Lärande och undervisning

Fritidshemmet har tillsammans med förskoleklassen och skolan ett gemensamt uppdrag i att varje elev har rätt att utvecklas så långt som möjligt. Så säger skollagen. För att nå dit krävs en organiserad verksamhet med ett förändrat fokus. Lärande och utveckling måste bygga på en tilltro till varje elevs förmåga, en väl planerad verksamhet med målet att utveckla lärande för livet. Vi hjälper er att navigera säkert i det nya uppdraget. Vi tydliggör framgångsfaktorer som leder till ökad motivation i lärande och utveckling.

Välj 2-4 moduler.

Nyfikenhet gör elever till aktörer i sitt eget lärande. Vi behöver bli bättre på att ställa rätt frågor istället för att invänta rätt svar. Att kunna lyssna på eleverna och förhandla om olika önskningar och idéer är en konst där målet är att uppmuntra till ett lärande för livet. Vi behöver först ta reda på vad kreativitet är för att sedan kunna göra det möjligt för våra elever att vara kreativa.
Vi planerar utifrån de rum vi har tillgång till. Vi behöver dock kartlägga, analysera och planera verksamheten utefter fysisk miljö men även efter de interaktiva miljöerna vi nu har tillgång till. Vi undersöker hur kvarteret, skogen eller webbplatsen kan berika elevernas utveckling så att vi kan arbeta både med elevernas idéer och med uppdraget.
Det är en utmaning att skapa en verksamhet som tar tillvara på elevernas olika förutsättningar och förmågor. Vi lär oss i kommunikation och reflektion tillsammans med andra och därför är gruppen alltid viktig. Men, hur skapar vi gruppen och hur kan vi hantera den så att varje elev utvecklas optimalt? Vi utvecklar vår skicklighet i att forma och hantera grupper.
Vi på fritidshemmet har en unik chans att ge våra elever varierade möjligheter att träna sina förmågor i linje med uppdraget. Däremot behöver vi konkretisera förmågorna för eleverna och rigga situationer i fritidshemmet där det ges möjlighet till kontinuerlig träning. Vi vet genom forskning att återkopplingens betydelse är stor. Hur stödjer vi eleven i att få syn på sin egen förmågeutveckling?
Om vi inte har en gemensam förståelse för vad fritidshemmet kan bidra med till elevernas lärande, genom till exempel möjlighet till lek och sociala aktiviteter, bidrar det till att elevens tid i skolan präglas av olika världar, två lärkulturer. Att vara ledare för någon annans utveckling ställer stora krav på medvetenhet. Det handlar om att utveckla de förmågor som sätter lärandet i ett sammanhang.
För många elever är fritidshemmet en stimulerande fristad, för andra är friheten och valmöjligheterna svåra att hantera. Identitetsutvecklingen tar fart under åren på fritids. För en del elever slutar tiden på fritidshemmet i början av år tre. Vi måste ställa oss frågan om alla elever verkligen kan vara sig själva hos oss så länge som omsorgen behövs? Vi analyserar nuläget och listar åtgärder, för elevernas skull.
Elever som inte får tillräckligt med stöd känner av det och de elever som inte får tillräckligt med utmaningar tröttnar och ger upp. Alla elever har rätt att lära sig och att utvecklas så långt som möjligt och därför behöver vi kunna agera utifrån elevers olikheter. Du får metoder för hur du kan organisera för en verksamhet där alla får plats.
Vår verksamhet blir bättre när eleverna förstår vad vi pratar om. Lätt att säga, men desto svårare att omvandla dessa ambitioner till vardagspraktik. I syftet och i det centrala innehållet förekommer olika områden som alla har sina begrepp. Här behöver vi arbeta för en gemensam förståelse, både för oss själva men också för våra elever och deras vårdnadshavare. Vi undersöker hur vi medvetet kan använda språket i lärandet på fritids.

Mina val

Till höger kan du se din dag byggas upp när du klickar i vilka moduler du vill ha. Välj 2-4 moduler ovan.

Du har inte valt någon modul

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti