Fortbildning i process – för ett långsiktigt hållbart utvecklingsarbete

Språkstöd i förskolan

Utveckla ert språkstödjande arbete på vetenskaplig grund

Vi stödjer och handleder er till att:

 • utveckla en gemensam kunskapsgrund om barns språkutveckling
 • organisera lärmiljön för att höja kvalitén utifrån språkliga dimensioner
 • stärka den språkliga medvetenheten i hela arbetslaget
 • implementera verktyg för att observera, reflektera och analysera er undervisning
 • driva ständigt förbättringsarbete med stöd av aktionsforskning
Här blir aktionsforskning vägen till en språkstödjande medvetenhet som ger barnen förutsättningar för ett livslångt lärande.

Ge barnen möjligheter att öva sin språkliga förmåga – effekter av ett språkstödjande arbete

Vi erbjuder en gedigen processutbildning där ni under ledning av en erfaren processledare får hjälp att implementera en modell för att stärka ert språkutvecklande arbete med barnen. Med en kombination av kompetenshöjande, lärarledda dagar och eget arbete som följer en tydlig struktur kan ni på ett långsiktigt hållbart sätt höja kvalitén på er förskola genom en medveten stöttning av barnens språkutveckling.

Utbildningen bygger på ELSA-modellen (Eget Lärande genom Språkstödjande Aktioner). Modellen har utvecklats av forskarna Karin Rönnerman och Ann Nordberg då de tillsammans med pedagoger på flera förskolor arbetat med att stärka det språkstödjande arbetet genom aktionsforskning. Förskolor som har provat ELSA-modellen vittnar om att arbetssättet har gett pedagogerna ett praktiskt verktyg för att medvetandegöra hur de kommunicerar med barnen i syfte att stimulera barnens språkutveckling. Under den här utbildningen kommer ni att få såväl kunskap som verktyg för att fullt ut implementera modellen som en del i er förskolas utvecklingsarbete.

Under processutbildningen arbetar vi med hela arbetslaget. Era mellanledare får även separata delar som hjälper dem att leda det egna arbetet mellan träffarna och fortsätta resan framåt efter avslutad utbildning.

Målgrupp

För er som vill höja kvalitén på det språkstödjande arbetet och ge barnen ökade förutsättningar att utveckla sitt språk – knutet till en huvudman eller en enskild förskola

Del 1 – En språkstödjande förskola – vad, hur och varför?

Språk är centralt för ett livslångt lärande och en avgörande faktor för att kunna vara en del av ett demokratiskt samhälle som barn och vuxen. Vad och hur förskolan arbetar med språket är avgörande för den fortsatta språkutvecklingen och det livslånga lärandet. Under den första delen av utbildningen påbörjar vi den gemensamma kunskapsgrunden gällande barns språkutveckling och vad det innebär att arbeta språkstödjande i förskolan. Ni får en förståelse för ELSA modellens olika delar och vi påbörjar arbetet med de första delarna utifrån just era förutsättningar och behov.

 • Barns språkutveckling vid typisk språkutveckling
 • Att vara en medvetet språkstödjande pedagog
 • Påbörja arbetet med ELSA modellen – planera för det första steget
 • Så använder ni observationsprotokollet
 • Mellanledarens roll – så leder du arbetet vidare till nästa gång

Del 2 – Aktionsforskning som driver utveckling av språkstödet

Att reflektera gemensamt i arbetslaget är en central del i utvecklingsarbetet. Under utbildningens andra del utgår vi till stor del från det arbete ni nu påbörjat. Ni får reflektera tillsammans över vad ni observerat, vad som hänt och planerar framåt för hur ni kommer vidare. Vi fortsätter även att utvidga den gemensamma kunskapsgrunden om språkutveckling, den här gången med fokus på den didaktiska dimensionen. Inför nästa del i arbetet med ELSA modellen får ni även en förståelse för aktionsforskningsprocessen och hur ni skapar förutsättningar för goda kollegiala samtal.

 • Att erbjuda barnen möjligheter för språkinlärning
 • Med observationsprotokollet som grund – vad vill ni förändra?
 • Aktionsforskningsprocessens olika steg och centrala moment
 • Hur stärker ni kulturen för professionell reflektion och analys?
 • Mellanledarens roll – så leder du kollegiala samtal

Del 3 – Medvetet språkligt stöd med utgångspunkt i den egna praktiken

Vid utbildningens sista del knyter vi ihop arbetet och jämför de två genomförda observationerna. Vi reflekterar både över pedagogernas förändrade handlingar och hur barnens språkliga förmågor utvecklats. Den gemensamma kunskapsgrunden får sin sista del när vi djupdyker i den språkstödjande kontexten, den fysiska miljön och hur den utformas för att bäst stödja barnens språkutveckling. Ni kommer även att få fördjupa kunskapen om aktionsforskning och hur ni med hjälp av det kan ta nästa steg i ert utvecklingsarbete.

 • Att kartlägga den fysiska språkmiljön
 • Planera miljön för möjligheter till olika typer av språkhandlingar
 • Fördjupa kunskapen om aktionsforskning och hur ni fortsätter framåt
 • Gemensam reflektion och självreflektion – vilka effekter har vi sett?
 • Mellanledarens roll – det är inte slut, så leder du det fortsatta kollegiala lärandet

Utbildning i process – 3 delar fördelade över ett läsår eller en termin

Utveckling och lärande måste få fäste. För det behöver tid finnas för reflektion och diskussion – för att pröva, utvärdera och pröva igen. Utbildningen är uppdelad i tre delar som fördelas under en termin eller ett läsår. Tillsammans skräddarsyr vi upplägget och innehållet utifrån ert nuläge och era behov. Vår skickliga processledare ger er ett upplägg som gör ert utvecklingsarbete långsiktigt hållbart där lärandet får fäste.

Processutbildningen ger:

 • Ett heltäckande utbildningspaket som kombinerar föreläsningar, workshops och eget arbete
 • En dedikerad processledare med spetskompetens som följer er genom utvecklingsarbetet
 • En kompetenshöjande insats och utvecklingsstöd med avstamp i era behov och ert nuläge
 • Ett stärkt kollegialt lärande
 • Möjlighet att lägga till handledning och stöd för utvecklingsledare och skolledning

Gemensam läsning

Boken Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning ingår som gemensam läsning under processutbildningen. Vi läser utvalda kapitel både inför och mellan de olika träffarna. När ni beställer utbildningen får ni boken till specialpris till samtliga deltagare


Vill du köpa boken separat, läs mer på lärarförlaget.se

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Er processledare

Kristina Lundmark

Kristina Lundmark
Förskollärare, specialpedagog och utvecklingsledare. Kristina har lång erfarenhet av att handleda, kompetensutveckla och stödja pedagoger i förskolan. Hon har spetskompetens inom språk, kommunikation och litteracitet och hennes drivkraft i arbetet är att ge alla barn förutsättningar till språk och deltagande i det demokratiska samhället.  Hon är utbildad språk-, läs- och skrivutvecklare för förskolan och har tidigare handlett inom Läslyftet.

Sagt om Kristina
Kristina är alltid inspirerande och engagerad. Hon har gett många verktyg för hur man kan arbeta med språk. Med ett tydligt och bra upplägg kopplade hon samman forskning med förskolans vardag och skapade en god helhetsbild av hur saker och ting hänger samman.  Hon lyckas väl med att förmedlade sin kunskap utan pekpinnar och hon håller hela utbildningsdagen intressant och fylld med idéer.

Gästföreläsare

Författarna till boken Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning

Karin Rönnerman
Professor i pedagogik och förskollärare. Karin är idag verksam vid Göteborgs universitet där hon bland annat utarbetat kurser om aktionsforskning. Hon har även skrivit böckerna Att leda från mitten – lärare som driver professionell utveckling (Lärarförlaget, 2018) och Aktionsforskning – Vad? Hur? Varför? (Studentlitteratur, 2022).

Ann Nordberg
Docent i pedagogiskt arbete och leg. logoped. Ann har mångårig erfarenhet av att arbeta med språkstöd till förskolebarn samt handledning av förskollärare. Hon är verksam inom specialpedagogik vid Göteborgs universitet och forskar med inriktning mot sambandet mellan språkstöd från vuxna och barns språkutveckling.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti