Skräddarsydd internutbildning för små och stora grupper

Fortbildning på plats hos er eller online

När ni vill utveckla en gemensam förståelse i kollegiet så är uppdragsfortbildning den fortbildningsform som vi rekommenderar. Vi arbetar i process och startar där ni befinner er. Ni får föreläsningar och praktiknära forskning, verktyg och metoder, skräddarsytt efter era behov. Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Språkstöd i förskolan
Språkstödjande arbete

 • Utveckla en gemensam kunskapsgrund om barns språkutveckling
 • Organisera lärmiljön för att höja kvalitén utifrån språkliga dimensioner
 • Stärk den språkliga medvetenheten i hela arbetslaget
 • Implementera verktyg för att observera, reflektera och analysera er undervisning
 • Driv ständigt förbättringsarbete med stöd av aktionsforskning

Förskolans systematiska kvalitetsarbete
Systematiskt kvalitetsarbete

 • Skapa riktning, samsyn och sätta mål i det systematiska kvalitetsarbetet.
 • Utarbeta strukturer för dokumentation, reflektion och analys som gör kvalitetsarbetet meningsfullt och användbart.
 • Fördjupa förståelsen för olika roller och ansvar i kvalitetsarbetet.
 • Utveckla barnens delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet.
 • Överföra kvalitetsarbetet till pedagogiska handlingar som gynnar barnens lärprocesser.

Förskollärarens ledarskap
Ledarskap

 • Uppdraget och det utökade ansvaret i praktiken
 • Leda kollegorna i det vardagliga arbetet
 • Strukturera arbetet för att möjliggöra tillsammansarbetet

Förskolans uppdrag i nutid
Lärande

 • Få perspektiv på läroplanens texter och bli grundad i uppdraget
 • Förena lek, lärande och omsorg i undervisning, värdegrundsarbete och meningsfulla sammanhang
 • Använda vardagen för att följa läroplanens intentioner
 • Koppla arbetssätt och innehåll till vårt uppdrag

Naturvetenskap och teknik i förskolan
Lärande

 • Få förståelse för vad naturvetenskap och teknik kan innebära i förskolans utbildning
 • Utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt
 • Nyttja vardagen i förskolan för naturvetenskapliga lärprocesser
 • Skapa förutsättningar för ett naturvetenskapligt lärande genom estetiska lärprocesser, leken och vardagen

Barn i behov av stöd
Specialpedagogik

 • Förstå hur funktionsförmågor, behov och beteenden hänger ihop
 • Inta ett specialpedagogiskt förhållningssätt som gynnar alla barn
 • Använda tydliggörande pedagogik, visuellt stöd och andra hjälpmedel
 • Kartlägga behov och göra rätt anpassningar för barnet

Barns rätt till språk
Lärande

 • En teoretisk grund att luta dig mot
 • Språkutvecklande arbetssätt genom läroplanens alla målområden
 • Så skapar vi lärmiljöer där barnen kan språkbada
 • Språkliga hinder – när är det läge att känna oro?

Dokumentation som utvecklar förskolan
Pedagogisk dokumentation

 • Arbeta metodiskt med vårt dokumentationsuppdrag
 • Använda dokumentation tillsammans med barnen
 • Reflektera och analysera som stöd för utvärdering
 • Utveckla samverkan med vårdnadshavare utifrån dokumentation

1-2-åringar i förskolan
Lärande

 • planera och genomföra undervisning för 1-2 åringar i riktning mot läroplanens mål
 • ta tillvara omsorgssituationer för undervisning
 • utgå från vetenskaplig grund kopplat till 1-2 åringars lärande och utveckling
 • utveckla undervisningen för att ge möjlighet till progression i barnens lärande

Flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt
Lärande

 • Arbeta med språkutveckling för flerspråkiga barn
 • Utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i vardagen
 • Skapa en flerspråkig lärmiljö där kulturer möts

Förskolans digitala uppdrag
Förskolans digitala uppdrag

 • Vad innebär digital kompetens?
 • Varför ska vi arbeta med digital kompetens i förskolan?
 • Förståelse för hur vi kopplar aktuell forskning till förskolans kontext.

Hållbar utveckling – barnens viktigaste fråga?
Lärande

 • Arbeta medvetet med hållbar utveckling i undervisningen, leken, projekt och vardagen
 • Få förståelse för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet kan innebära i förskolans utbildning
 • Utveckla metoder som leder till ett hållbart lärande


Arbetslags- och mellanledare
Ledarskapsutveckling

 • Leda medskapande
 • Leda arbetslag och processer
 • Leda i ständig förändring

Leda i motstånd och bristande samspel
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

Lek och undervisning
Lärande

 • Hur förhåller vi oss till lek och undervisning – finns det en konflikt där?
 • Hur ska leken ta plats i förskolans utbildning?
 • Hur kan undervisning iscensättas i förskolans vardag?

Litteracitet i förskolan
Lärande

 • Varför ska vi arbeta med litteracitet i förskolan?

 • Vad kan läs- och skrivutveckling i förskolan innebära?

 • Hur kan litteracitet i förskolans undervisning och lärmiljö se ut?

Meningsfulla lärmiljöer för barn
Pedagogisk miljö

 • Hur får vi till en bra förskolemiljö?
 • Hur blir förskolan barnens plats?
 • Hur möjliggör vi lärprocesser som annars går förlorade?

Rektor i förskolan – ny i rollen
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Utveckla pedagogiska processer med förskollärare och arbetslag
 • Genomföra kvalitativa arbetsplatsträffar och möten
 • Skapa samsyn runt arbetssätt och barnsyn
 • Leda medarbetare så att de känner sig sedda och bekräftade

Coachande ledarskap
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka gruppens problemlösning  
 • Hur genomför du coachande samtal?

Undervisning och projektarbete i förskolan
Undervisning

 • Förstå undervisning i förskolans kontext och inta ett undervisande förhållningssätt
 • Utgå från barnens intressen och vidga deras förutsättningar att lära
 • Planera, genomföra och analysera projektarbeten med tydlig koppling till läroplanen

Uterummets pedagogiska möjligheter
Lärande

 • Koppla samman ute och inne för en rikare undervisning
 • Iscensätta en utemiljö som möjliggör och lockar till utforskande
 • Rikta ditt pedagogiska fokus mot utemiljön
 • Se bortom begränsningar kring vad som passar ute eller inne

Vårdnadshavare i förskolan

 • främja ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare
 • utveckla ett interkulturellt förhållningssätt
 • skapa goda utvecklingssamtal

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti