, pågående debatt och det egna tyckandet
 • Använda digitala verktyg i barnens skapande, undersökande och kommunikation
| DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Dokumentation som utvecklar förskolan

– fånga barnens utveckling och pedagogernas arbetssätt
 • Arbeta metodiskt med vårt dokumentationsuppdrag
 • Använd dokumentation tillsammans med barnen
 • Reflektera och analysera som stöd för utvärdering
 • Utveckla samverkan med vårdnadshavare utifrån dokumentation
| DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt

– en språkutvecklande förskola där kulturer möts
 • Arbeta med språkutveckling för flerspråkiga barn
 • Utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i vardagen
 • Skapa en flerspråkig lärmiljö där kulturer möts
| DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Funktionsvariation i förskolan

– funktionsnedsättning eller funktionsförmågor under utveckling?
 • Förstå barns olika förutsättningar och behov vid nedsatta funktionsförmågor 
 • Arbeta förebyggande och hantera svåra situationer som uppstår 
 • Bemöta barn, föräldrar och kollegor på ett utvecklande sätt
| DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Hållbar utveckling – barnens viktigaste fråga?

– så omsätter vi Lpfö 18:s skrivningar i praktiken
 • Prata med barnen om begreppet och att förstå det själva
 • För ner de globala hållbarhetsmålen till förskolans vardag
 • Iscensätt hållbar utveckling i leken, skapandet och projekten 
| DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare i alla skolformer

Leda arbetslag och grupper

– verktyg för pedagogiskt ledarskap som utvecklar

Kursen lär dig att:

 • Förstå uppdraget, växa i rollen och utvecklas som processledare
 • Omvandla ledaskapsteorier till att fungera i praktiken
 • Leda effektiva och strukturerade möten
 • Få kollegorna med dig, hantera konflikter och möta motstånd
 • Reflektera och utvecklas i ditt eget ledarskap
| DIGITAL KURS | KURSORT GÖTEBORG + DIGITALT | KURS ORT MALMÖ + DIGITAL KURS | KURSORT STOCKHOLM + DIGITALT
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Lek och undervisning

– en utmaning att skapa balans mellan frihet och styrning
 • I praktiken förena lek, undervisning och måluppfyllelse
 • Ta ansvar för att skapa tid, rum och ro för lek
 • Iscensätta och skapa förutsättningar för undervisning
| DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Meningsfulla lärmiljöer för barn

– gör rum för fantasi, koncentration och skapande
 • skapa samsyn och handlingsplan med nya verktyg
 • skapa miljöer som möjliggör läroplanen
 • få hjälp att omsätta teori till praktik för iscensättandet av lärmiljöer
 • du kan utforma miljöer för fantasi, koncentration och skapande
| DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Uterummets pedagogiska möjligheter

– undervisning, utforskande och lärande med hela kroppen
 • Koppla samman ute och inne för en rikare undervisning
 • Iscensätt en utemiljö som möjliggör och lockar till utforskande
 • Rikta ditt pedagogiska fokus mot utemiljön
 • Se bortom begränsningar kring vad som passar ute eller inne
| DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan – ny i rollen

– leda och organisera för samsyn, delaktighet och arbetsglädje

Kursen lär dig att:

 • Utveckla pedagogiska processer med förskollärare och arbetslag
 • Genomföra kvalitativa arbetsplatsträffar och möten
 • Skapa samsyn runt arbetssätt och barnsyn
 • Leda medarbetare så att de känner sig sedda och bekräftade

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl