Fortbildning i process – för ett långsiktigt hållbart utvecklingsarbete

Förskolans systematiska kvalitetsarbete

Ett cirkulärt utvecklingsarbete för ständig förbättring

Vi stödjer och handleder er till att

 • skapa riktning, samsyn och sätta mål i det systematiska kvalitetsarbetet
 • utarbeta strukturer för dokumentation, reflektion och analys som gör kvalitetsarbetet meningsfullt och användbart
 • fördjupa förståelsen för olika roller och ansvar i kvalitetsarbetet
 • utveckla barnens delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet
 • överföra kvalitetsarbetet till pedagogiska handlingar som gynnar barnens lärprocesser.
Kvalitetsarbetet måste handla om vad barnen är med om på sin förskola. Hur den planerade och spontana undervisningen gjort skillnad och förändrat ett kunnande.

Meningsfullt kvalitetsarbete som tar er mot era målsättningar

Vi erbjuder en gedigen processutbildning där ni under en termin eller ett läsår får fördjupa er i systematiskt kvalitetsarbete. Under ledning av en erfaren processledare med spetskompetens får ni hjälp att utveckla strukturer och metoder för det systematiska kvalitetsarbetet utifrån era förutsättningar och behov.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska leda er framåt och hjälpa er att få syn på nästa steg för att skapa den bästa förskolan för barnen. Det handlar om att utveckla undervisning och utbildning där det behövs, höja kvalitén och öka medvetenheten om vad som krävs. För att komma dit fördjupar vi under utbildningen den teoretiska kunskapen, skapar samsyn och undersöker olika vägar för att kvalitetsarbetet ska bli meningsfullt och användbart i vardagen.

Del 1 – Kvalitetsarbete som gynnar barnen

Under utbildningens första del kommer vi att bygga en gemensam kunskapsgrund kring hur vi kan förhålla oss till kvalitetsbegreppet i förskolan. Vad är kvalitet och hur bedriver vi ett kvalitetsarbete som gynnar barnen? Vi benar ut vad styrdokumenten säger om det systematiska kvalitetsarbetet och vad det betyder i er organisation. Vi bygger förståelse för vad som påverkar resultatet i utvecklingsarbetet och varför. Vi tittar även på hur styrkedjan fungerar i er organisation och hur ni skapar förutsättningar för att nå dit ni vill.

 • Vad är kvalitet och vad kan det innebära?
 • Dokumentation, reflektion och analys – kvalitetsarbetets olika byggstenar.
 • Noggrann kartläggning av nuläget för att ta ut riktningen framåt.
 • Välja ut målsättningar i utvecklingsarbetet.
 • Värdera, förstå och jämföra insatser – är vi på väg mot våra målsättningar?

Del 2 – Möjliggörande strukturer och en stöttande organisation

Kvalitetsarbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt, därför behöver vi utveckla enkla system som vi har nytta av och kan använda kontinuerligt. Det finns inte ett sätt som är rätt utan varje förskola måste skapa strukturer utifrån sina förutsättningar och behov. Under utbildningens andra del kommer vi att undersöka olika vägar för att ni ska kunna bygga hållbara strukturer att använda er av. Vi ökar medvetenheten om vilka faktorer som underlättar och försvårar utvecklingsarbete samt hur kvalitetsarbetet blir en meningsfull, naturlig del av vardagen.

 • Styrning och ledning som ger kraft och riktning i SKA arbetet.
 • Olika roller och ansvar i kvalitetsarbetet där vi tar vara på varandras kunskap.
 • Hur bygger vi en reflektionskultur på förskolan?
 • Utarbeta hållbara strukturer för dokumentation, analys och reflektion som passar er.
 • Kommunikation och samspel där tillit och delaktighet är nyckelord.

Del 3 – Överföra kvalitetsarbetet i pedagogiska handlingar

Kvalitetsarbetet måste handla om vad barnen är med om på sin förskola. Vi vill att det ska göra skillnad för deras trygghet, lärande och kunnande. Den tredje delen av utbildningen fördjupar vi oss därför i hur vi får processerna att snurra och går från skrift till handling. Hur vi får det att leda till förändrade handlingar och gemensamma ställningstaganden. Vi undersöker hur vi kan göra kvalitetsarbetet och hitta framåtriktning tillsammans med barnen i vardagen.

 • Leder kvalitetsarbetet till skillnader för barnen?
 • Planering, genomförande och reflektion utifrån barnens erfarenheter.
 • Dokumentationspraktiker som fångar barnens lärprocesser och pedagogernas handlingar.
 • Analysarbete som hjälper oss att få syn på nästa steg.
 • Mod att problematisera och kritiskt granska det vi gör.

Utbildning i process – 3 delar fördelade över ett läsår eller en termin

Utbildning i process
Utbildningen är uppdelad i tre delar som fördelas under en termin eller ett läsår. Tillsammans skräddarsyr vi upplägget och innehållet utifrån ert nuläge, era utmaningar och era behov.

Processutbildningen ger:

 • Ett heltäckande utbildningspaket som kombinerar föreläsningar, workshops och eget arbete. 
 • En dedikerad processledare med spetskompetens som följer er genom utvecklingsarbetet.
 • En kompetenshöjande insats och utvecklingsstöd med avstamp i era behov och ert nuläge.
 • Ett stärkt kollegialt lärande.
 • Möjlighet till handledning och stöd för förskollärare, utvecklingsledare och skolledning.

Gemensam läsning

Förstärk lärandet genom att köpa boken Förskolans systematiska kvalitetsarbete till specialpris som en del av utbildningen. I boken möter ni 17 olika författare, såväl forskare som praktiker, som alla ger olika perspektiv på kvalitetsarbetets utmaningar och möjligheter.


Vill du köpa boken separat, läs mer på lärarförlaget.se

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Er processledare

Erika Wallin

Erika Wallin
Förskollärare, utvecklingsledare och forskare. Erika arbetar som utvecklingsledare och kommundoktorand med forskningsområde utvecklingsarbete och kollektiva lärprocesser i förskolan. Hon är redaktör till boken Förskolans systematiska kvalitetsarbete samt författare till bland annat Reflektera mera: konsten att utveckla förskolans utbildning.

Ellinor Bengtsson

Ellinor Bengtsson
Förskollärare, rektor och utvecklingsledare. Ellinor har över 20 års erfarenhet från förskolans värld. Hon arbetar med att driva förskolans utveckling framåt genom systematiskt kvalitetsarbete och organisering. Hon medverkar med flera kapitel i boken Förskolans systematiska kvalitetsarbete.

 

Katarina Larsson
Katarina är kvalitetsansvarig och även fortbildare mot förskolan. Att vara uppdaterad och förtrolig med läroplan, styrdokument och andra viktiga riktlinjer är en av flera spännande arbetsuppgifter. Hon brinner fortfarande för alla barns rätt till världens bästa förskola och att vi aldrig får sluta lyssna och använda oss av deras åsikter, behov och önskningar.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti