Bedömning

Vad ska bedömas i fritidshemmet och hur ska vi gå till väga? Om vi inte stannar upp och tar ställning till hur elevernas lärande och utveckling tar sig uttryck är risken att det informella lärandet inte synliggörs. Då riskerar även vikten och värdet av våra insatser att utebli. En väl formulerad formativ återkoppling stärker eleven och ökar motivationen. När vi lyckas beskriva för eleven vad målet är, hur eleven ligger till i förhållande till målet och hur eleven ska gå vidare så jobbar vi formativt. Först då blir lärandet synligt både för eleverna och för deras vårdnadshavare.

Välj 2-4 moduler.

Att hjälpa eleven vidare i sin utveckling är en självklarhet. En hög kvalitet i fritidshemmens verksamhet gynnar elevernas kunskapsutveckling. Fritidshemmet tillhör skolan och vi arbetar i ett undervisande yrke där det finns två sorters bedömning: bedömning av verksamhet och bedömning av elevers lärande och utveckling. Fritidshemmets förtydligade lärandeuppdrag gör att resultatuppföljning och bedömning på fritidshemmet måste diskuteras. Vi hjälper er att komma igång.
Ett aktivt arbete med formativ bedömning handlar om att sträva efter en lärandekultur och ett gruppklimat där elever vill lära och får möjlighet att lära sig att lära. Genom att ta fasta på de möjligheter som fritidshemmets pedagogik erbjuder kan vi också ge möjligheter att återkoppla framsteg till eleverna i vardagen. Vi undersöker hur en formativ återkoppling kan se ut.
Om vi inte skapar en tydlig pedagogisk planering blir det svårt att följa elevernas utveckling och att kunna ställa de rätta frågorna. Vi vet inte säkert vad vi gör och om vi gör det rätt. Genom att mål, arbetssätt och utvärdering tydligt formuleras kan pedagogerna på fritidshemmet skapa struktur i bedömningsarbetet. Vi fördjupar oss i hur vi kan utveckla ett medvetet arbetssätt kring dokumentation.
Oftast görs bedömningar på fritidshemmet informellt och utan någon som helst dokumentation. Kanske kommuniceras de heller inte vidare till vare sig elever eller vårdnadshavare. Vi behöver öva och pröva bedömning för att stärka vår bedömarkompetens och därmed samtidigt öka elevernas möjlighet till lärande. Vi går igenom aktuell forskning kring bedömning för lärande för att gemensamt sätta ord på olika typer av bedömningar.
Om vi inte tar ställning till hur elevernas kunskap ska utvärderas, vilka bedömningsformer som ska användas och när detta ska ske är risken att det så kallade informella lärandet inte medvetandegörs. Vi behöver beskriva hur det ser ut när förmågor och delar av det centrala innehållet påtagligt märks i elevgruppen och eller hos den enskilda eleven. Då blir lärandet synligt både för eleverna och deras vårdnadshavare.

Mina val

Till höger kan du se din dag byggas upp när du klickar i vilka moduler du vill ha. Välj 2-4 moduler ovan.

Du har inte valt någon modul

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti