Undervisning

Undervisning och projektarbete i förskolan

– konsten att ta tillvara barns nyfikenhet

Lär er att:

  • Förstå undervisning i förskolans kontext och inta ett undervisande förhållningssätt
  • Utgå från barnens intressen och vidga deras förutsättningar att lära
  • Planera, genomföra och analysera projektarbeten med tydlig koppling till läroplanen

Teman och projekt för medveten undervisning på barns villkor

Undervisningen i förskolan behöver fortsätta utvecklas men också problematiseras. Vår undervisning ska utgå från gruppen och samtidigt inkludera alla barn. Den ska vara är lekfull, lustfylld och ge barnen förutsättningar att delta och lära på sina villkor. Vi ska möta upp barnen i deras nyfikenhet, intressen och erfarenheter samtidigt som vi ger möjlighet till nya utmaningar och utforskande. Undervisningen behöver gå hand i hand med utbildningen, målen och riktlinjer. Den måste vara en naturlig del under hela dagen, för lärande sker inte på bestämda klockslag eller en begränsad tid under dagen.

Här får du möjlighet att fördjupa och vidareutveckla dina kunskaper om undervisning i förskolan genom projekterande arbetssätt och tema. Du får lära dig mer om hur olika undervisningsstrategier kan utveckla både innehåll och arbetssätt som utgår från barnens intressen. Och som ger dem ett mångsidigt sammanhängande lärande under hela dagen.

Hur utvecklar vi ett undervisande förhållningssätt?

En genomtänkt undervisning påverkar barnens möjligheter att utvecklas och lära. Men vad innebär egentligen undervisning i förskolan? Och hur är egentligen lärande och undervisning sammankopplade med varandra? Utifrån olika teorier får du fördjupa din kunskap om undervisning, hur den kan utformas och vilka komponenter som utgör god undervisning. Vi resonerar om spontan och planerad undervisning samt vad som krävs av oss som pedagoger för att ta vara på barnens nyfikenhet och lust att lära. Tillsammans tar vi oss an, problematiserar och utvecklar vårt undervisande förhållningssätt.  

Målstyrda processer som tar vara på barnens nyfikenhet och intressen

Att arbeta målstyrt och samtidigt utgå från barnens intressen kan ibland upplevas utmanande och svårt. Att följa barnen och ge dem inflytande samtidigt som vi styr mot formulerade syften och läroplanens mål. Utmaningen leder många gånger till att undervisningen blir en enskild händelse där barnen får kunskap förmedlat till sig i stället för att vara en naturlig del av ett sammanhängande lärande. För att lyckas med ett mångsidigt lärande behöver vi erbjuda en variation av uttrycksformer och olika möjligheter till lärandeprocesser som pågår under hela dagen och vår undervisning bör ske både spontant och genom planerade aktiviteter. Här får du lära dig hur teman och projektarbete kan bli ett stöd för oss pedagoger att undervisa utifrån hela läroplanen.

Så lyckas vi med teman och projekt i förskolan

Under fortbildningen undersöker vi hur ett processinriktat projekterande arbetssätt kan utformas i praktiken. Du får verktyg för att planera projektet med tydlig koppling till läroplanen. Vi tittar närmare på hur genomförandet ger barnen inflytande och delaktighet och vi resonerar om hur vi kan dokumentera under projektet för att kunna reflektera och analysera över vad barnen lärt sig och hur vi ska utveckla vår undervisning. Du får med dig både framgångsfaktorer och exempel på strukturer för att skapa en röd tråd genom projektets olika faser.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare och rektorer

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra fortbildningar ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Ni har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få mängder av tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som ni kan använda redan dagen efter fortbildningen.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti