Lärande och undervisning

Fritidshemmet har tillsammans med förskoleklassen och skolan ett gemensamt uppdrag i att varje elev har rätt att utvecklas så långt som möjligt. Så säger skollagen. För att nå dit krävs en organiserad verksamhet med ett förändrat fokus. Lärande och utveckling måste bygga på en tilltro till varje elevs förmåga, en väl planerad verksamhet med målet att utveckla lärande för livet. Vi hjälper er att navigera säkert i det nya uppdraget. Vi tydliggör framgångsfaktorer som leder till ökad motivation i lärande och utveckling.

Välj 2-4 moduler.

Genom ett reflekterande förhållningssätt och konkreta arbetssätt kan vi ändra elevernas sammanhang till det bättre. Vi kan skapa en fungerande och meningsfull vardag i fritidshemsverksamheten för alla elever oavsett deras unika behov. När vi samlas i mindre grupper kan vi arbeta mer systematiskt med värdegrund och demokrati och vi pedagoger kan fortsätta att växa i våra yrkesroller. Under fortbildningen går vi igenom samtalsmetodik som tränar kommunikation och är jag-stärkande. Vi lär oss hur vi kan arbeta systematiskt för att utveckla elevernas relationer och självbild.

När vi planerar fritidshemsverksamheten utifrån aktivitet får vi svårt att fånga vilket lärande som sker. Vi behöver istället utgå ifrån en målstyrd verksamhet där vi på ett medvetet sätt planerar utifrån lärandet och samtidigt tar hänsyn till elevernas egen nyfikenhet och intressen. Det skulle kunna beskrivas som en slags baklängesplanering. I fritidshemmen har vi en unik utmaning när vi ska kombinera meningsfull fritid och undervisning. Därför är det viktigt att vi känner oss trygga i hur det ska ske och hur vi involverar eleverna i detta, för då kan förunderliga saker ske. Under fortbildningen får ni lära er att planera med lärandet i fokus. Ni får också flera inspirerande idéer att använda i er egen verksamhet.

Vi har inte talat så mycket om progressionen tidigare när det gäller fritidshemsverksamheten. Det är också en av de saker vi har svårast att planera för och fånga när vi har en aktivitetsstyrd verksamhet. Eleverna kan under sina år i fritids möta samma aktivitet termin efter termin utan att vi har planerat för att de äldre elevernas lärande behöver se annorlunda ut än de yngres. Under fortbildningen får ni lära er om vilken progression vi vill kunna se i elevernas lärande. Ni får flera praktiska exempel för hur ni bygger in det i planeringen så att ni får en bra överblick för de olika åldersgruppernas verksamhet.

Dokumentation är nödvändig för att fånga det lärandet som sker. Det är också en grundbult i att kunna utveckla kvaliteten i det vi gör. Dokumentation kan vara många olika saker och under kursen går vi igenom hur vi kan dokumentera på olika sätt för att få det stöd vi behöver för vårt arbete. Vi går igenom olika verktyg och du  får också tips på hur du kan involvera eleverna i det arbetet på ett lustfyllt sätt.

Vi planerar utifrån de rum vi har tillgång till. Vi behöver dock kartlägga, analysera och planera verksamheten utefter fysisk miljö men även efter de interaktiva miljöerna vi nu har tillgång till. Vi undersöker hur kvarteret, skogen eller webbplatsen kan berika elevernas utveckling så att vi kan arbeta både med elevernas idéer och med uppdraget.

Att bilda mindre grupper av den stora gruppen är att skapa en plattform för kommunikation och reflektion. Genom att sätta ihop grupper som är rika på olika personligheter får eleverna möjligheter att spegla sig i andra och träna på att förstå hur andra tänker och känner och på det sättet också lära känna sig själva. Olikheterna i gruppen kan rätt hanterade bli till en ovärderlig tillgång för alla elevers lärande. Vi utvecklar under fortbildningen vår skicklighet i att forma och hantera grupper.
Ska vi uppnå målen krävs reflektion om hur vi skapar en verksamhet utifrån de elever vi faktiskt har i gruppen - här och nu. Vi behöver ta hänsyn till vad som får barn att lära och bli motiverade när vi planerar för deras förmågeutveckling. Här är både mindset och grit två högaktuella begrepp. Men vi har också stora utmaningar i att möta elevers olika behov, där vissa behov kan vara en stor utmaning för oss. Fortbildningen bygger därför spännande broar mellan högaktuell forskning och vår vardag i fritidshemsverksamheten så att vi får en tydlig karta för hur vi ska arbeta.

Tänk dig att du går förbi ditt gamla fritidshem och uppfylls av känslan att där hade du det bra. Där fanns någon som såg din potential, som fick dig att våga och växa. Behovet av nära relationer och att bli positivt sedd och uppmärksammad är stort. Uppfylls detta ger det i sin tur näring och mod att utveckla en mängd förmågor som är drivkraften i vår lust att undersöka och upptäcka. Vi på fritidshemmet har en unik chans att ge våra elever varierade möjligheter att träna sina förmågor i linje med uppdraget. Däremot behöver vi konkretisera förmågorna för eleverna och rigga situationer i fritidshemmet där det ges möjlighet till kontinuerlig träning. Under fortbildningen undersöker vi hur vi gör detta på olika sätt.

Vår verksamhet blir bättre när eleverna förstår vad vi pratar om. Lätt att säga, men desto svårare att omvandla dessa ambitioner till vardagspraktik. I syftet och i det centrala innehållet förekommer olika områden som alla har sina begrepp. Här behöver vi arbeta för en gemensam förståelse, både för oss själva men också för våra elever och deras vårdnadshavare. Vi undersöker hur vi medvetet kan använda språket i lärandet på fritids.

Mina val

Till höger kan du se din dag byggas upp när du klickar i vilka moduler du vill ha. Välj 2-4 moduler ovan.

Du har inte valt någon modul

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti