Ledarskap och kollegialt lärande

Rektor i förskolan – ny i rollen

– leda och organisera för samsyn, delaktighet och arbetsglädje

Fortbildningen lär er att:

 • Utveckla pedagogiska processer med förskollärare och arbetslag
 • Genomföra kvalitativa arbetsplatsträffar och möten
 • Skapa samsyn runt arbetssätt och barnsyn
 • Leda medarbetare så att de känner sig sedda och bekräftade

Om fortbildningen

Välkommen till en praktiskt inriktad fortbildning där lärandet sker i process över tid vilket ger dig stora pedagogiska vinster. Här arbetar vi utifrån aktuell forskning runt några av de viktigaste utmaningar som åligger förskolans rektorer. Fortbildningen ger dig en solid grund att stå på och hjälper dig lyckas i din nya roll.

Målgrupp

Rektor och biträdande rektor i förskolan

Innehåll

Dina medarbetare behöver samsyn om vart förskolan ska sträva, vilka arbetssätt som ska gälla och en gemensam barnsyn. Det är ditt ansvar att skapa förutsättningar för detta och som ny i rektorsrollen behöver du stå väl rustad för att kunna leda medarbetare och utveckling. Forskning visar att de som har en tydlig gemensam grund kommer längre i sitt kvalitetsarbete och fortbildningen ger tydlig vägledning om hur du arbetar med samsyn, delaktighet och arbetar utifrån en gemensam vision. Du får viktiga verktyg som hjälper dig lyckas i ditt uppdrag och ser till att ert arbete vilar på vetenskaplig grund.

Leda och organisera för ett systematiskt kvalitetsarbete

 • Skapa samsyn kring hur vi organiserar för likvärdighet och kvalitet
 • Årshjulet - en tydlig plan för planering, uppföljning och utvärdering
 • Hur kan vi granska vår utbildning på vetenskaplig grund?
 • Utveckla förskolans lärmiljöer utifrån läroplanens olika målområden

Utveckla pedagogiska processer och skapa samsyn

 • Skapa gemensam barnsyn i personalgruppen
 • Utveckla det kollegiala lärandet
 • Dokumentation som utvecklar förskolan
 • Utveckla medarbetarnas reflektionskompetens

Ledarskap och kommunikation

 • Feedback – ett kraftfullt verktyg
 • Effektiva och meningsfulla möten med medarbetar och vårdnadshavare
 • Verktyg för konflikthantering och förståelse för olika konfliktstilar

Utveckla trygga och välmående medarbetare och arbetslag

 • Gruppens utvecklingsfaser och hur de blir en naturlig del av ditt ledarskap
 • Hur får du alla att känna engagemang och motivation?
 • Skapa kultur där delaktiga medarbetare är med och driver utveckling

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som utvecklar er som ledare.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti