Lärande

Barns rätt till språk

– språkutveckling i förskolan

Lär er att:

  • Förstå språkets uppbyggnad och utveckling
  • Utveckla och utforma stimulerande språkmiljöer
  • Främja språkliga aktiviteter i kunskapsrika sammanhang
  • Uppmärksamma när språket inte utvecklas som förväntat

Lärmiljöer som främjar språkande

Ett medvetet språkutvecklande arbetssätt är en viktig framgångsfaktor i förskolan. Det synliggörs också i Lpfö18. Med kunskap om vad språkutvecklande insatser kan vara och hur vi sätter skapar sammanhang runt dem gör stor skillnad. För alla barn! Det är genom språket vi kommunicerar och förstår vår omvärld, utvecklar ny kunskap och provar de erfarenheter vi har upplevt.

Under denna fortbildning får du lära dig olika arbetssätt som vilar på aktuell forskning och teorier samt utveckla din egen kunskap och dina egna förhållningssätt.

Språk, lärande och identitet – så hänger det ihop i förskolan

Språk är glädje. Språk är frihet. Språk är makt. Det har varje barn rätt till. Språket ger barnet tillgång till världen och påverkar självbilden. Man kan jämföra språkutvecklingen med en trappa som ser olika ut för ett barn jämfört med ett annat. Förskolans uppgift är att bygga alla dessa trappor så att varje barn kan lära sig att kommunicera med ord, ljud, bilder, tecken och rörelse. På fortbildningen får du grundläggande kunskap om barns språkutveckling vad gäller fonologi, semantik och pragmatik. Du får också tillgång till strategier som kan användas och anpassas i takt med att barnet utvecklar sitt språk. Din roll som språklig förebild eller ”språkmotor” lyfts särskilt fram.

En teoretisk grund att luta dig mot

Som pedagog behöver du ha grundläggande teoretisk kunskap om språkets uppbyggnad och barns språkutveckling. Vi kommer att resonera om vad språk egentligen är, olika uttryckssätt och kommunikationsmönster samt hur hjärnans utveckling hänger ihop med språkets. Du får lära dig om språkets innehåll, form och användning men också hur användning och bearbetning av språk påverkar utvecklingen.

Språkutvecklande arbetssätt genom läroplanens alla målområden

Språkutveckling sker i varje aktivitet som för ett barn sammantaget utgör en dag på förskolan. På fortbildningen får du en mängd praktiska tips på språkutvecklande aktiviteter som täcker in läroplanens olika mål. Det gäller exempelvis språkets roll i leken, språkets olika uttrycksformer, ordförråd, högläsning i relation till olika textgenrer och val av material som lockar till språksamtal.

Så skapar vi lärmiljöer där barnen kan språkbada

Vilka lärmiljöer skapar språkutveckling och hur tar vi reda på om vår förskola håller måttet? På fortbildningen får du redskap att utvärdera, utveckla och iscensätta lärmiljöer som skapar förutsättningar till ett väl utvecklat språk hos alla barn oavsett om de har svenska eller något annat språk som modersmål. Vi kommer också att gå in på din egen roll som språklig förebild och hur du kan modellera och stötta barnens språkliga utveckling.

Språkliga hinder – när är det läge att känna oro?

Alla barn utvecklar språket i olika takt och på olika sätt. Hur vet du när språket inte utvecklas som förväntat? Kursen kommer ge dig kunskap om åldersadekvat språkutveckling och när det är läge att känna oro. Vad är det du ska vara uppmärksam på och hur går du vidare för att stötta ett barn vars språkutveckling väcker oro.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare och rektorer

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra fortbildningar ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Ni har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få mängder av tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som ni kan använda redan dagen efter fortbildningen.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Bra i egna lokaler!
Jag hade höga förväntningar

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti