Skräddarsydd internutbildning för små och stora grupper

Utvecklingsprocesser sätter vi igång tillsammans!
När ni vill utveckla en gemensam förståelse i kollegiet så är uppdragsfortbildning den fortbildningsform som vi rekommenderar. Vi arbetar i process och startar där ni befinner er. 

Ni får föreläsningar av högsta kvalitet som ger er ett gemensamt språk för utveckling och skapar förståelse och nyfikenhet att lära mer. Ni får problematisera aktuell forskning. Ni får laborera, undersöka, ställa frågor och reflektera. Ni får verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen. 

Vi fortbildar på plats hos er eller digitalt. Kontakta din fortbildningsrådgivare (se längst ner på sidan) för mer information eller fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig. 

Dessutom:
Föreläsningar >>
Skolutveckling >>

Språkstöd i förskolan
Språkstödjande arbete

 • Utveckla en gemensam kunskapsgrund om barns språkutveckling
 • Organisera lärmiljön för att höja kvalitén utifrån språkliga dimensioner
 • Stärk den språkliga medvetenheten i hela arbetslaget
 • Implementera verktyg för att observera, reflektera och analysera er undervisning
 • Driv ständigt förbättringsarbete med stöd av aktionsforskning

Vårdnadshavare i förskolan

 • främja ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare
 • utveckla ett interkulturellt förhållningssätt
 • skapa goda utvecklingssamtal

Förskolans uppdrag i nutid
Lärande

 • Få perspektiv på läroplanens texter och bli grundad i uppdraget
 • Förena lek, lärande och omsorg i undervisning, värdegrundsarbete och meningsfulla sammanhang
 • Använda vardagen för att följa läroplanens intentioner
 • Koppla arbetssätt och innehåll till vårt uppdrag

Naturvetenskap och teknik i förskolan
Lärande

 • Få förståelse för vad naturvetenskap och teknik kan innebära i förskolans utbildning
 • Utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt
 • Nyttja vardagen i förskolan för naturvetenskapliga lärprocesser
 • Skapa förutsättningar för ett naturvetenskapligt lärande genom estetiska lärprocesser, leken och vardagen

Barn i behov av stöd
Specialpedagogik

 • Förstå hur funktionsförmågor, behov och beteenden hänger ihop
 • Inta ett specialpedagogiskt förhållningssätt som gynnar alla barn
 • Använda tydliggörande pedagogik, visuellt stöd och andra hjälpmedel
 • Kartlägga behov och göra rätt anpassningar för barnet

Barns rätt till språk
Lärande

 • En teoretisk grund att luta dig mot
 • Språkutvecklande arbetssätt genom läroplanens alla målområden
 • Så skapar vi lärmiljöer där barnen kan språkbada
 • Språkliga hinder – när är det läge att känna oro?

Dokumentation som utvecklar förskolan
Pedagogisk dokumentation

 • Arbeta metodiskt med vårt dokumentationsuppdrag
 • Använda dokumentation tillsammans med barnen
 • Reflektera och analysera som stöd för utvärdering
 • Utveckla samverkan med vårdnadshavare utifrån dokumentation

1-2-åringar i förskolan
Lärande

 • planera och genomföra undervisning för 1-2 åringar i riktning mot läroplanens mål
 • ta tillvara omsorgssituationer för undervisning
 • utgå från vetenskaplig grund kopplat till 1-2 åringars lärande och utveckling
 • utveckla undervisningen för att ge möjlighet till progression i barnens lärande

Flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt
Lärande

 • Arbeta med språkutveckling för flerspråkiga barn
 • Utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i vardagen
 • Skapa en flerspråkig lärmiljö där kulturer möts

Förskolans digitala uppdrag
Förskolans digitala uppdrag

 • Vad innebär digital kompetens?
 • Varför ska vi arbeta med digital kompetens i förskolan?
 • Förståelse för hur vi kopplar aktuell forskning till förskolans kontext.

Hållbar utveckling – barnens viktigaste fråga?
Lärande

 • Arbeta medvetet med hållbar utveckling i undervisningen, leken, projekt och vardagen
 • Få förståelse för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet kan innebära i förskolans utbildning
 • Utveckla metoder som leder till ett hållbart lärande


Diplomerad arbetslags- och mellanledare
Ledarskapsutveckling för dig i skola och förskola

 • Leda medskapande
 • Leda arbetslag och processer
 • Leda i ständig förändring

Leda i motstånd och bristande samspel
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

Lek och undervisning
Lärande

 • Hur förhåller vi oss till lek och undervisning – finns det en konflikt där?
 • Hur ska leken ta plats i förskolans utbildning?
 • Hur kan undervisning iscensättas i förskolans vardag?

Litteracitet i förskolan
Lärande

 • Varför ska vi arbeta med litteracitet i förskolan?

 • Vad kan läs- och skrivutveckling i förskolan innebära?

 • Hur kan litteracitet i förskolans undervisning och lärmiljö se ut?

Meningsfulla lärmiljöer för barn
Pedagogisk miljö

 • Hur får vi till en bra förskolemiljö?
 • Hur blir förskolan barnens plats?
 • Hur möjliggör vi lärprocesser som annars går förlorade?

Rektor i förskolan – ny i rollen
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Utveckla pedagogiska processer med förskollärare och arbetslag
 • Genomföra kvalitativa arbetsplatsträffar och möten
 • Skapa samsyn runt arbetssätt och barnsyn
 • Leda medarbetare så att de känner sig sedda och bekräftade

Coachande ledarskap
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka gruppens problemlösning  
 • Hur genomför du coachande samtal?

Undervisning och projektarbete i förskolan
Undervisning

 • Förstå undervisning i förskolans kontext och inta ett undervisande förhållningssätt
 • Utgå från barnens intressen och vidga deras förutsättningar att lära
 • Planera, genomföra och analysera projektarbeten med tydlig koppling till läroplanen

Uterummets pedagogiska möjligheter
Lärande

 • Koppla samman ute och inne för en rikare undervisning
 • Iscensätta en utemiljö som möjliggör och lockar till utforskande
 • Rikta ditt pedagogiska fokus mot utemiljön
 • Se bortom begränsningar kring vad som passar ute eller inne

Viktigt på riktigt
Lärande

 • Förstå komplexiteten kring utvecklingsarbete och vilka faktorer som påverkar processen
 • Starta upp, driva och utvärdera utvecklingsarbete tillsammans med dina kollegor
 • Utveckla metoder för att utveckling verkligen ska ske
 • Upptäcka möjligheter och fallgropar i förskolans utvecklingsarbete
 • Skapa och bibehålla en reflektionskultur samt organisera för utveckling

Dela med dina kollegor!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille